Jakie są rodzaje praw autorskich i czym się różnią?

Opublikowane 2021-09-15 przez: Zuzanna Ilków

Częścią pracy zdalnej, z którą spotyka się każdy freelancer, są prawa do korzystania z powstałej pracy, szerzej znane jako prawa autorskie. Na pewno wielokrotnie stykałeś się z takim terminem, jak „przekazanie praw autorskich”, klienci pytali Cię o PPA lub zauważałeś branżowe dyskusje o tym, jaki koszt uzyskania przychodu można zastosować wobec danego projektu.

Prawa autorskie i związane z nimi prawa pokrewne to w rzeczywistości spory dział prawny, który pozostaje przedmiotem naukowego i praktycznego zainteresowania zarówno prawników, jak i twórców.

Aby pomóc Ci zorientować się, dlaczego prawa autorskie dla Ciebie jako freelancera są istotne oraz jak używać ich mądrze, przygotowaliśmy krótki poradnik o prawach autorskich we freelancingu.


Co to są prawa autorskie?

Prawo autorskie to zespół uprawnień, które przysługują twórcy utworu. Należą do nich między innymi prawo do uznania autorstwa utworu, decydowaniu o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, a także prawo do korzystania z utworu i czerpania zeń korzyści majątkowych.

Zespół tych zagadnień reguluje Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 roku. Dzieli ona ogół praw autorskich na dwa podstawowe typy: osobiste prawa autorskie i autorskie prawa majątkowe. Każde z nich daje inne uprawnienia i każde regulowane jest w ustawie odrębnymi przepisami. Charakter tego rozróżnienia jest jednak w dużym stopniu umowny, ponieważ prawa osobiste i prawa majątkowe uzupełniają się wzajemnie, chroniąc różne aspekty tego samego utworu.

Zanim przejdziemy do różnic praw osobistych i praw majątkowych, oraz uprawnień, jakie dają freelancerom we współpracy z klientami, warto zająć się ich przedmiotem: utworem.

Co chronią prawa autorskie czyli co to jest utwór?

Nie sposób omówić działania praw autorskich bez sprecyzowania, czym jest chroniony przez nie utwór. Według artykułu 1 ustawy o prawie autorskim utwór to każdy przejaw działalności twórczej człowieka, o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze – utwór musi mieć indywidualny, autorski, oryginalny charakter. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w kontekście możliwości przekazania autorskich praw majątkowych, które omawiamy niżej.

Po drugie zaś prawo autorskie chroni wszystkie utwory o wspomnianym charakterze, niezależnie od tego, czy mają postać fizyczną czy cyfrową, z użyciem jakiego medium zostały wykonane i wreszcie od tego, jaka jest ich wartość artystyczna lub czy powstały na zamówienie konkretnego klienta, czy z potrzeby twórczej autora.

Przedmiotem prawa autorskiego w szczególności są utwory:

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 • plastyczne;
 • fotograficzne;
 • lutnicze;
 • wzornictwa przemysłowego;
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 • muzyczne i słowno-muzyczne;
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 • audiowizualne (w tym filmowe).

Katalog prac pozostaje otwarty, co oznacza, że utworami mogą być także inne prace poza wymienionymi, które spełnią warunek klasyfikowania jako utwór.

Szczególnym typem utworu jest opracowanie – na przykład interpretacja utworu muzycznego lub jego aranżacja, zbiory, antologie i opracowania tekstów czy inscenizacja dramatu. Chociaż wykorzystują one już istniejące utwory, same również klasyfikują się jako utwory i podlegają ochronie prawa autorskiego pod warunkiem, że przyjęty dobór, układ albo zestawienie mają oryginalny, twórczy charakter.

Co nie jest utworem?

Oprócz określenia, co jest utworem w myśl prawa autorskiego, ustawa reguluje również, czego nie uznaje się za utwór w jego rozumieniu. Są to prace, do których prawa autorskie mogłyby utrudnić dostęp lub zablokować przepływ informacji. Zalicza się do nich:

 • odkrycia naukowe
 • idee i pomysły
 • metody i zasady działania
 • procedury
 • koncepcje matematyczne
 • akty normatywne lub ich urzędowe projekty
 • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole
 • opublikowane opisy patentowe lub ochronne
 • proste informacje prasowe, slogany reklamowe
Utwór pracowniczy a prawa autorskie

Wyjątkową sytuacją jest również stworzenie autorskiego utworu, jeśli odbywa się na podstawie umowy o pracę, niezależnie od jej wymiaru (pełen etat lub jego część). W takiej sytuacji pracodawca automatycznie nabywa autorskie prawa majątkowe do utworu, w granicach wynikających z celu zawartej umowy o pracę, zakresu obowiązków pracowniczych i zgodnego zamiaru obu stron.

Warto podkreślić, że takie nabycie ma miejsce tylko i wyłącznie w przypadku umowy o pracę. Nie dotyczy zatem freelancerów pracujących z klientami na podstawie umów cywilnoprawnych (o dzieło, zlecenia), umów o współpracę lub samozatrudnionych freelancerów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.


Kiedy prawa autorskie zaczynają chronić utwór?

Ważną cechą prawa autorskiego jest również to, że nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności prawnych, aby je uzyskać. Prawa autorskie „z automatu” chronią Twoje dzieło od momentu jego ustalenia (czyli przybrania rozpoznawalnej formy), również w formie nieukończonej.

Aby korzystać z praw autorskich nie musisz rejestrować, zgłaszać ani zastrzegać w żadnym urzędzie. Oznacza to, że nie musisz również umieszczać not „all rights reserved” ani „copyright” (©), aby Twój utwór był chroniony.


Autorskie prawa osobiste

Pierwszym z praw autorskich, jakie omówimy, są osobiste prawa autorskie. Najprościej mówiąc regulują one stosunek twórcy i powstałego utworu – w pewien sposób podkreślają więź twórcy z dziełem i mówią o jego intelektualnym związku z utworem.

Do głównych zakresów osobistego prawa autorskiego należy:

 • prawo do autorstwa utworu
 • prawo do integralności utworu, w tym nienaruszalności treści i formy utworu
 • prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności

Twoim najważniejszym prawem jako twórcy jest prawo do autorstwa utworu. W praktyce sprawia to, że masz prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem – albo do udostępnienia go anonimowo. Decyzja o ujawnienia autorstwa utworu należy do Ciebie.

Co więcej, jeśli ktokolwiek podpisze Twój utwór swoimi danymi, naruszy Twoje autorskie prawa osobiste. Ich naruszenie to również publikowanie i rozpowszechnianie utworu jako anonimowego, a więc zatajenie autorstwa utworu.

Drugie ważne prawo autora to prawo do integralności utworu - wraz z nim przysługuje Ci prawo do nienaruszalności treści i formy utworu. Oznacza to, że nawet jeśli Twój klient nabywa prawa autorskie majątkowe, nie ma prawa do zmiany projektu, np. formy utworu, bez Twojej zgody. Jeśli więc stworzysz logo lub napiszesz e-booka, dział marketingu firmy nie może dowolnie przerysować sobie znaku graficznego lub przepisać części książki.

Kolejnym z autorskich praw osobistych jest prawo do decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. Tylko do Ciebie należy decyzja, czy stworzony utwór rozpowszechnisz i w jaki sposób – napisany tekst możesz schować do szuflady, opublikować na blogu lub przesłać do wydawnictwa, ale nikt nie może zdecydować o tym bez Twojej woli.

W kontekście freelancingu pierwszym udostępnieniem będzie przekazanie wykonanego projektu klientowi – tu w grę wchodzą także ustalenia umowy, w oparciu o którą realizujesz zlecenie, ale w dalszym ciągu nikt bez Twojej wiedzy i zgody nie może np. przesłać dzieła do konkurencyjnej firmy.

Innym prawem będzie prawo autora do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Sprawia ono, że twórca powinien mieć możliwość skontrolowania i sprawdzenia, czy utwór jest udostępniany w postaci, którą zaakceptował.

Ustawa nie wymienia kilku innych praw twórcy, które wynikają z powyższych. Należą do nich prawo sprzeciwu wobec zniszczenia dzieła plastycznego, możliwość wycofania dzieła z obiegu i dostęp do utworu znajdującego się u nabywcy.


Charakter osobistych praw autorskich

Autorskie prawa osobiste są bezterminowe i niezbywalne. Oznacza to, że więź twórcy z utworem nie wygasa nigdy, dlatego nie możesz opublikować np. „Małego księcia” pod swoim imieniem i nazwiskiem - takie zachowanie stanowi ich naruszenie, znane jako plagiat. Dotyczy to również prac, w których nazwisko twórcy nie jest znane.

Autorskich praw osobistych nie możesz również sprzedać lub przekazać na mocy ustawy innej osobie tak, jak dzieje się to w przypadku autorskich praw majątkowych – klient, nabywając prawo do czerpania korzyści finansowych z dystrybucji lub kopiowania utworu, nie ma prawa do przypisywania sobie autorstwa utworu lub ingerowania w dzieło.

Jeśli klientowi zależy na tym, aby Twój utwór publikowany był np. pod nazwą firmy lub z pominięciem autorstwa (co może być kłopotliwe np. w przypadku firmowych e-booków), możecie zawrzeć osobną umowę, w której zobowiążesz się do niewykonywania osobistych praw autorskich wobec klienta i określisz np. zasady wprowadzania zmian lub zastrzeżesz sobie prawo do ich akceptacji. W tej sytuacji jednak autorskie prawa osobiste pozostają przy Tobie jako niezbywalne.


Autorskie prawa majątkowe

Według ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (artykuł 17) „twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”.

Ten artykuł określa naturę autorskich praw majątkowych: Twojego prawa do czerpania korzyści majątkowych ze sprzedaży, udostępniania, powielania czy wykonywania utworu. Ograniczeniem jest tu jedynie prawo do cytatu oraz do tzw. dozwolonego użytku, czyli korzystanie z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.

Prawa autorskie majątkowe od autorskich praw osobistych różni ograniczenie czasu i zbywalność.

Wiesz już, że autorskich praw osobistych nie możesz sprzedać i że przysługują Ci bezterminowo. Autorskie prawa majątkowe są z kolei ograniczone w czasie – na pewno zauważyłeś, że w wolnym dostępie stopniowo pojawiają się nowe utwory, np. powieści. Wynika to właśnie z czasowego ograniczenia ich trwania: autorskie prawa majątkowe gasną po 70 latach od śmierci twórcy lub daty pierwszego rozpowszechnienia utworu.

Majątkowe prawa autorskie są również zbywalne, co oznacza, że możesz przenieść je na inną osobę lub podmiot, np. zamawiającego pracę klienta. Może się to odbyć na kilka sposobów.

 • na podstawie protokołu przeniesienia praw autorskich np. w obrębie umowy o dzieło
 • na podstawie udzielenia licencji w obrębie umowy o dzieło
 • na podstawie zawartej umowy licencyjnej

Więcej o tym, jak wykorzystywać swoje prawa majątkowe piszemy w dalszej części artykułu.


Czym się różnią autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe?

Chociaż prawo autorskie chroni interesy twórcy, każda z jego odmian – osobiste i majątkowe – koncentruje się na nieco innej sferze. Autorskie prawa osobiste chronią więź między autorem a owocem jego twórczej pracy, z kolei autorskie prawo majątkowe reguluje prawo do czerpania korzyści i używania powstałego utworu.

Różnice między ich dwoma rodzajami obrazuje poniższa tabela.

Autorskie prawa majątkoweAutorskie prawa osobiste
Związek z autorem BezpośredniPośredni
PrzedmiotRelacja twórcy z utworemDysponowanie i czerpanie korzyści majątkowej
z korzystania z utworu
KontrolująWięź autora z utworemKorzystanie z utworu
Czas trwaniaNieograniczoneOgraniczone do 70 lat
ZbywalnośćNiezbywalnePrzeniesienie praw autorskich
lub udzielnie licencji


Prawa pokrewne

Aby zakończyć omówienie praw autorskich należy wspomnieć jeszcze, czym są prawa pokrewne, o których również mówi ustawa.

Prawa pokrewne określają, że pod ochroną pozostaje każde wykonanie artystyczne utworu lub dzieła sztuki ludowej, niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Z kategorii tej wyłączone są występy artystów cyrkowych oraz artystów varietes. Podstawą do oceny, czy wykonanie jest chronione na mocy praw pokrewnych jest to, czy polega na interpretacji utworów – jeśli go brakuje, wykonanie nie jest uznane za artystyczne, a tym samym nie podlega ochronie.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku opracowania cudzego utworu, które stanowi twórczą ingerencję - taka praca stanowi odrębny utwór, ale prawo do niego jest skonstruowane jako prawo zależne od utworu macierzystego.

Prawa pokrewne dotyczą również:

 • pierwszego utrwalenia warstwy dźwiękowej wykonywanego utworu (fonogram)
 • utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez (wideogram)
 • prawa do nadań programu radiowego lub telewizyjnego
 • prawa do pierwszego wydania, przysługujące wydawcy, jeśli wydane dzieło nie było rozpowszechniane za życia twórcy, a czas jego ochrony minął
 • prawa do wydań krytycznych i wydań naukowych


Przekazanie majątkowych praw autorskich

Z punktu widzenia freelancera najistotniejsze wśród praw autorskich i praw pokrewnych są autorskie prawa majątkowe i uprawnienia, jakie dają twórcy w zakresie czerpania korzyści z utworu.

W trakcie realizacji zleceń dla klientów spotkasz się z dwoma rodzajami dysponowania prawami majątkowymi, o których już wspominaliśmy: z przekazaniem praw autorskich lub z udzieleniem licencji.

Umowa przeniesienia praw autorskich

Charakteryzuje się tym, że przenosisz wszystkie autorskie prawa majątkowe na wszystkich polach eksploatacji na ich nabywcę (Twojego klienta). Od momentu przeniesienia praw tracisz możliwość dalszej odsprzedaży utworu, jego wypożyczania lub powielania w celu osiągnięcia korzyści materialnych.

W przypadku pracy zdalnej freelancerów przeniesienie praw autorskich najczęściej pojawia się w kontekście umowy o dzieło. Korzyści, jakie freelancer tracisz przekazując autorskie prawa majątkowe, rekompensuje wyższy koszt uzyskania przychodu, który z kolei wpływa na obniżenie podatku dochodowego.

Więcej o kosztach uzyskania przychodu przeczytasz w dalszej części tekstu.


Umowa licencyjna

Nazywana jest także umową o korzystanie z utworu i uprawnia licencjobiorcę do korzystania z utworu na wskazanych polach eksploatacji, w określonym czasie i na określonym terytorium.

Warto zauważyć, że udzielnie licencji nie musi oznaczać dla autora całkowitego zrzeczenia się i przekazania praw do korzyści majątkowych z powstałego utworu. Warunki, na jakich możesz dalej rozpowszechniać utwór, regulują rodzaj zawartej umowy licencyjnej.

Jeśli decydujesz się na licencję wyłączną, przyznajesz licencjobiorcy wyłączne prawo do eksploatacji utworu, ale tylko na określony czas. Kiedy licencja wyłączna wygaśnie, odzyskujesz pełne prawo do dysponowania utworem.

Licencja niewyłączona umożliwia korzystanie z tego samego utworu w tym samym czasie i na tych samych polach eksploatacji różnym podmiotom.


Jak przekazać majątkowe prawa autorskie?

Aby przekazać autorskie prawa majątkowe należy spisać umowę licencyjną lub umowę przekazania praw autorskich. W przypadku przekazania praw autorskich w umowie o dzieło tę ostatnią może zastąpić protokół, dołączony do umowy o dzieło.

Niezależnie od wybranej umowy, musi ona zostać spisana – inaczej przekazanie praw będzie nieskuteczne, a umowa nieważna.
Oba typy umów muszą zawierać kilka elementów:

 • przedmiot umowy, czyli utwór, do jakiego prawa są przekazywane lub udzielana licencja
 • pola eksploatacji w przypadku licencji
 • czas trwania umowy, szczególnie w przypadku licencji
 • wysokość wynagrodzenia – w przypadku licencji twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za eksploatację na każdym odrębnym polu.

Jeśli przekazujesz prawa autorskie majątkowe nieodpłatnie, wymaga to zaznaczenia w umowie. Podobnie jeśli wynagrodzenie dla twórcy ma być wspólne dla przeniesienia praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji, również powinno to zostać wyraźnie zaznaczone w umowie.


Konsekwencje przekazania praw majątkowych

Prawnie uznaje się, że stworzenie utworu pociąga za sobą określone wydatki i może wiązać się z określonymi nakładami ze strony twórcy. Ustawodawca uwzględnił to w ustawie, wprowadzając pojęcie kosztów uzyskania przychodu.

Niezależnie od faktycznie poniesionych nakładów ustawodawca dla osób fizycznych określił go na stałym poziomie 20% wartości utworu. Kiedy jednak przekazujesz autorskie prawa majątkowe klientowi, Twój koszt uzyskania przychodu rośnie do 50%.

Oznacza to, że kiedy wykonujesz utwór (dzieło) w oparciu o umowę o dzieło, 20% lub 50% Twojego wynagrodzenia (wartości dzieła) jest zwolnione z podatku. Wysokość podatku dochodowego oblicza się więc na podstawie 80% lub połowy wartości Twojego wynagrodzenia.

Prawo to ma zastosowanie tylko w przypadku umowy o dzieło – w umowie zlecenia koszt uzyskania przychodu niezależnie od przekazania praw autorskich pozostaje na poziomie 20%.

Dla samozatrudnionych freelancerów, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, stały koszt uzyskania przychodu nie ma zastosowania. Od podatku odpiszą tylko wydatki faktycznie poniesione w związku z realizacją pracy. Tu warto zaznaczyć, że freelancing rzadko wiąże się z wysokimi kosztami, dlatego umowa cywilno-prawna, jak umowa o dzieło, finansowo często jest dla freelancera najbardziej korzystnym rozwiązaniem.


Do jakich prac można przekazać majątkowe prawa autorskie i uzyskać KUP 50%?

Na mocy ustawy prawa majątkowe przysługują wszystkim utworom stworzonym przez człowieka, które mają oryginalny, autorski i unikatowy charakter – z wyłączeniem takich prac, jak odkrycia naukowe, akty prawne czy krótkie notki prasowe, jakie omawialiśmy wyżej.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzuje jednak, w jakich rodzajach prac przeniesieniu praw towarzyszy podniesienie kosztów uzyskania przychodu do 50%. Stosuje się do następujących działalności:

 • działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa
 • działalności badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej
 • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii
 • działalności w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów
 • działalności publicystycznej.


Kiedy nie możesz przekazać praw autorskich i uzyskać wyższego KUP?

Powyższy zapis oznacza, że z wyższych kosztów uzyskania przychodu przy przekazaniu majątkowych praw autorskich nie skorzystają copywriterzy (jeśli tekst nie ukazuje się w publikacji opatrzonej numerem ISSN), autorzy tekstów SEO i tłumacze specjalizujący się w tekstach prawnych, w których w grę nie wchodzi wartość artystyczna tłumaczenia.

Nawet jeśli wspomniany twórca przekaże prawa majątkowe do powstałego utworu, jego koszt uzyskania przychodu w umowie o dzieło pozostanie na tym samym poziomie 20%.

Ograniczenie dotyczące przeniesienia praw autorskich dotyczy z kolei takich działań, jak przygotowanie materiałów edukacyjnych i przeprowadzenie wykładów. Ponieważ ochronie z tytułu praw autorskich nie podlegają odkrycia naukowe, możesz skorzystać z przeniesienia praw majątkowych jedynie do autorskiego, indywidualnego sposobu przedstawienia treści lub jej prezentacji w ramach wykładu.

Analogicznie można rozpatrywać przygotowanie podręcznika szkolnego: zawarte w nim informacje naukowe nie są przedmiotem ochrony prawa autorskiego, ale już sposób ich opisania, zilustrowania czy sam układ graficzny mogą podlegać ochronie jako dzieło o unikatowym charakterze.


Podsumowanie

Przedmiot prawa autorskiego to zatem ochrona relacji twórcy i jego dzieła oraz regulowanie jego uprawnień do korzystania z utworu.

Prawa osobiste koncentrują się na wspomnianej relacji twórcy i utworu. Dają między innymi prawo do autorstwa, prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem (jeśli autor ujawnił swoją tożsamość - jeśli nie, przypisanie sobie autorstwa anonimowej pracy jest plagiatem), wreszcie decyzję co do sposobu i daty rozpowszechnienia utworu oraz prawo do nienaruszalności treści i formy utworu.

Autorskie prawo majątkowe zabezpiecza z kolei możliwość czerpania korzyści majątkowych z rozpowszechnienia utworu, jego kopiowania, eksploatowania na dowolnym polu czy wreszcie dalszej sprzedaży. Inaczej niż autorskie prawa osobiste, majątkowe są ograniczone w czasie - wygasają po 70 latach od śmierci twórcy lub daty pierwszego rozpowszechnienia. Autorskie prawa majątkowe przysługują twórcy lub podmiotowi, na które je przeniósł lub któremu udzielił na nie licencji.

Ostatnio na blogu

Dobre praktyki Useme: jak korzystać z serwisu?

Opublikowane 2021-08-18 przez Zuzanna Ilków

Wraz z nową odsłoną naszej strony głównej chcielibyśmy przypomnieć wam, jak korzystać z Useme, aby rozliczenie przebiegało szybko i bez zbędnych...

Podatki w umowie o dzieło - zasady, jak obliczyć, kiedy zapłacić?

Opublikowane 2021-08-04 przez Zuzanna Ilków

Umowa o dzieło to obok umowy zlecenia najpopularniejsza forma rozliczeń wybierana przez freelancerów, którzy nie prowadzą własnej działalności...

Zaliczka a zadatek - czym się różnią, co przepada i co jest lepsze dla freelancera?

Opublikowane 2021-07-28 przez useme

Freelancerzy i zleceniodawcy szukają zabezpieczeń dla pracy zdalnej. Jak zagwarantować sobie wypłatę z jednej, a terminowe ukończenie pracy z...

Większe bezpieczeństwo transakcji w Useme: elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy

Opublikowane 2021-07-15 przez useme

Freelancing bardziej niż inne formy współpracy wymaga dobrej komunikacji i bezpieczeństwa dla obu stron. Teraz w Useme oprócz znanego Wam systemu...

Kim jest freelancer i jak nim zostać?

Opublikowane 2021-07-07 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna na zlecenie dla wielu klientów? Taki scenariusz przyciąga nie tylko młodych ludzi po studiach, ale również doświadczonych...

Podatki dla freelancerów - jak się rozliczyć?

Opublikowane 2021-06-17 przez Zuzanna Ilków

Jaki podatek i kiedy powinien zapłacić freelancer? Podatki w umowie o dzieło, zlecenia i najmu różnią się sposobem obliczenia i choć na ogół ich...

Licencja a przekazanie praw autorskich w pracy freelancera

Opublikowane 2021-06-09 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy do stworzonych prac mogą przekazać prawa autorskie lub udzielić licencji. Czym różnią się od siebie, jaki jest w nich koszt uzyskania...

Umowa o dzieło w pracy zdalnej - wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-05-25 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy nie muszą mieć firmy! Popularną formą rozliczenia pracy zdalnej jest umowa o dzieło. Jak podpisać umowę o dzieło z klientem? Jakie...

Jak rozliczyć zagraniczne przychody freelancera?

Opublikowane 2021-05-04 przez Zuzanna Ilków

Współpraca z klientami zagranicznymi staje się coraz popularniejsza wśród polskich freelancerów. Wyższe zarobki i nowe doświadczenia przyciągają...

Jak zatrudnić freelancera? Umowa o dzieło, umowa zlecenia czy faktura VAT: porównanie

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak zatrudnić freelancera? Jak zlecić osobie fizycznej pracę i jednocześnie rozliczyć się za jej wykonanie jak z firmą? Porównanie umów o dzieło,...

Freelancer bez firmy - jak się rozliczać? Porównanie możliwości

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak rozliczać prace wykonane jako freelancer? Sprawdzamy, czy dla freelancera bardziej opłacalna jest umowa o dzieło/zlecenia, własna firma czy...

Rebranding Useme: nowy wizerunek na nowe czasy

Opublikowane 2021-04-22 przez useme

Wszyscy potrzebujemy zmian: nowych wyzwań, nowych celów, nowych doświadczeń. W Useme zdecydowaliśmy zacząć od siebie, aby dać Wam nowe, lepsze...

Pytanie do freelancera: najpopularniejsi graficy Useme i ich recepty na sukces

Opublikowane 2021-03-16 przez Zuzanna Ilków

Na co powinien zwrócić uwagę początkujący grafik komputerowy? Jak zdobyć pierwsze zlecenia na wykonanie grafik dla klientów, nawiązać stałe...

Pytanie do freelancera: najlepsi copywriterzy zdradzają tajemnice swojego sukcesu

Opublikowane 2021-02-18 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać copywriterem? A może piszesz już teksty na zlecenie dla firm, ale chcesz robić to lepiej i zastanawiasz się, na czym polega sekret...

Kim jest polski programista? Raport Useme

Opublikowane 2021-02-16 przez Zuzanna Ilków

Programiści kojarzą się z pracą zdalną w najszerszym ujęciu. Są wśród nich freelancerzy, etatowi pracownicy, którzy mogą wykonywać swoje obowiązki...

Jak stworzyć ofertę, która wygrywa zlecenia? Checklista dla freelancerów

Opublikowane 2021-02-11 przez Zuzanna Ilków

Składnie ofert na zlecenia pracy zdalnej to dla Ciebie codzienność – zdobywanie klientów i nowych zadań do wykonania to podstaw pracy każdego...

Kim jest polski tłumacz? Raport Useme

Opublikowane 2021-01-26 przez Zuzanna Ilków

Po raportach dotyczących freelancerów z branż graficznej i copywriterskiej przedstawiamy podsumowanie dotyczących tłumaczy. Kim jest...

FAQ freelancera: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o finansach, zarobkach i umowach

Opublikowane 2021-01-21 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać freelancerem albo już jesteś wolnym strzelcem, ale chcesz robić to lepiej? Na początek sprawdź, czy wiesz wszystko o tym, jak...

Zamień rejestrację umowy o dzieło w ZUS na fakturę VAT: Useme dla firm i freelancerów

Opublikowane 2021-01-14 przez Zuzanna Ilków

Obowiązek rejestracji umów o dzieło w ZUS nie oznacza, że musisz rezygnować ze współpracy z freelancerem lub założyć firmę, aby Twój klient nie...

Własna firma a emerytura - ile dostaniesz za 1400 zł składek społecznych?

Opublikowane 2021-01-12 przez Zuzanna Ilków

Emerytura dla samozatrudnionych: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o składkach emerytalnych, zanim założy własną firmę. Jakiego świadczenia...

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – jak, za ile, gdzie? Wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-01-05 przez Zuzanna Ilków

Jak możesz skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, jeśli nie prowadzisz firmy ani nie jesteś zatrudniony na etat? Rozwiązaniem jest...

Kim jest polski grafik? Raport Useme

Opublikowane 2020-12-15 przez Zuzanna Ilków

Po szczegółowym omówieniu polskiej branży copywriterskiej w Useme, przedstawiamy raport dotyczący freelancerów realizujacych w Useme zlecenia prac...

Bloger i influencer bez działalności gospodarczej: rozliczenie współpracy marketingowej i faktura VAT dla klienta

Opublikowane 2020-12-10 przez Zuzanna Ilków

Blogerzy i influencerzy stają się coraz ważniejszymi współpracownikami specjalistów od marketingu cyfrowego. Reklamodawcy i marki doceniają, jaki...

Współpraca z klientem zagranicznym – co musi wiedzieć freelancer?

Opublikowane 2020-11-24 przez Zuzanna Ilków

Zlecenia dla zagranicznych klientów mogą realizować wszystkich pozostałych „branż cyfrowych”, od grafików i projektantów aż do tłumaczy i...

Kim jest polski copywriter? Raport Useme

Opublikowane 2020-11-17 przez Zuzanna Ilków

W raporcie Useme o freelancingu i rynku pracy zdalnej w Polsce zebraliśmy dane o wszystkich grupach wykonawców, jacy pracują jako freelancerzy....

Rejestracja umów o dzieło – nowy obowiązek zleceniodawców

Opublikowane 2020-11-10 przez Zuzanna Ilków

Jesteś freelancerem i zawierasz z klientami umowy o dzieło? A może jesteś zleceniodawcą i korzystasz z usług wolnych strzelców, którzy nie...

Jak ocenić portfolio freelancera przed rozpoczęciem współpracy?

Opublikowane 2020-10-28 przez Zuzanna Ilków

Niezależnie czy szukasz zdalnego programisty, copywritera, czy grafika, jego dotychczasowe realizacje są najlepszym sposobem na zweryfikowanie...

Raport: Freelancing w Polsce 2020

Opublikowane 2020-10-20 przez Zuzanna Ilków

Jako największy polski portal pracy dla freelancerów od lat badamy rynek pracy zdalnej w Polsce. Ten rok jest niezwykły dla nas wszystkich: nigdy...

Współpraca z freelancerem: faktura VAT czy umowa o dzieło?

Opublikowane 2020-10-14 przez Zuzanna Ilków

Najważniejszą kwestią, jaką powinieneś ustalić, zanim zlecisz dodatkową pracę freelancerowi, jest sposób rozliczenia. Przedsiębiorcy korzystają na...

7 sposobów na obniżenie kosztów dla freelancerów

Opublikowane 2020-10-07 przez Zuzanna Ilków

Freelancing to elastyczność godzin pracy, większa kontrola nad przebiegiem twojej kariery, ale również większa odpowiedzialność, kiedy w grę...

Dzień Copywritera w Useme: freebies dla twórców contentu

Opublikowane 2020-09-30 przez Zuzanna Ilków

Copywriting to jedna z najpopularniejszych profesji, jakie możesz wykonywać zdalnie jako freelancer. Pisanie contentu na strony www wydaje się...

Freelancing i praca na etacie – jak możesz je połączyć?

Opublikowane 2020-09-16 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna zdobywa coraz większą popularność i przestaje być kojarzona tylko z freelancingiem. To sprawia, że również etatowi pracownicy...

Freelancer na samozatrudnieniu i Useme: transakcja chroniona i faktury dla klientów zagranicznych

Opublikowane 2020-09-09 przez Zuzanna Ilków

Pisaliśmy już o tym, co rodzi najwięcej wątpliwości wśród naszych użytkowników, czyli jak freelancerzy prowadzący własne firmy mogą korzystać z...

Freelancer z działalnością gospodarczą i Useme: jak korzystać z takiego połączenia?

Opublikowane 2020-09-03 przez Zuzanna Ilków

Useme powstało z myślą o freelancerach, którzy nie zdecydowali się na założenie własnej firmy, ale chcą mieć możliwość rozliczania wykonanej pracy...

Nie zatrudniasz jeszcze freelancera? Oto 5 rzeczy, które tracisz

Opublikowane 2020-08-21 przez Zuzanna Ilków

Właściciele firm i start-upów nierzadko mają mieszane uczucia dotyczące zatrudniania freelancerów: niektórzy wciąż korzystać z umiejętności już...

Praca zdalna 2020: kto mógł i wybierał pracę z domu? Zaskakujące statystyki

Opublikowane 2020-08-06 przez Zuzanna Ilków

Do marca 2020 praca zdalna dla wielu zatrudnionych osób była nieosiągalnym marzeniem lub perspektywą co najmniej egzotyczną. Wiosenny lockdown był...

Niższe podatki: jak zrobić to w Useme?

Opublikowane 2020-07-21 przez Zuzanna Ilków

Podatki to temat budzący kontrowersje nie tylko wśród freelancerów i przedsiębiorców. Podatki dochodowe, od wartości dodanej, podatek CIT – to...

Outsourcing dla firm: jak wybrać najlepszego wykonawcę?

Opublikowane 2020-07-09 przez Zuzanna Ilków

Przewiduje się, że najbliższe miesiące przyniosą zmiany na rynku pracy i w gospodarce, przede wszystkim w strukturze zatrudnienia. To sprawia, że...

RAPORT 2020: Zaglądamy freelancerom do portfeli

Opublikowane 2020-06-26 przez Zuzanna Ilków

Liczba wolnych strzelców zarabiających na rękę powyżej 5 tys. zł wzrosła w 2020 r. vs 2019 aż o 43%. Co warto podkreślić, freelancerów, których...

Węgry: czy warto pracować zdalnie?

Opublikowane 2020-05-18 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna w Europie zyskuje na popularności, jednak nie we wszystkich krajach freelancerzy mają równie łatwy start. W naszych raportach o...

Outsourcing: jak zacząć zlecać prace freelancerom?

Opublikowane 2020-05-14 przez Zuzanna Ilków

Outsourcing, czyli delegowanie prac firmom zewnętrznym lub podwykonawcom, to praktyka spotykania już nie tylko wśród dużych firm. Zlecenie prac...

Outsourcing: twój nowy sposób na optymalizację kosztów w firmie

Opublikowane 2020-05-06 przez Zuzanna Ilków

Chcesz inwestować w rozwój swojej firmy, aby utrzymać się na rynku, ale jednocześnie szukasz oszczędności? Outsourcing pomoże ci zoptymalizować...

Firma w dobie epidemii: jakie masz alternatywy dla prowadzenia własnej działalności?

Opublikowane 2020-04-17 przez Zuzanna Ilków

Chociaż tzw. tarcza antykryzysowa już funkcjonuje, wielu samozatrudnionych przedsiębiorców zastanawia się nad swoją przyszłością. Co lepiej...

Praca w domu z Useme: jak skutecznie korzystać z serwisu?

Opublikowane 2020-04-16 przez Zuzanna Ilków

Useme to narzędzie dla freelancerów do rozliczania prac wykonanych i takich, które dopiero zaczynasz i chcesz zagwarantować sobie wypłatę. Oprócz...

Praca zdalna: jak zorganizować zespół w czasie #zostanwdomu i home office?

Opublikowane 2020-04-07 przez Zuzanna Ilków

Pracownicy biurowi nie zawsze wiedzą, co to jest praca zdalna i jak się do niej przygotować. Właściciele firm i start-upów z kolei obawiają się...

Praca z domu: czy multitasking ma sens?

Opublikowane 2020-04-01 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wygląda inaczej, kiedy oprócz ciebie w domu nie ma nikogo i realizujesz zlecenia w swoim tempie. Epidemia koronawirusa wiele jednak...

Jak urządzić w domu biuro do pracy zdalnej?

Opublikowane 2020-03-30 przez Zuzanna Ilków

W dobie obecnie panującej pandemii koronawirusa ten, kto może, pracuje z domu. Jak jednak urządzić domowe biuro, by praca była możliwie...

Home office: kiedy godziny pracy zdalnej mają znaczenie?

Opublikowane 2020-03-26 przez Zuzanna Ilków

Pracę zdalną można zorganizować na wiele różnych sposobów. W zależności od branży, specyfiki pracy i indywidualnych upodobań może być to osiem...

Praca zdalna: 6 najlepszych narzędzi do komunikacji w zespole

Opublikowane 2020-03-24 przez Zuzanna Ilków

W dobie popularyzacji pracy zdalnej rośnie też popyt na skuteczne i kompleksowe narzędzia do pracy grupowej. W sytuacji, gdy większość ludzi...

Work-life balance w pracy zdalnej

Opublikowane 2020-03-20 przez Zuzanna Ilków

Jak zachować podział między pracą a życiem prywatnym, kiedy pracujesz z domu, a godziny aktywności zależą tylko od ciebie? Rady „wyloguj się, bądź...

Home office z rodziną: jak pracować zdalnie z domu?

Opublikowane 2020-03-18 przez Zuzanna Ilków

Masz doświadczenie w pracy z domu, ale teraz dzielisz swoją "przestrzeń roboczą" ze świeżo upieczonymi pracownikami zdalnymi? Podpowiadamy, jak...

Korzyści pracy zdalnej dla pracownika i pracodawcy

Opublikowane 2020-03-16 przez Zuzanna Ilków

Twoi pracownicy coraz częściej wspominają o możliwości pracy z domu, a przedstawiciele pokolenia X na rozmowach kwalifikacyjnych wprost pytają o...

Chorwacja – podatki freelancerów

Opublikowane 2020-03-09 przez Zuzanna Ilków

Chorwacja to dla wielu wymarzone miejsce na urlop. Czy jest też idealnym miejscem dla freelancerów, którzy chcą pracować zdalnie? Okazuje się, że...

Raport: od jakiego wynagrodzenia opłaca się w Polsce zakładać firmę?

Opublikowane 2020-02-09 przez Zuzanna Ilków

Wbrew pozorom nie każdemu specjaliście z wysokimi dochodami opłaca się prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli masz niskie wydatki związane z...

Freelancer w Holandii: podatki, własna firma, praca zdalna

Opublikowane 2020-02-06 przez Zuzanna Ilków

Holandia to ponad 17 milionów mieszkańców, z których zaledwie 7 tysięcy pracuje zdalnie i szuka zleceń na portalach dla freelancerów. Czy...

Francja – zasady podatkowe kształtujące zarobki freelancerów

Opublikowane 2020-01-22 przez Zuzanna Ilków

W tym artykule omawiamy otoczenie prawno-podatkowe Francji z perspektywy pracownika zdalnego, czyli takiego, który nie jest związany umową o pracę...

Podatki Freelancerów w Rumunii

Opublikowane 2020-01-07 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zatrudnić freelancera z Rumunii i zastanawiasz się, czego potrzebujesz? Odpowiadamy na pytania, czy freelancer z Rumunii musi zakładać...

Bułgaria: obowiązki podatkowe freelancerów

Opublikowane 2019-12-05 przez Zuzanna Ilków

Bułgaria oferuje warunki, które uważamy za dość dobre. Obejmuje to niski podatek dochodowy i znaczącą kwotę wolną od obciążeń emerytalno-rentowych.

Macedonia Północna: obowiązki podatkowe dla freelancerów

Opublikowane 2019-11-20 przez Zuzanna Ilków

Dlaczego Macedonia? Ponieważ kraj ten dołożył wielu starań, aby stać się przyjaznym dla inwestorów. Zaowocowało to uzyskaniem wysokiej, 10....

Grupa Useme.eu na Facebooku – dołącz do nas!

Opublikowane 2019-10-29 przez Zuzanna Ilków

W naszej corocznej ankiecie pytaliśmy Was, czy potrzebujecie grupy dla użytkowników Useme na Facebooku. Większość z Was stwierdziła, że chętnie do...

Właściciele firm i osoby fizyczne w Useme – jaki status wybrać?

Opublikowane 2019-09-30 przez Zuzanna Ilków

Z Useme możesz korzystać zawsze, i jako osoba fizyczna, i jako właściciel firmy. Twój status prawny nie jest przeszkodą w szukaniu zleceń,...

Kim jest polski freelancer?

Opublikowane 2019-08-05 przez Zuzanna Ilków

Czy w Polsce opłaca się być freelancerem? Jaka jest konkurencja? Czy trzeba spełniać specjalne warunki, aby móc zajmować się freelancingiem? Na te...

Ile zarabia polski freelancer?

Opublikowane 2019-06-03 przez Zuzanna Ilków

Czy z freelancingu można się utrzymać? Gdzie szukać zleceń jako freelancer? Na tei inne pytania odpowiadają wyniki ankiety „Freelancerzy w Polsce...

Dlaczego Freelancer może mieć tylko jedno konto w Useme?

Opublikowane 2019-05-08 przez Zuzanna Ilków

W Useme możesz mieć tylko jeden profil Freelancera. Sprawdź, jakie konsekwencje niesie dublowanie kont i dlaczego nie możemy ich akceptować.

Jak wyglądają umowy zawierane przez Useme?

Opublikowane 2019-04-23 przez Zuzanna Ilków

Na bazie regulaminu serwisu oraz przepisów polskiego prawa Useme stworzyło innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu możesz rozliczyć pracę na...

Nowe funkcjonalności w Useme: jak wybrać kilku Freelancerów do tego samego zlecenia?

Opublikowane 2019-03-28 przez Zuzanna Ilków

Na Twoje zlecenie odpowiedziało kilku Freelancerów i chcesz skorzystać z wszystkich ofert? Teraz wystarczy tylko kliknąć!

Faktura w Useme i umowa z klientem: jak to połączyć?

Opublikowane 2018-11-29 przez Zuzanna Ilków

Jak pogodzić umowę zawartą z Klientem i rozliczenie w Useme? Zawarcie umowy o dzieło spowoduje podwójne zobowiązanie, dlatego lepszym rozwiązaniem...

Nowości w Useme: funkcjonalności w zakładce „Moje umowy”

Opublikowane 2018-10-25 przez Zuzanna Ilków

W Useme zależy nam, abyście mieli dostęp do plików, które są potrzebne przy rozliczeniu umowy. W zakładce „Moje umowy” w panelu Wykonawcy...

Nowa funkcjonalność w Useme: wystawianie umów dla tego samego klienta

Opublikowane 2018-09-25 przez Zuzanna Ilków

Rozliczasz przez Useme stałą współpracę z jednym klientem? Teraz możesz wystawiać faktury jeszcze szybciej i wygodniej.

Nowelizacja ustawy: zmiany w rozliczeniach dla tłumaczy

Opublikowane 2018-08-08 przez Zuzanna Ilków

W lipcu weszła w życie nowelizacja Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tłumacze mogą korzystać z wyższego kosztu...

Jak złożyć ofertę na zlecenie w Useme?

Opublikowane 2018-07-12 przez Zuzanna Ilków

W Useme treść oferty podawanej przez freelancera jest ukryta, aby zapobiegać nieuczciwej konkurencji, psuciu rynku i licytowaniu do najniższej...

Prywatna opieka medyczna dla freelancerów – LuxMed w Useme

Opublikowane 2018-06-21 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wcale nie musi oznaczać braku zabezpieczenia i opieki medycznej. Freelancerzy, którzy zdecydowali się realizować zlecenia „na cały...

RAPORT: Freelancing w Polsce – edycja 2018

Opublikowane 2018-06-04 przez Zuzanna Ilków

Jak pokazały wyniki tegorocznego badania „Freelancerzy w Polsce 2018”, freelancing to wciąż względnie młoda, ale bardzo prężnie rozwijająca się...

Najem w Useme: jak rozliczyć podatki z umowy najmu?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

Umowy najmu i sprzedaży to jedyne typy umów, od których wykonawcy w Useme samodzielnie odprowadzają podatek. Jak to zrobić w przypadku umowy najmu?

Umowa w etapach w Useme: kiedy i jak z niej skorzystać?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

W Useme zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre prace wymagają czasu lub są na tyle złożone, że wykonawcy czują się bezpieczniej, kiedy mogą...

Umowy z zaliczką a rozliczenie w Useme

Opublikowane 2018-04-16 przez Zuzanna Ilków

Dla wielu freelancerów zaliczka to najlepszy sposób zabezpieczenia płatności. Zdarza się także, że z zaliczek korzystają zleceniodawcy, którzy w...

Praca zdalna zagranicą: najlepsze miasta dla freelancerów 2017 roku

Opublikowane 2018-03-29 przez Zuzanna Ilków

Jedną z zalet pracy zdalnej jest to, że nie musisz pracować w jednym miejscu i w stałej lokalizacji. Tak długo, jak masz dostęp do laptopa i łącza...

Transakcja chroniona w Useme: jakie korzyści daje freelancerowi i jego zleceniodawcy?

Opublikowane 2018-03-16 przez Zuzanna Ilków

Jedną z najczęstszych obaw przed rozpoczęciem współpracy między freelancerem i jego klientem jest kwestia wynagrodzenia i jakości otrzymanej...

Ile zarabiają freelancerzy w Polsce?

Opublikowane 2018-02-27 przez Zuzanna Ilków

Niezależność, autonomia i wolność to główne przyczyny dla około 400 tysięcy Polaków, którzy zdecydowali się na pracę jako freelancerzy. Najlepsi,...

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Useme

Opublikowane 2018-01-30 przez Zuzanna Ilków

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, zmienia sposób opodatkowania freelancerów. Nowe przepisy dokładnie określają, kto może...

Zmiana kosztów uzyskania przychodu dla freelancerów

Opublikowane 2018-01-12 przez Zuzanna Ilków

1 stycznia 2018 roku w życie weszła Ustawa o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zapytania ofertowe w Useme – jak nawiązać współpracę i jak odpowiedzieć na propozycję?

Opublikowane 2017-12-29 przez Zuzanna Ilków

Szukasz wykonawcy na stronę www lub sklep internetowy, grafiki lub paczkę tekstów? A może chcesz zoptymalizować witrynę pod kątem SEO lub zlecić...

Portfolio w Useme: gdzie i jakie pliki wgrać?

Opublikowane 2017-12-07 przez Zuzanna Ilków

Portfolio podnosi wiarygodność wykonawcy, a przez to zwiększa szanse na zdobycie zlecenia. Sprawdź, co najlepiej dodać do portfolio w Useme!

Najem w Useme – jakie prace rozliczysz?

Opublikowane 2017-11-10 przez Zuzanna Ilków

Najem to nie tylko wynajmowanie pokoju, biura czy studia fotograficznego. Tym typem umowy możesz rozliczyć najem każdej powierzchni: przestrzeń na...

Prawa autorskie w Useme: do jakich prac można je przekazać i jak to zrobić?

Opublikowane 2017-10-20 przez Zuzanna Ilków

Wśród freelancerów popularne jest przekazywanie praw autorskich do zrealizowanych prac. Jak rozliczyć przez Useme umowę z przekazaniem praw autorskich?

Prawa autorskie w Useme – kiedy i dlaczego warto je przekazać?

Opublikowane 2017-10-02 przez Zuzanna Ilków

Jako freealncer pracujesz najczęściej nad autorskimi projektami, w których efektem jest unikalny, niepowtarzalny produkt. Dysponujesz zatem...

Dodawanie zleceń w Useme: co powinno zawierać zlecenie?

Opublikowane 2017-09-14 przez Zuzanna Ilków

Useme to nie tylko faktury bez firmy: w serwisie działa także giełda zleceń, na której możesz opublikować swoje ogłoszenie i zebrać oferty od...

Dzieło w Useme: jakie prace dodać?

Opublikowane 2017-08-29 przez Zuzanna Ilków

W każdej wystawianej przez ciebie fakturze najważniejsze jest dzieło - jest nam niezbędnie potrzebne do rozliczenia twojej umowy. Tu znajdziesz...

Praca zdalna - zmiany prawne i podatkowe w 2017 roku.

Opublikowane 2017-02-02 przez Zuzanna Ilków

Poza podniesieniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń, najważniejsze zmiany nie są wcale zapisane w prawie, pojawiają się za to w...

Polski Freelancer 2016

Opublikowane 2016-12-29 przez Zuzanna Ilków

63% mobilnych specjalistów nie jest zadowolonych ze swoich zarobków, a ponad 25% rozliczeń pracy zdalnej i freelancingu odbywa się w "szarej...

Na czym polega wystawianie faktur bez posiadania firmy?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Wystawienie faktury bez posiadania firmy to tak naprawdę termin marketingowy. W rzeczywistości, na bazie regulaminu i przepisów polskiego prawa,...

Dlaczego Useme weryfikuje dane Wykonawców przy rejestracji?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Jako serwis musimy dochować staranności wystawianych dokumentów. Dane Zleceniodawcy możemy zweryfikować na etapie wysyłania pro formy, czyli...

Jak zyskać na zleceniach z Useme

Opublikowane 2016-02-29 przez Zuzanna Ilków

Wojna o tzw. umowy śmieciowe trwa już od wielu lat. Ale czy na pewno każdy wie, czym się różni nawiązanie stosunku pracy od umowy...

Lista biur coworkingowych w Polsce

Opublikowane 2015-09-29 przez Zuzanna Ilków

Lista biur coworkingowych, w których możesz pracować zdalnie.

Jak rozliczyć pracę zdalną i zabezpieczyć swoje wynagrodzenie

Opublikowane 2015-09-15 przez Zuzanna Ilków

Wielu freelancerów staje przed problemem jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym lub zmaga się z problemem nieterminowych płatności ze strony...