Załącznik nr 2 - wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy


Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Imię i nazwisko lub nazwa firmy Użytkownika: ………………………………….
adres: ………………………………….
e-mail: ………………………………….
tel. ………………………………….

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach serwisu Useme na czas nieokreślony.
Data zawarcia umowy: ………………………………….
Login Użytkownika: ………………………………….
Adres e-mail Użytkownika: ………………………………….

Podpis Użytkownika
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Miejscowość i data: ………………………………….
(*) Niepotrzebne skreślić.