Załącznik nr 1 - wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług


Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług
Użytkownicy mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować firmę

Useme sp. z o.o. z siedzibą
ul. Oławska 19/5
50-123 Wrocław, Polska
e-mail info@useme.eu

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład za pomocą pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, jesteśmy zobowiązani do usunięcia Konta wraz ze wszystkimi podanymi przez Państwa danymi nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Konta nie będzie możliwe.