Regulamin usługi LUX MED

Regulamin określa:

1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży usług LUX MED prowadzonej przez Useme Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za pośrednictwem serwisu internetowego https://useme.eu (zwanego dalej: „Serwisem”) 2) zasady i warunki świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną

§1 Definicje

1. Operator – firma Useme sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Oławskiej 19/5, 50-123 Wrocław, występująca pod numerem NIP: 8992744965, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000467478; przy współpracy z firmą Joanna Głośna - Inglot Plus z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Opolskiej 129/15, Polska, NIP: PL5961587256, REGON: 080831919, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@useme.eu

2. Osoba uprawniona - wskazana przez Użytkownika osoba fizyczna, mająca co najmniej 16 lat, korzystająca z usług LUX MED. Postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkownika stosuje się w odpowiednim zakresie do Osoby Uprawnionej.

3. Partner medyczny - oznacza firmę LUX MED Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiobirców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII WydziaĹ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000265353, NIP 5272523080, o kapitale zakładowym w wysokości 516.078.000,00 zł - która na podstawie odrębnej umowy świadczy na rzecz Użytkownika usługi w zakresie pakietu usług medycznych.

4. Regulamin ubezpieczenia zdrowotnego – oznacza Ogólne Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych (dalej „OWU”), na podstawie których Użytkownik może korzystać z usług pakietu medycznego/ubezpieczenia zdrowotnego obsługiwanego przez Partnera medycznego.

5. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mającą ukończone 16 lat, korzystającą z usług LUX MED w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Użytkownik jest Osobą Uprawnioną w rozumieniu OWU.

6. Serwis - dostępny w domenie internetowej Useme.eu

8. Umowa - umowa o świadczeniu usług przez Partnera Medycznego, zawarta na rok od momentu złożenia zamówienia, na zasadach określonych przez Regulamin ubezpieczenia zdrowotnego, zawarta za pośrednictwem Operatora.

§2 Rejestracja i korzystanie z usług serwisu, zasady przechowywania danych

1. W zakresie zasad rejestracji oraz korzystania z usług serwisu właściwe są zapisy Regulaminu serwisu Useme, znajdującego się pod adresem https://useme.eu/pl/help/Regulamin_serwisu_Useme, które niniejszym Użytkownik potwierdza, iż zna i akceptuje.

2. Wszystkie zasady dotyczące rejestracji, przechowywania danych jak i inne prawa i obowiązki Użytkownika zawarte są w ww. Regulaminu serwisu Useme

3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej, gospodarczej, reklamowej lub takiej, która naruszałaby interes Operatora.

§3 Płatność i korzystanie z usług programu LUX MED

1. Użytkownik w celu zamówienia usług wybiera na Stronie Internetowej Serwisu polecenie „Zamawiam” i określa dodatkowo metodę płatności.

2. Operator potwierdza niezwłocznie Użytkownikowi fakt otrzymania zamówienia i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy. Jednocześnie Operator przesyła Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w Koncie, pouczenie o prawie do odstąpienia od Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Po zawarciu Umowy i dokonaniu płatności na zasadach określonych w Regulaminie, Operator dokonuje zgłoszenia usług do Partnera Medycznego.

4. Cena za usługę zamieszczona na Stronie Internetowej Serwisu stanowi cenę brutto (z podatkiem VAT) i określona jest w złotych polskich. Po dokonaniu płatności Operator wystawia Użytkownikowi fakturę w formie elektronicznej.

5. Operator gwarantuje aktywność usług LUX MED na kolejny miesiąc pod warunkiem dokonania zapłaty za usługi LUX MED przelewem lub przy użyciu systemu płatności online (operator: Dotpay S.A.) do 25-go dnia każdego miesiąca. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. W celu dokonania płatności za usługi LUX MED za pomocą systemu płatności online lub płatności cyklicznych, Użytkownik zobowiązany jest do wskazania numeru i daty ważności karty płatniczej lub numeru rachunku bankowego oraz wyrażenia na piśmie zgody odpowiednio na obciążenie karty płatniczej lub rachunku bankowego Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do niewycofania zlecenia stałego lub polecenia zapłaty przez okres trwania Umowy oraz do zapewnienia wystarczających środków na rachunku bankowym lub rachunku karty płatniczej na pokrycie płatności za usługi LUX MED. W przypadkach niezależnych od Operatora, nieskuteczne pobranie opłaty za dany miesiąc nie zwalnia Użytkownika od obowiązku uiszczenia należnej opłaty za usługi LUX MED.

6. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych, które po wystawieniu będą dostępne, po zalogowaniu, w Koncie Użytkownika, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054, Dz. U. 2014, poz. 312).

7. Umowa na świadczenie usług LUX MED obowiązuje przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu jej zawarcia pod warunkiem wniesienia opłaty do 25. dnia danego miesiąca lub zostaje uruchomiona w ciągu 5 dni od dnia wpłaty jeśli ta następuje po 25 dniu danego miesiąca.

8. Korzystanie z usług LUX MED odbywa się na zasadach określonych w OWU

9. Użytkownik jest uprawniony do rozpoczęcia korzystania z usług LUX MED, w zakresie usług pakietu medycznego, pod warunkiem spełnienia formalności, tj. uiszczenia opłat, o których mowa w § 3 pkt 1-5. Użytkownik jest uprawniony do rozpoczęcia korzystania z usług pakietu medycznego, po upływie 5 dni roboczych od dnia wyznaczonego jako data początkowa, tj. od dnia wpłaty, z zastrzeżeniem spełnienia formalności.

§ 4 Rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i nie może zostać rozwiązana przed upływem okresu na jaki została zawarta.

2. Jeżeli Umowa przestanie obowiązywać przed upływem okresu na jaki została zawarta z przyczyn wywołanych przez jedną ze Stron, Strona ta jest zobowiązana do zapłaty drugiej Stronie kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie Umowy w wysokości obliczonej jako iloczyn wartości raty miesięcznej oraz liczby miesięcy, które pozostały do końca okresu obowiązywania Umowy

3. Operator może rozwiązać, ze skutkiem natychmiastowym Umowę z Użytkownikiem, przed upływem okresu na jaki została zawarta, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności jeżeli Użytkownik nie dokonał płatności za trzy pełne miesiące obowiązywania Umowy.

4. Operator, może wypowiedzieć Umowę na czas określony przed upływem okresu na jaki została zawarta, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca kalendarzowego, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu ubezpieczenia zdrowotnego, na skutek zawiadomienia Operatora przez Partnera medycznego, o zaistniałym naruszeniu.

5. W razie powstania zaległości w zapłacie za usługi LUX MED przekraczającej 7 dni, Operator, po uprzednim zawiadomieniu za pomocą jednego z następujących kanałów: telefonicznie, smsowo, mailowo, osobiście lub pisemnie Użytkownika o zaległościach oraz o możliwości zawieszenia dostępu Użytkownika do usług LUX MED i wyznaczeniu 7-dniowego terminu zapłaty zaległości, może, w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, dokonać natychmiastowego zawieszenia Użytkownika w uprawnieniach do korzystania z usług pakietu medycznego Partnera medycznego. Zawieszenie Użytkownika w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga dodatkowego zawiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Zawieszenie Użytkownika w uprawnieniach trwa do momentu uregulowania całości zaległości, z zastrzeżeniem, że uprawnienie do korzystania z usług pakietu medycznego zostaje przywrócone, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zaległość ta została uregulowana.

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania przez Partnera usług objętych Programem, należy zgłaszać u Partnera. W przypadku zgłoszenia reklamacji u Operatora, reklamacja zostaje przekazana do Partnera medycznego

2. Operator nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, stosownie do treści przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).

§ 6 Odstąpienie od Umowy

1. Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie (na adres korespondencyjny: Useme sp. z o.o., ul. Oławska 19/5, 50-123 Wrocław) w terminie 14 (czternaście) dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem listem poleconym. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczony jest przez Operatora na Stronie Internetowej Serwisu, w zakładce https://useme.eu/pl/help/Regulamin_serwisu_Useme

2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Strony zwracają sobie wzajemnie wszystko co sobie świadczyły.

3. Odstąpienie od Umowy nie jest możliwe po pierwszym wykorzystaniu usług LUX MED.

§ 7 Zwrot należności

1. Operator dokonuje zwrotu Użytkownikom należności w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia zaistnienia zdarzenia zobowiązującego do zwrotu.

2. Operator dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Użytkownika

3. Operator zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu należności w wysokości 50,00 złotych za każdy przypadek skorzystania z usług LUX MED, od momentu złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Operator wolny jest od odpowiedzialności, gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Użytkownika błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub uznania karty płatniczej. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Użytkownika.

§ 8 Odpowiedzialność

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku dostosowania się przez Użytkownika do zapisów Regulaminu ubezpieczenia zdrowotnego

2. Użytkownik zobowiązuje się pokryć szkody wyrządzone Partnerowi medycznemu oraz Operatorowi z tytułu nieprawidłowego (niezgodnego z niniejszym Regulaminem i Regulaminem ubezpieczenia zdrowotnego) korzystania z usług LUX MED oraz szkody powstałe na skutek korzystania z usług Partnera medycznego, tj. zniszczenie przez Użytkownika sprzętu lub mienia Partnera medycznego.

3. Pozostałe kwestie dotyczące odpowiedzialności są tożsame z zapisami Regulaminu serwisu Useme

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron serwisu.

2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Operatora na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu

3. Wszystkie Umowy zawarte przez Operatora przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia tych umów przez Użytkownika, w przypadku jeżeli Użytkownik zawiadomił Operatora o braku zgody na zmianę Regulaminu. W pozostałych przypadkach Umowy realizowane są w oparciu o nową treść Regulaminu.

4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.