Regulamin serwisu Useme


Staraliśmy się spisać nasze zasady w sposób możliwie prosty, zawsze jednak możesz przeczytać skróconą wersję Regulaminu, dostępną pod tym linkiem

Artykuł 1 – Definicje
Terminy używane w Regulaminie Useme oznaczają:

 1. Administrator, Useme – Useme sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Świdnickiej 12-16, 50-068 Wrocław, występująca pod numerem NIP: 8992744965, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000467478; adres poczty elektronicznej (e-mail): info@useme.com;
 2. Serwis Useme/Serwis – serwis transakcji online o charakterze otwartym, prowadzony przez Administratora, służący do publikowania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących wykonania usług określonych w serwisie oraz Ogłoszeniu oraz komunikacji między stronami transakcji, dostępny w domenie internetowej Useme.com;
 3. Ogłoszenie – informacja umieszczana w Serwisie Useme, dotycząca zapotrzebowania na wykonanie danej usługi, czynności bądź dzieła, albo zamiaru wykonania określonego rodzaju usługi, czynności bądź dzieła, zamieszczona odpowiednio: przez Freelancera lub Zleceniodawcę, mająca na celu znalezienie kontrahenta w zakresie dotyczącym przedmiotu Ogłoszenia w celu zrealizowania określonej w Ogłoszeniu usługi, czynności bądź dzieła pomiędzy Użytkownikami, za pośrednictwem Administratora;
 4. Zlecenie – zaakceptowany przez Freelancera i Zleceniodawcę zakres usługi, czynności lub dzieła do wykonania, wynikający z umieszczonego w Serwisie Useme Ogłoszenia i jego przyjęcia do realizacji, stosownie do zapisów niniejszego regulaminu;
 5. Umowa – zawarte pomiędzy Użytkownikami i Użytkownikami a Administratorem ustalenia w zakresie realizacji określonego Zlecenia (wynikające ze złożonego i zaakceptowanego Ogłoszenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu), określające prawa i obowiązki stron, zaakceptowane przez Strony w ramach zasad funkcjonowania Serwisu Useme;
 6. Dzieło – efekt czynności wykonanych przez Freelancera, będących konsekwencją przyjęcia Zlecenia do realizacji, zgodnie z treścią Ogłoszenia;
 7. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych bądź posiadająca akceptację opiekunów prawnych/rodziców posiadających pełnię władz rodzicielskich, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o korzystnie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Useme lub dodała ogłoszenie bez rejestracji w systemie, które może występować bądź to w roli Zleceniodawcy, bądź w roli Freelancera;
 8. Freelancer – Wykonawca, użytkownik prezentujący za pośrednictwem Serwisu Useme możliwość wykonania określonych usług, czynności bądź dzieł, lub składający propozycję wykonania określonych usług, czynności bądź dzieł;
 9. Freelancer Krajowy – Freelancer będący polskim rezydentem podatkowym tj. podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 10. Freelancer Zagraniczny – Freelancer niebędący polskim rezydentem podatkowym tj. niepodlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 11. Zleceniodawca – Użytkownik umieszczający w Serwisie Useme Ogłoszenie, w którym zamierza zlecić do wykonania określone usługi, czynności bądź dzieła, lub składający propozycję Zlecenia określonych usług, czynności bądź dzieł w odpowiedzi na Ogłoszenie potencjalnego Freelancera;
 12. Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Useme na rzecz Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w Useme, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika w Useme, chroniony unikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem;
 13. Płatności Online – usługa płatności internetowych; podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.Artykuł 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Useme na rzecz Użytkowników odpłatnych usług elektronicznych polegających na kojarzeniu ze sobą Użytkowników (Zleceniodawców i Freelancerów), rozliczaniu transakcji realizowanych pomiędzy Użytkownikami, zasady korzystania z Serwisu Useme, a także zasady świadczenia innych usług dodatkowych określonych w niniejszym Regulaminie i załącznikach do Regulaminu.
 2. Useme ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Freelancerów lub Zleceniodawców w zakresie realizacji różnego rodzaju usług, czynności bądź dzieł, a także poprzez określenie w ramach niniejszego Regulaminu praw i obowiązków pomiędzy Zleceniodawcą, Freelancerem a Useme, gdzie Useme, umożliwia realizację przez Freelancerów na rzecz Zleceniodawców określonych usług, czynności bądź dzieł, występując w charakterze pośrednika pomiędzy Użytkownikami oraz umożliwia Użytkownikom rozliczanie transakcji, przeprowadzenie transakcji oraz pełną komunikację pomiędzy nimi za pomocą Serwisu Useme.
 3. Useme występuje w niniejszych stosunkach prawnych jedynie jako dostawca platformy internetowej pozwalającej kojarzyć pomiędzy sobą Freelancerów i Zleceniodawców. Useme nie uczestniczy w faktycznej realizacji określonych usług, czynności bądź dzieł, nie uczestniczy czynnie w negocjacjach pomiędzy Stronami w zakresie warunków realizacji tychże usług, czynności bądź dzieł, a występuje w przedmiotowych relacjach jedynie jako podmiot pośredniczący, rozliczający transakcje oraz zapewniający możliwość korzystania z Serwisu Useme. Useme nie ponosi odpowiedzialności za realizację oraz ewentualne niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usług, czynności bądź dzieł, bądź innych obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie przez Użytkowników względem innych Użytkowników.
 4. Useme jest upoważnione do zlecenia czynności wskazanych w pkt. 3 powyżej podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody Zleceniodawcy czy Freelancera, na co Użytkownicy wyrażają zgodę. W takim wypadku podmiotem rozliczającym transakcję i stroną umowy zawartej z Freelancerem może być podmiot trzeci, któremu Useme zleciło wykonanie ww. czynności.
 5. Użytkownicy (Zleceniodawcy i Freelancerzy) dla korzystania z Serwisu Useme, powinni w drodze osobnych oświadczeń składanych w formie elektronicznej, oświadczyć i zapewnić, że:
  1. będą przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. wyrażają zgodę i akceptują fakt, iż niniejszy Regulamin określa nie tylko prawa i obowiązki Użytkowników względem Administratora, ale kreuje również bezpośrednio prawa i obowiązki pomiędzy Zleceniodawcą a Freelancerem, w tym odpowiedzialność Freelancera względem Zleceniodawcy za jakość i sposób wykonania Zleconych usług, czynności bądź dzieł, z wyłączeniem odpowiedzialności Useme w tym zakresie;
  3. dokładnie zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Ochrony Prywatności, znany jest im charakter uczestnictwa Useme w przedmiotowych transakcjach, a tym samym przystępując do korzystania z serwisu Useme, oraz zamieszczania w nim Ogłoszeń i zawierania Zleceń, nie zgłaszają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń czy też uwag;
   - złożenie oświadczeń, o których mowa w podpunktach 1-3 powyżej, warunkuje możliwość zakończenia procesu rejestracji i zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług w Serwisie Useme, na podstawie której Użytkownik mógłby korzystać z Serwisu Useme.
   Oddzielne oświadczenia, o których mowa w podpunktach 1-3 powyżej, będą w każdym wypadku dobrowolne, wyraźne i jednoznaczne. Złożenie danego oświadczenia w postaci elektronicznej następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji („checkbox”) lub w formie zwrotnego potwierdzenia e-mail.
 6. Zleceniodawca niniejszym oświadcza i potwierdza, że w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania Zlecenia bądź naruszenia praw autorskich osób trzecich w związku z wykonanym Zleceniem przez Freelancera bądź innego niewykonania obowiązków przez Freelancera, wszelką odpowiedzialność z tego tytułu wobec Zleceniodawcy ponosi wyłącznie Freelancer. Zleceniodawca nie będzie kierował żadnych roszczeń w tym zakresie względem Useme bądź podmiotów trzecich, którym Useme powierzył świadczenie usług i zrzeka się tego tytułu roszczeń wobec Useme oraz podmiotów trzecich którym Useme powierzył świadczenie usług. W przypadku zamiaru skierowania przez Zleceniodawcę do Freelancera określonych roszczeń z pominięciem komunikacji za pomocą Serwisu Useme, Useme udzieli Zleceniodawcy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Freelancera.
 7. Freelancer oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za wykonanie przyjętych do wykonania Zleceń, w tym ewentualną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tychże Zleceń czy też naruszenie praw autorskich osób trzecich w związku z wykonanym Zleceniem. Freelancer wyraża tym samym zgodę, aby Useme przekazało Zleceniodawcy na żądanie Zleceniodawcy informacje o osobie Freelancera, oraz przekazała dokumentację dotyczącą realizowanego Zlecenia, w celu umożliwienia skierowania ewentualnych roszczeń przez Zleceniodawcę bezpośrednio do Freelancera.
 8. Wszelka komunikacja między Użytkownikami, związana z realizacją Ogłoszeń opublikowanych w Serwisie Useme, realizowana będzie poprzez kanały komunikacji wewnętrznej, określone i podane w Serwisie Useme.
 9. Użytkownicy, którzy zostali skojarzeni ze sobą za pośrednictwem Serwisu Useme, nie mogą rozliczać transakcji poza Serwisem. Użytkownik, który naruszył powyższe zobowiązanie, ponosi wobec Useme pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, w szczególności zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Useme odszkodowania z tytułu utraconych przez Useme korzyści.
 10. Wysyłanie jakichkolwiek niezamówionych informacji handlowych bądź wiadomości noszących cechy spamu do innych Użytkowników za pośrednictwem Serwisu Useme jest zabronione i może skutkować zablokowaniem konta.
 11. Freelancer oświadcza, że wszelkie Zlecenia zrealizowane na rzecz Zleceniodawcy będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa, w tym przepisami dotyczących ochrony danych osobowych oraz praw własności intelektualnej, a w szczególności praw autorskich i praw własności przemysłowej osób trzecich. Z tytułu niniejszego oświadczenia Freelancer ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niezgodności powyższego oświadczenia ze stanem faktycznym i prawnym Zleceniodawca ma prawo żądać od Freelancera odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami prawa.
 12. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem z tytuł naruszenia jej praw w związku z wykonanym Zleceniem usługą, czynnością lub dziełem lub ich wykorzystaniem, Freelancer zobowiązany jest bezzwłocznie wesprzeć Zleceniodawcę oraz jego klienta, na rzecz którego dana usługa, czynność lub dzieło było przygotowane, w obronie przed tym roszczeniem (w tym poprzez przystąpienie w charakterze interwenienta ubocznego do procesu wytoczonego przez osobę trzecią lub dostarczenie niezbędnego materiału dowodowego przeczącego zasadności zarzutów), oraz do niezwłocznego pokrycia w pełnej wysokości wszelkich szkód, kosztów, wydatków poniesionych przez Zleceniodawcę lub jego klienta w związku z tym roszczeniem – w szczególności kosztów obsługi prawnej, a także odszkodowań i kosztów zasądzonych przez sąd lub wynikających z treści zawartej z poszkodowanym ugody.
 13. Wszelka komunikacja między Administratorem a Użytkownikiem będzie następować za pośrednictwem kanałów komunikacji wewnętrznej Serwisu Useme lub poprzez pocztę elektroniczną – na adres e-mail Użytkownika podany podczas procedury Rejestracji, o której mowa w Artykule 3 poniżej lub podany przez Użytkownika adres pocztowy.
 14. Świadczenie przez Administratora usług wymaga dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. dostęp do Internetu;
  2. urządzenie końcowe umożliwiające wprowadzenie i odczyt danych elektronicznych;
  3. zastosowanie oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików w różnych formatach z rozszerzeniem PDF, RTF, TXT, DOC, Java, JPEG, AVI;
  4. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 57.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 62.0 lub nowszej.Artykuł 3. Rejestracja

 1. Możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Useme przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się w Serwisie Useme.
 2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności w Serwisie może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana przez ten podmiot.
 3. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Useme na stronach Serwisu Useme oraz akceptację Regulaminu, z pełnymi konsekwencjami z tego wynikającymi.
 4. Prawidłowe wykonanie powyższych czynności, powoduje otrzymanie przez Użytkownika automatycznego powiadomienia przesłanego przez Administratora na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Moment aktywacji Konta Użytkownika przez Administratora równoznaczny jest z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług w Serwisie Useme na zasadach wynikających z Regulaminu.
 5. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w punkcie 4 powyżej, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach serwisu, w szczególności: złożył Zlecenie bądź przyjął określone zlecenie do realizacji.
 6. Administrator może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych w Serwisie Useme danych.
 7. Aktywacja Konta w Serwisie Useme powoduje udostępnienie niektórych danych Użytkownika na publicznie dostępnych stronach Serwisu.
 8. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, w ramach Serwisu Useme wyświetlane i publicznie dostępne jest co najmniej imię i nazwisko Użytkownika oraz miejscowość jego zamieszkania. W przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi, w ramach serwisu Useme wyświetlana i publicznie dostępna jest co najmniej firma Użytkownika (nazwa prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa związana z wykonywaniem działalności gospodarczej) oraz miejscowość jego siedziby lub prowadzenia działalności. W przypadku gdy Użytkownik jest zarejestrowany jako Freelancer, poza danymi określonymi powyżej, w ramach serwisu Useme wyświetlany i publicznie dostępny jest co najmniej 1 przykład zrealizowanych samodzielnie lub za pośrednictwem Useme prac, dzieł, usług.
 9. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w serwisie Useme.
 10. Zabronione jest usuwanie lub niezgodna ze stanem faktycznych zmiana podanych przez Użytkownika danych w formularzu o którym mowa w punkcie 3 powyżej w trakcie korzystania z usług Serwisu Useme, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.
 11. Zabronione jest posiadanie dwóch lub większej ilości kont przepisanych temu samemu Freelancerowi.Artykuł 4. Ogólne warunki wystawiania Ogłoszeń

 1. Administrator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania Ogłoszeń oraz zawierania Zleceń dotyczących przedmiotu Ogłoszenia (tj. usług, czynności bądź dzieła) na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia umowy o treści określonej w Ogłoszeniu.
 3. Charakter uczestnictwa Administratora w transakcjach zawieranych w ramach serwisu Useme określają zapisy zawarte w Artykule 2 niniejszego regulaminu. Tym samym Administrator nie udziela jakiejkolwiek rękojmi za wady fizyczne lub prawne (wyłączona jest odpowiedzialność Administratora za jakiekolwiek wady fizyczne lub prawne), nie składa żadnych deklaracji ani nie gwarantuje, że Zlecenie zostanie wykonane w sposób prawidłowy, że potencjalny Freelancer posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności, doświadczenie pozwalające w sposób należyty wykonać określone Zlecenie. Decyzje w zakresie publikacji Ogłoszenia, zawarcia Zlecenia, wykonania określonych usług, czynności bądź dzieł przez konkretnego Freelancera, Zleceniodawca ponosi na własny koszt i ryzyko, a ewentualne roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia, Zleceniodawca będzie kierował wyłącznie wobec Freelancera.
 4. Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości Zlecenia które mają być przedmiotem Ogłoszenia. Ogłoszenie powinno być możliwe do wyceny przez Freelancera oraz nie może zawierać danych kontaktowych do Zleceniodawcy (jedyną dopuszczalną formą kontaktu jest system komunikacji Useme).
 5. W przypadku gdy w wyniku wykonania umowy ma powstać utwór w rozumieniu ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r., Zleceniodawca zobowiązany jest do wskazania czy żąda przeniesienia autorskich praw majątkowych do przedmiotu Zlecenia bądź udzielenia mu niewyłącznej licencji na korzystanie z przedmiotu Zlecenia na zasadach określonych w Artykule 7.
 6. Ogłoszenie nie może zawierać wezwania do wysłania bezpłatnych próbek prac.
 7. Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Ogłoszenia wskazanej przez Użytkownika, w przypadku umieszczenia Ogłoszenia w błędnej kategorii oraz jego treści w przypadku konieczności wprowadzenia korekt stylistycznych, redakcyjnych lub merytorycznych w zakresie określonym w punkcie 4.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości opisu.
 9. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika. Administrator nie ingeruje w treść Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji, z zastrzeżeniem postanowienia punktów 5, 7, 10 i 12.
 10. Treść Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Administratora.
 11. Zabronione jest kopiowanie treści i innych materiałów (plików graficznych, dokumentów itp.), będących częścią Ogłoszeń opublikowanych w Serwisie w celu publikacji tych treści i materiałów na zewnętrznych, niezależnych od Serwisu stronach internetowych.
 12. Administrator zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Ogłoszeń bądź ich usuwania w całości, jeżeli z jakichkolwiek powodów uzna, że ich treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu bądź inne obowiązujące normy prawne.
 13. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających w szczególności na symulowaniu udzielania odpowiedzi na Ogłoszenie lub wystawianiu opinii w związku z Ogłoszeniem celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen, o którym mowa w Artykule 10 regulaminu. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem, bądź osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu.Artykuł 5. Publikacja Ogłoszenia/Przyjęcie Zlecenia

 1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest zamiar udzielenia Zlecenia bądź przyjęcie Zlecenia, Użytkownik powinien spełnić łącznie następujące warunki:
  1. stworzyć i zatwierdzić opis Ogłoszenia, określający ogół warunków, na jakich Zlecenie ma być wykonane lub może być wykonane, w tym informacje dotyczące wymogu udzielenia licencji/przeniesienia autorskich praw majątkowych, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Serwisu – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
  2. wybrać interesujące Użytkownika opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia;
 2. Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) Ogłoszenia.
 3. Freelancerzy zainteresowani danymi Ogłoszeniami składają Propozycje Wykonania Ogłoszenia (przyjęcia Zlecenia) poprzez skorzystanie z dostępnego w Serwisie odpowiedniego narzędzia. Propozycje Wykonania zostaną umieszczone w treści Ogłoszenia i powinny być zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, a zaproponowane wynagrodzenie nie może być rażąco zaniżone w stosunku do średnich rynkowych stawek za wykonanie przedmiotu Zlecenia.
 4. Freelancer może w Propozycji Wykonania zamieścić propozycje podziału Zlecenia. W takim wypadku, w przypadku przyjęcia przez Zleceniodawcę oferty danego Freelancera, powstałe wskutek podziału części Zlecenia stanowią osobne Zlecenia. W przypadku rezygnacji przez którąkolwiek ze stron z dalszych prac, już wypłacone wynagrodzenie nie podlega zwrotowi, zaś Zleceniodawca jest upoważniony do wykorzystywania już przekazanych mu prac bez uzyskiwania odrębnej zgody Freelancera. W przypadku gdy Dzieło bądź jakakolwiek jego część stanowi bądź może stanowić utwór uznaje się, iż Freelancer udzielił Zleceniodawcy licencji na korzystanie z utworu na zasadach określonych w Artykule 7 niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku gdy przedmiotem umowy ma być utwór i Zleceniodawca wymaga udzielenia mu licencji na korzystanie z utworu bądź przeniesienia praw autorskich majątkowych do utworu, Freelancer Krajowy powinien poprzez wybranie odpowiedniej opcji w serwisie oznaczyć czy w związku z wykonaniem umowy jest podmiotem uprawnionym do zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 22 ust. 9 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tym zastrzeżeniem, iż:
  1. w przypadku gdy Freelancer Krajowy potwierdzi, że jest uprawniony do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu, zaś w ocenie Useme wykonane przez Freelancera Zlecenie nie uprawnia go w świetle obowiązujących przepisów prawa do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w związku z wykonaniem Zlecenia, Useme pobierze zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości ustalonej zgodnie z odpowiednimi przepisami i poinformuje o powyższym Freelancera.
  2. W przypadku gdy Freelancer Krajowy potwierdzi, o którym mowa w pkt. 5 i Useme odprowadzi zaliczkę na podatek dochodowy z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodu, zaś w toku późniejszych czynności okaże się, iż Freelancer nie był uprawniony do zastosowania kosztów uzyskania przychodów w tej wysokości, Freelancer zobowiązany będzie do zwrotu nadpłaty na rzecz Useme i naprawienia wszelkich szkód spowodowanych złożeniem przez Freelancera nieprawdziwego oświadczenia.
 6. Oferta złożona przez Zleceniodawcę, stosownie do treści art. 66(1) kodeksu cywilnego, wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 7. Publikacja Ogłoszenia kończy się w następujących sytuacjach:
  1. z chwilą wyboru Freelancera przez Zleceniodawcę,
  2. po upływie terminu publikacji Ogłoszenia ustalonego przez Zleceniodawcę,
  3. w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Ogłoszenia przez Zleceniodawcę.
 8. W przypadku, gdy publikacja Ogłoszenia zakończy się wyborem określonego Freelancera, Zleceniodawca i wybrany Freelancer powinni przystąpić do czynności związanych z realizacją umowy, a Zleceniodawca winien uiścić całość należności, w zależności od wybranego sposobu rozliczenia:
  1. na poczet otrzymanej faktury proforma lub
  2. na poczet otrzymanej faktury VAT – przy czym brak płatności faktury proforma lub faktury VAT nie skutkuje anulowaniem zlecenia i nie wpływa na skuteczność zawartej umowy pomiędzy Zleceniodawcą i Freelancerem, a tym samym Zleceniodawca pozostaje zobowiązany do uiszczenia płatności, a Freelancer do wykonania przedmiotu Zlecenia.
 9. Jeśli minęło 7 dni od złożenia oferty przez Freelancera do Ogłoszenia lub jeśli po złożeniu propozycji wykonania Ogłoszenia Zleceniodawca zmieni treść Ogłoszenia a propozycja wykonania Ogłoszenia przez Freelancera nie zostanie po tej zmianie zaktualizowana, w terminie 3 dni od dnia wyboru Freelancera Freelancer jest uprawniony do jednostronnego odstąpienia od umowy. Freelancer jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o odstąpieniu Zleceniodawcę oraz Useme. W przypadku odstąpienia od umowy przez Freelancera stronom nie przysługują żadne wzajemne roszczenia, a umowę uznaje się za niezawartą.Artykuł 6. Realizacja Zlecenia

 1. Po wyborze przez Zleceniodawcę Freelancera, strony przystępują do realizacji Zlecenia.
 2. Administrator, z chwilą zawarcia pomiędzy Zleceniodawcą a Freelancerem Zlecenia, przesyła do Zleceniodawcy, w zależności od dokonanego wyboru sposobu rozliczenia:
  1. fakturę pro forma, obejmującą całość należności za wykonanie określonego Zlecenia ustalonej pomiędzy Freelancerem a Zleceniodawcą, którą Zleceniodawca winien uiścić nie później niż w terminie określonym na fakturze pro forma, lub
  2. fakturę VAT, obejmującą całość należności za wykonanie określonego Zlecenia ustalonej pomiędzy Freelancerem a Zleceniodawcą i opłatami o których mowa w załączniku do niniejszego Regulaminu, którą Zleceniodawca winien uiścić nie później niż w terminie określonym na fakturze VAT.
 3. Płatności o których mowa powyżej powinny nastąpić przelewem na rachunek bankowy wskazany na danej fakturze proforma lub fakturze VAT lub za pomocą Płatności Online. Jeżeli powyższe płatności nie zostaną zrealizowane w ustalonych terminach, Zlecenie nie ulega anulowaniu i pozostaje w mocy, a tym samym Zleceniodawca pozostaje zobowiązany do uiszczenia określonej należności. W takim wypadku Zleceniodawca otrzyma dodatkowe przypomnienie o płatności, a w razie dalszego braku płatności, Administrator lub Freelancer będzie uprawniony do podjęcia czynności windykacyjnych, a także będzie mógł obciążyć Zleceniodawcę lub Freelancera opłatą windykacyjną w wysokości określonej w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 4. Z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Administratora, o której mowa w punkcie 2 powyżej, Freelancer otrzymuje informację o zabezpieczeniu środków na realizację Zlecenia, a tym samym Freelancer zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji Zlecenia w ustalonym uprzednio terminie, który rozpoczyna swój bieg od otrzymania niniejszej informacji. Z uwagi na fakt, że rozliczenie pomiędzy Administratorem a Freelancerem nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Administratora płatności od Zleceniodawcy, Freelancer nie powinien rozpoczynać realizacji Zlecenia przed otrzymaniem informacji o zabezpieczeniu środków pieniężnych na realizację Zlecenia. Zleceniodawca otrzymuje natomiast od Administratora fakturę VAT odpowiadającą wartościowo kwocie wpłaconej przez Zleceniodawcę, chyba że już otrzymał tę fakturę w trybie określonym w punkcie 2.1-2.2.
 5. Freelancer po wykonaniu Zlecenia, przesyła za pomocą narzędzi Serwisu Useme do Zleceniodawcy efekt wykonanego Zlecenia, przesyłając go za pośrednictwem serwisu w sposób w nim określony.
 6. W przypadku gdy wskutek wykonania Zlecenia dojść ma do przeniesienia autorskich praw majątkowych, Freelancer zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia wykonania Zlecenia do przesłania do Administratora w formie elektronicznej i pisemnej (bądź w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, w celu ich przyjęcia i dalszego przeniesienia przez Administratora na rzecz Zleceniodawcy.
 7. Od dnia otrzymania wykonanego Zlecenia, Zleceniodawca w terminie 7 dni zobowiązany jest za pomocą odpowiednich funkcji zaakceptować wykonane Dzieło bądź odmówić jego akceptacji, jeżeli uważa, iż zostało ono wykonane w sposób wadliwy bądź niezgodny z umową. Za akceptację Zlecenia uważa się także dokonanie płatności ze strony Zleceniodawcy, jeżeli oznaczył on funkcję automatycznej akceptacji wykonanego Zlecenia.
 8. Akceptacja bądź brak jakiejkolwiek decyzji ze strony Zleceniodawcy w terminie, o którym mowa w punkcie 7, oznacza uznanie wykonania Zlecenia w sposób prawidłowy, a w konsekwencji Useme generuje dokument w postaci potwierdzenia zrealizowania Zlecenia oraz dokonuje rozliczenia pomiędzy stronami.
 9. Jeżeli Zleceniodawca nie zaakceptuje wykonanego Zlecenia, uzyskuje ono wówczas status „Zlecenia spornego”. W takim wypadku Administrator bez merytorycznej oceny jakości wykonanego Dzieła sprawdza jedynie, czy przesłany przez Freelancera plik/dokument może odpowiadać treści Zlecenia, a jeżeli tak, uruchamia procedurę uruchomienia środków Freelancera, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
 10. Administrator uprawniony jest do wstrzymania płatności na rzecz Freelancera w sytuacji gdy niewykonanie Zlecenia przez Freelancera ma charakter oczywisty (tj. przykładowo przedmiotem Zlecenia było przetłumaczenie określonego fragmentu tekstu na język niemiecki, a Freelancer przesłał Zleceniodawcy plik z tekstem w języku polskim), na co niniejszym zarówno Freelancer jak i Zleceniodawca wyrażają zgodę. Wstrzymanie płatności może być równoznaczne z usunięciem lub zablokowaniem konta Freelancera.
 11. Dalsze zastrzeżenia, reklamacje czy też roszczenia Zleceniodawcy w stosunku do Freelancera związane z ewentualnym niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Zlecenia realizowane są bezpośrednio pomiędzy Zleceniodawcą i Freelancerem, bez możliwości kierowania jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie do Administratora. Administrator zobowiązuje się jednak udzielić stronom pełnego dostępu do dokumentów i informacji związanych z realizacją przedmiotowego Zlecenia. Zleceniodawca i Freelancer wyrażają zgodę na to, aby do czasu ustalenia pomiędzy nimi zgodnego stanowiska Administrator uprawniony był do zabezpieczenia (zdeponowania) środków finansowych wpłaconych uprzednio przez Zleceniodawcę, bądź też do dokonania rozliczenia odpowiadającego zrealizowanemu zakresowi prac. W przypadku braku ustalenia zgodnego stanowiska pomiędzy Zleceniodawcą i Freelancerem mogą oni na swój koszt poddać spór pod rozstrzygnięcie wybranego przez siebie mediatora, rzeczoznawcy lub innej wybranej przez obie strony osoby. W takim przypadku Administrator uprawniony będzie do zabezpieczenia (zdeponowania) płatności do czasu przedstawienia mu ostatecznego stanowiska rozstrzygającego spór między Freelancerem i Zamawiającym.
 12. Pozostałe elementy związane z realizacją Zlecenia, skutki konkretnych posunięć przedstawiane będą zarówno Zleceniodawcy, jak i Freelancerowi w Serwisie Useme, w ramach realizacji określonego Zlecenia.
 13. Administrator za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych może umożliwić Użytkownikom dodawanie opinii na temat współpracy z danymi Freelancerami i Zleceniodawcami, które to będą dostępne dla wszystkich Użytkowników systemu, w celu umożliwiania im zweryfikowania umiejętności i referencji danego Użytkownika, o czym mowa w artykule 9 niniejszego Regulaminu.Artykuł 6a. Rozliczenia z Freelancerem

 1. Po akceptacji bądź uznaniu zlecenia w sposób o którym mowa w Artykule 6 pkt. 8 Regulaminu Administrator w pierwszej kolejności otrzymaną od Zleceniodawcy kwotę netto pomniejsza o wartość prowizji (wynagrodzenia) dla Administratora za realizację usług określonych niniejszym Regulaminem, wynikających ze zrealizowania pomiędzy Zleceniodawcą a Freelancerem określonego Zlecenia za pośrednictwem Serwisu Useme, a także pomniejszoną o wartość innych opłat, o których mowa w załączniku do niniejszego Regulaminu. Zarówno Zleceniodawca, jak i Freelancer wyrażają zgodę na powyższe.
 2. Od pozostałej kwoty w przypadku Freelancerów Krajowych: - prowadzących działalność gospodarczą i będących podatnikami podatku VAT stanowić będzie wynagrodzenie netto - nieprowadzących działalności gospodarczej bądź taką działalność prowadzących, jednak niebędących podatnikami VAT, stanowić będzie wynagrodzenie brutto Useme pobierze i odprowadzi stosowne podatki i inne obciążenia publiczno-prawne, wynikające z realizacji przedmiotowego Zlecenia (w zależności od charakteru stosunku prawnego uznanego bądź to jako zlecenie, bądź jako Dzieło, bądź jako usługa realizowana w ramach działalności gospodarczej), po czym w terminie 3 dni przekaże Freelancerowi na rachunek bankowy Freelancera należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji Zlecenia (po odliczeniu kwot i należności, o których mowa powyżej). Rozliczenie pomiędzy Freelancerem a Administratorem nastąpi nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Administratora płatności od Zleceniodawcy, na co Freelancer wyraża zgodę.
 3. W przypadku Freelancerów Zagranicznych rozliczenia odbywać będą się na podstawie odpowiednich przepisów, w tym umów międzynarodowych. Jeżeli na podstawie ww. przepisów będzie to dopuszczalne, Freelancer otrzyma kwotę brutto i zobowiązany będzie do rozliczenia i odprowadzenia obciążeń publiczno-prawnych we własnym zakresie zgodnie z odpowiednimi przepisami.
 4. W przypadku niedostarczenia przez Freelancera oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych o którym mowa w Artykule 6 pkt. 6 powyżej Useme jest upoważnione do powstrzymania się z rozliczeniem wynagrodzenia należnego Freelancerowi do czasu dostarczenia oświadczenia.
 5. Użytkownicy wyrażają zgodę na przesyłanie im przez Useme imiennych informacji o których mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bądź jakichkolwiek innych deklaracji czy informacji podatkowych wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji konta.Artykuł 6b. Uproszczony Tryb Zlecenia

 1. Serwis umożliwia realizację transakcji w trybie uproszczonym, do którego stosuje się postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym artykule.
 2. Celem realizacji transakcji w trybie uproszczonym zalogowany Freelancer wprowadza do Serwisu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stosownej stronie Serwisu dane Zleceniodawcy oraz warunki Zlecenia w tym w szczególności rodzaj i zakres zlecenia; termin i cenę zlecenia; informację czy zlecenie zostało już wykonane; informację dotyczącą licencji/przeniesienia praw autorskich;
 3. Freelancer może w warunkach Zlecenia zamieścić propozycję podziału Zlecenia. W takim wypadku, w przypadku przyjęcia przez Zleceniodawcę oferty danego Freelancera, powstałe wskutek podziału części Zlecenia stanowią osobne Zlecenia. W przypadku rezygnacji przez którąkolwiek ze stron z dalszych prac, już wypłacone wynagrodzenie nie podlega zwrotowi, zaś Zleceniodawca jest upoważniony do wykorzystywania już przekazanych mu prac bez uzyskiwania odrębnej zgody Freelancera. W przypadku gdy Dzieło bądź jakakolwiek jego część stanowi bądź może stanowić utwór uznaje się, iż Freelancer udzielił Zleceniodawcy licencji na korzystanie z utworu na zasadach określonych w Artykule 7 niniejszego Regulaminu.
 4. Po dokonaniu przez Administratora formalnej akceptacji warunków Zlecenia, Administrator przesyła do Zleceniodawcy informację o Zleceniu oraz fakturę pro forma, obejmującą całość należności za wykonanie określonego Zlecenia ustaloną pomiędzy Freelancerem a Zleceniodawcą.
 5. Zleceniodawca ma możliwość zmodyfikowania treści Zlecenia w zakresie udzielenia licencji/przeniesienia praw autorskich do przedmiotu umowy. W przypadku modyfikacji treści Zlecenia, Administrator niezwłocznie informuje o powyższym Freelancera. Freelancer ma możliwość zrezygnowania ze Zlecenia jeżeli nie akceptuje jego zmodyfikowanej treści poprzez wysłanie e-maila z rezygnacją na adres e-mail: info@useme.com.
 6. W przypadku akceptacji treści Zlecenia, Zleceniodawca winien uiścić kwotę wskazaną na fakturze pro forma nie później niż w terminie określonym na fakturze. Jeżeli powyższa płatność w ustalonym terminie nie zostanie zrealizowana, Zleceniodawca otrzyma dodatkowe przypomnienie o płatności, a po upływie kolejnych 30 dni Zlecenie może zostać w całości anulowane. Dokonanie przez Zleceniodawcę płatności należności zgodnie z fakturą pro forma oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 7. Z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Administratora, o której mowa w punkcie 6 powyżej, Freelancer otrzymuje informację o zabezpieczeniu środków na realizację Zlecenia, a tym samym Freelancer zobowiązany jest do przystąpienia do realizacji Zlecenia w ustalonym uprzednio terminie, który rozpoczyna swój bieg od otrzymania niniejszej informacji. Zleceniodawca otrzymuje natomiast od Administratora fakturę VAT odpowiadającą wartościowo kwocie wpłaconej przez Zleceniodawcę.
 8. Freelancer po wykonaniu Zlecenia przesyła za pomocą narzędzi Serwisu Useme do Zleceniodawcy efekt wykonanego Zlecenia, przesyłając go za pośrednictwem serwisu w sposób w nim określony. Jednocześnie Freelancer zobowiązany jest do przesłania do Administratora w formie elektronicznej i papierowej podpisanego oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych. Administrator zobowiązany jest do dalszego przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zleceniodawcę w terminie 7 dni od dnia akceptacji Zlecenia bądź uznania wykonania Zlecenia w sposób prawidłowy o którym mowa w pkt. 10.
 9. Od dnia otrzymania wykonanego Zlecenia Zleceniodawca w terminie 7 dni zobowiązany jest za pomocą odpowiednich funkcji zaakceptować wykonane Zlecenie bądź odmówić jego akceptacji, jeżeli uważa, iż zostało ono wykonane w sposób wadliwy bądź niezgodny z umową. Zleceniodawca może też wybrać lub zaakceptować poprzez dokonanie zapłaty automatyczną akceptację Zlecenia w momencie jego otrzymania.
 10. Akceptacja bądź brak jakiejkolwiek decyzji ze strony Zleceniodawcy w terminie, o którym mowa w punkcie 9, oznacza uznanie wykonania Zlecenia w sposób prawidłowy, a w konsekwencji Administrator generuje dokument w postaci potwierdzenia zrealizowania Zlecenia, który przesyła zarówno Zleceniodawcy jak i Freelancera, oraz dokonuje rozliczenia pomiędzy stronami w sposób określony w Artykule 6 i 6a.Artykuł 6c. Tryb Podpisz Umowę Online

 1. Serwis umożliwia realizację transakcji w trybie „Podpisz umowę online", do którego stosuje się postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym artykule.
 2. Celem realizacji transakcji w trybie „Podpisz umowę online” zalogowany Freelancer wprowadza do Serwisu ofertę zawarcia umowy (Zlecenia) ze Zleceniodawcą na wykonanie określonej usługi, czynności bądź dzieła, według schematu określonego przez Administratora.
 3. Po dokonaniu przez Administratora formalnej akceptacji warunków oferty zawarcia umowy (Zlecenia) zostaje ona wprowadzona do Serwisu.
 4. Zleceniodawca zainteresowany zawarciem Zlecenia otrzymuje od Administratora wiadomość e-mail z informacją o możliwości zawarcia umowy (Zlecenia) według warunków określonych przez Freelancera w ofercie. Do powyższej wiadomości e-mail zostanie załączony dokument określający warunki umowy (Zlecenia).
 5. Zawarcie umowy (Zlecenia) następuje poprzez potwierdzenie warunków umowy (Zlecenia) przez Zleceniodawcę. Potwierdzenie następuje poprzez zaznaczenie w otrzymanej wiadomości e-mail przez Zleceniodawcę opcji „Potwierdzam zawarcie umowy”.
 6. Po dokonaniu potwierdzenia zawarcia umowy (Zlecenia) Zleceniodawca otrzymuje wiadomość e-mail z fakturą pro forma, obejmującą całość należności za wykonanie Zlecenia w ustalonej wysokości, którą Zleceniodawca winien uiścić nie później niż w terminie określonym na fakturze pro forma, a także dokument potwierdzający zawarcie umowy (Zlecenia).
 7. Z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Administratora, o której mowa w punkcie 6 powyżej, Zleceniodawca otrzymuje od Administratora fakturę VAT odpowiadającą wartościowo kwocie wpłaconej przez Zleceniodawcę
 8. Freelancer po wykonaniu Zlecenia przesyła za pomocą narzędzi Serwisu Useme do Zleceniodawcy efekt wykonanego Zlecenia, przesyłając go za pośrednictwem serwisu w sposób w nim określony.
 9. Od dnia otrzymania wykonanego Zlecenia Zleceniodawca w terminie 7 dni zobowiązany jest za pomocą odpowiednich funkcji zaakceptować wykonane Zlecenie bądź odmówić jego akceptacji, jeżeli uważa, iż zostało ono wykonane w sposób wadliwy bądź niezgodny z umową. Zleceniodawca może też wybrać lub zaakceptować poprzez dokonanie zapłaty automatyczną akceptację Zlecenia w momencie jego otrzymania.
 10. Akceptacja bądź brak jakiejkolwiek decyzji ze strony Zleceniodawcy w terminie, o którym mowa w punkcie 9, oznacza uznanie wykonania Zlecenia w sposób prawidłowy, a w konsekwencji Administrator dokonuje rozliczenia pomiędzy stronami w sposób określony w Artykule 6 i 6a. Następnie Administrator generuje dokument w postaci potwierdzenia zrealizowania Zlecenia, który przesyła Freelancerowi.Artykuł 6d. Tryb Zlecenie dedykowane

 1. Serwis umożliwia realizację transakcji w trybie „Zlecenie dedykowane", do którego stosuje się postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym artykule.
 2. Celem realizacji transakcji w trybie „Zlecenie dedykowane” Zleceniodawca wyszukuje Freelancera z bazy danych Serwisu, a następnie uzupełnia niezbędne dane według schematu określonego przez Administratora i wysyła do wybranego wcześniej Freelancera ofertę zawarcia umowy (Zlecenia) ze Zleceniodawcą na wykonanie określonej usługi, czynności bądź dzieła, według schematu określonego przez Administratora.
 3. Freelancer otrzymuje od Administratora wiadomość e-mail z informacją o możliwości zawarcia umowy (Zlecenia) według warunków określonych przez Zleceniodawcę w ofercie.
 4. Freelancer ma możliwość zaakceptowania oferty Zleceniodawcy albo przesłania odpowiedzi na ofertę Zamawiającego, w której może wskazać akceptowalne przez siebie warunki Zlecenia (kontroferta).
 5. W przypadku przesłania przez Freelancera kontroferty do Zleceniodawcy, Zleceniodawca ma możliwość zaakceptowania kontroferty Freelancera albo zwrócenia się do Freelancera z odmienną propozycją warunków Zlecenia.
 6. Jeżeli Zleceniodawca i Freelancer uzgodnią warunki oferty, dochodzi do zawarcia umowy (Zlecenia) po uprzedniej formalnej weryfikacji przez Administratora.Artykuł 7. Licencje

 1. W przypadku gdy wskutek wykonania Zlecenia pomiędzy Zleceniodawcą a Freelancerem dochodzi do udzielenia licencji, Strony zawierają umowę licencji na warunkach określonych w niniejszym artykule.
 2. Freelancer udziela Zleceniodawcy licencji niewyłącznej obejmującej prawo do korzystania z przedmiotu Zlecenia na następujących polach eksploatacji :
  1. utrwalenia i zwielokrotnienia dowolną techniką, w dowolnie wybranej formie, w dowolnej liczbie egzemplarzy, w szczególności techniką fotograficzną, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na dowolnych nośnikach, niezależnie od przyjętego w obrocie standardu, systemu i formatu plików, a także rozpowszechnianie zwielokrotnionych kopii nośnika utworu,
  2. wprowadzania do obrotu, oddawania w nieodpłatne użyczenie utworu lub najmu oryginału albo egzemplarzy zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenie fragmentów różnych dowolnie wybranych utworów tworzących jedną całość, a także wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju prezentacjach, konferencjach prasowych, eventach wszelkiego typu, w mailingu – w tym komercjalizacja utworów na rynku,
  3. wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów lub innych urządzeń posiadających pamięć elektroniczną (np. kart pamięci, pamięć RAM, FLASH) – w tym urządzeń mobilnych (np. tablet, smartfon) oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing),
  4. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie, a więc udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie dowolnie wybranym,
  5. wprowadzania i udostępniania do sieci Internet i innych sieciach komputerowych – w tym sieci Intranet,
  6. wprowadzania i udostępniania w sieciach telekomunikacyjnych i informatycznych oraz innych formach przekazu danych teleinformatycznych (np. w formie SMS, MMS, EMS, IVR, WAP, VPN),
  7. rozpowszechniania w publikacjach periodycznych i nieperiodycznych, w tym nie tworzących zamkniętej całości, opatrzonych lub nie stałym tytułem albo przyjętą nazwą, w tym w dziennikach, tygodnikach i czasopismach, różnego rodzaju serwisach agencyjnych, stałych przekazach, biuletynach publicznych i prywatnych, programach stacji radiowych i telewizyjnych, kronikach filmowych,
  8. rozpowszechniania i udostępniania w ogólnie dostępnych tzw. bankach utworów, w tym bankach zdjęć – dostępnych w sieci Internet,
  9. rozpowszechniania za pomocą technologii na żądanie nieodpłatnie lub odpłatnie bez względu na sposób zapłaty np. “pay per view”, “on demand” lub innych form płatności,
  10. łączenia całości oraz fragmentów z innymi utworami, także takimi które nie powstały w wyniku działań Licencjobiorcy – które tworzą jednorodne opracowanie przedmiotu licencji,
  11. nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, a także bezprzewodowej, za pośrednictwem satelity i innych form ogólnego przekazu lub publicznego udostępniania utworu przez telewizję mobilną, w dowolnej technologii,
  12. współautorskiego wydania zbiorowego, w tym w postaci książkowej, albumu, katalogu, leksykonu, kalendarza, w wydawnictwach multimedialnych, w utworach audiowizualnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych autorów (tzw. utwory zbiorowe),
  13. w odniesieniu do programów komputerowych dokonywania dowolnych zmian w programie komputerowym – jego kodzie źródłowym (w tym tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu - opracowanie), niezależnie od zakresu, formy, sposobu (środków) ich dokonania oraz ich przeznaczenia,
  14. wykorzystania w innych utworach w postaci nie stanowiącej opracowania, w tym w utworach audiowizualnych lub multimedialnych, w zakresie wskazanym w podpunktach 1-13 powyżej.
 3. Ponadto Freelancer udziela Zleceniodawcy zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowania utworu poprzez tłumaczenie, modyfikację, adaptację uzupełnienia lub uszczegółowienia utworu pierwotnego (zależne prawa autorskie). Jeżeli elementem utworu - jest również baza danych, zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje także sporządzenie jej opracowania.
 4. Licencja obejmuje prawo do udzielenia dalszej licencji na korzystanie z przedmiotu Zlecenia. Licencji udziela się na okres 15 lat.Artykuł 8. Opłaty

 1. Część usług w ramach Serwisu Useme świadczonych jest odpłatnie.
 2. Podstawową opłatą z tytułu realizacji usług określonych niniejszą umową jest prowizja (wynagrodzenie Administratora), o której mowa w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) będące Freelancerami mogą wykupić abonament w ramach Serwisu uprawniający do składania Propozycji Wykonania Ogłoszenia.
 4. Wysokość innych opłat za pozostałe usługi, do których Użytkownicy mogą mieć dostęp w związku z działaniem serwisu Useme, np. rozliczenie płatności on-line, przesłanie faktury VAT pocztą w formie papierowej, wybór sposobu rozliczenia transakcji, opłaty abonamentowe określa załącznik do niniejszego Regulaminu.Artykuł 9. System opinii

 1. W ramach Serwisu Useme Administrator umożliwi dodawanie opinii Użytkowników na temat przebiegu i realizacji Zleceń, które dany Użytkownik może jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź.
 2. Statystyki i opinie do Zleceń są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis Useme.
 3. Opinia jest zawsze przyporządkowana do konkretnego Zlecenia bądź Ogłoszenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie opinie oraz odpowiedzi.
 4. Serwis Useme może usunąć opinię lub odpowiedź na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym gdy narusza ona dobre obyczaje, jest wulgarna lub obraźliwa, narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych, a także gdy sprzeczna jest z zasadami określonymi w Regulaminie.Artykuł 10. Forum

 1. Treści zamieszczane na Forum Useme są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis Useme.
 2. Umieszczając wypowiedź na Forum Useme Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na jej publikację w Serwisie wraz z oznaczeniem Użytkownika (wskazaniem autora) wypowiedzi.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez niego na Forum Useme. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką Serwis Useme może ponieść z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem ich praw wynikających z wypowiedzi Użytkownika zamieszczonych w ramach Forum Useme.
 4. Useme może usunąć całość lub fragment każdej wypowiedzi, w szczególności jeżeli zawiera ona:
  1. treści reklamujące inne strony internetowe lub inne serwisy;
  2. wypowiedzi wulgarne, obraźliwe, obsceniczne, sprzeczne z powszechnymi zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania;
  3. publikacje i materiały, których umieszczenie na Forum Useme narusza prawa osób trzecich, w szczególności dane osobowe, teleadresowe oraz korespondencję lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób zainteresowanych;
  4. treści umyślnie wprowadzające w błąd osoby, które oczekują pomocy lub odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem Serwisu Useme;
  5. wypowiedzi zagrażające naruszeniem lub naruszające obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, a także interesy Useme lub podmiotów współpracujących, stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.Artykuł 11. Inne Postanowienia Regulaminu

 1. Useme nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich zobowiązań związanych z Ogłoszeniem bądź Zleceniem, podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Ogłoszeniu lub Zleceniu, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 2. Useme nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umowy.
 3. Useme zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia lub Zlecenia lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, przepisów prawa, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego. Zrealizowane Zlecenie, w którym doszło do naruszenia Regulaminu, którego to Zlecenia stroną jest Użytkownik, zostanie oznaczone jako „Sporne”.
 4. W przypadku blokady Konta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenia zostają automatycznie usunięte, a Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Useme w ramach Serwisu Useme.
 5. W przypadku gdy Użytkownik uważa, iż konto zostało zablokowane przez pomyłkę bądź niezasadnie jest uprawniony do złożenia odwołania. Odwołania należy zgłaszać Useme na adres info@useme.com lub pisemnie listem poleconym na adres Useme. Odwołanie powinno zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), a także dodatkowo okoliczności lub materiały uzasadniające odwołanie.
 6. Odwołania będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia odwołania Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą poczty e-mail.
 7. Zakazane jest umieszczanie w Ogłoszeniu lub Zleceniu treści o charakterze bezprawnym. Useme ma prawo do usunięcia lub edycji Ogłoszenia lub Zlecenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe
  2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji
  3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej
  4. wprowadzające w błąd
 8. Useme zastrzega sobie prawo do dodania logo lub nazwy Zleceniodawców w sekcji Nasi Klienci lub innej o podobnym przeznaczeniu, informującej o osobach lub firmach korzystających z usług serwisu.
 9. W przypadku gdy Zleceniodawca zamówi usługę wysyłki dokumentów poczta, usługa ta realizowana będzie w terminie 5 dni od dnia dokonania płatności za tą usługę w wysokości określonej w Regulaminie.Artykuł 12. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Useme usług w ramach Serwisu Useme w terminie 7 dni od dnia zakończenia publikacji Ogłoszenia bądź dnia zakończenia realizacji Zlecenia. Jeżeli reklamacja dotyczy innych obszarów aniżeli publikacja Ogłoszenia bądź realizacja Zlecenia, reklamacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać Useme na adres info@useme.com lub pisemnie listem poleconym na adres Useme. O terminie złożenia reklamacji pisemnie decyduje data nadania przesyłki (data stempla pocztowego).
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia bądź Zlecenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację zdarzenia skutkującego zgłoszeniem reklamacji, a także dodatkowo okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
 5. Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Useme zwróci się do Użytkownika o wskazanie w zakreślonym terminie dodatkowych informacji
 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, Useme zawiadomi o tym Użytkownika, wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.
 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowany w serwisie Useme.Artykuł 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Postanowienia Artykułu 12 przedstawione poniżej mają charakter informacyjny i nie zobowiązują Użytkownika do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określa ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Użytkownik będący konsumentem w zakresie możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń może w szczególności:
  1. zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie usług w ramach serwisu Useme, do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich
  2. wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, w trybie art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje na temat zasad i trybu procedury postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonych przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
  3. bezpłatnie skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Informacje o poradach udzielanych przez Federację Konsumentów można znaleźć na jej stronie internetowej pod adresem: http://www.federacjakonsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html lub dzwoniąc na numer telefonu infolinii konsumenckiej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 801 440 220/ 22 290 89 16
 4. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpArtykuł 14. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa o świadczenie usług w ramach serwisu Useme jest zawierana na czas nieoznaczony w języku polskim.
 2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Useme umowę o świadczenie usług w ramach serwisu Useme, poprzez wysłanie na adres info@useme.com wiadomości e-mail lub pisemnego oświadczenia na adres Useme, zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem danych identyfikujących Konto.
 3. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że Użytkownik posiada aktualne Ogłoszenie bądź jest w trakcie realizacji określonego Zlecenia. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia publikacji Ogłoszenia bądź od zakończenia realizacji Zlecenia.
 4. Useme zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.Artykuł 15. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług w ramach serwisu Useme zawieranej w ramach Serwisu Useme przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje na warunkach i w zakresie określonym poniżej.
 2. Odstąpienie od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem może nastąpić poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy określa pouczenie o odstąpieniu od umowy, odpowiadające wzorowi pouczenia, o którym mowa w art. 13 ustawy o prawach konsumenta, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy odpowiadającemu wzorowi formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu WZÓR FORMULARZA. Nie ogranicza to uprawnienia Użytkownika będącego konsumentem do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. Oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail powinno zostać przesłane na adres: info@useme.com. Oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem o odstąpieniu sporządzone w formie pisemnej i złożone za pośrednictwem tradycyjnej poczty powinno zostać wysłane na adres ul. Świdnicka 12-16, 50-068 Wrocław, Polska. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Termin 14 dni do odstąpienia od umowy biegnie od dnia zawarcia umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Pod pojęciem konsumenta rozumie się konsumenta oraz inne osoby, do których stosuje się przepisy o konsumentach.


Artykuł 16. Zmiany regulaminu

 1. Useme może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu Useme. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Useme, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu i zaakceptowania przez Użytkownika. Ogłoszenia oraz Zlecenia opublikowane przed wejściem w życie zmian realizowane są na zasadach dotychczasowych.
 2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie Useme po udostępnieniu zmienionego Regulaminu zostanie powiadomiony o tych zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Useme w ramach Serwisu Useme.


Artykuł 17. Płatności Online

 1. Dostawcą usługi Płatności Online w Serwisie jest spółka BlueMedia S.A.
 2. Dostępne formy płatności dla usługi Płatności Online są, jak wymieniono:
  Karty płatnicze:
  · Visa
  · Visa Electron
  · MasterCard
  · MasterCard Electronic
  · Maestro
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 4. Czas realizacji zamówienia Płatności Online jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ramach Płatności Online w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 6. W przypadku skorzystania z opcji Płatności Online Użytkownik deklaruje znajomość Regulaminu i Polityki prywatności dostawcy usługi Płatności Online, spółki BlueMedia S.A.
  Visa

  Visa


  Obsługiwane banki

  Obsługiwane banki


Artykuł 18. Końcowe postanowienia Regulaminu

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Useme, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu Useme na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 2. Prawo polskie jest również właściwe dla stosunków prawnych pomiędzy Zleceniodawcą a Freelancerem wynikających z niniejszego regulaminu, oraz z realizacji Zleceń pomiędzy Zleceniodawcą a Freelancerem za pomocą serwisu Useme, na co niniejszym strony wyrażają zgodę.
 3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Useme w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. W przypadku rozbieżności w interpretacji zapisów niniejszego regulaminu sporządzonego w różnych wersjach językowych, wiążąca dla stron jest wersja w języku polskim, a w przypadku jej braku wersja angielskojęzyczna.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W miejsce postanowienia nieważnego wprowadzone zostanie postanowienie odpowiadające jak najbardziej zgodnemu zamiarowi stron.
 6. Integralną częścią Regulaminu jest załącznik – tabela opłat w systemie Useme.
 7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem BlueMedia.Załącznik nr 1 do Regulaminu WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Cennik

Polityka prywatności