Polityka prywatności


 1. Useme sp. z o.o., będąca operatorem serwisu dostępnego pod adresem www.useme.pl, z siedzibą przy z siedzibą przy ul. Świdnickiej 12-16, 50-068 Wrocław, występująca pod numerem NIP: 8992744965 (dalej zwana: „Useme”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

 2. Powyższe oznacza, że Useme ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników i jest odpowiedzialne za zapewnienie zgodności z RODO oraz wszelkimi stosownymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Za Dane osobowe użytkowników uznaje się wszelkie informacje, które mogą ich bezpośrednio lub pośrednio identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, PESEL, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, adres IP. Za przetwarzanie danych osobowych uważa się wszelkie czynności i operacje wykonywane na tych danych osobowych, włączając w to gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, usuwanie itp.

 3. Celem niniejszej Polityki ochrony prywatności jest poinformowanie odwiedzających witrynę i Użytkowników o działaniach podejmowanych przez Useme w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem serwisu Useme oraz powiązanych z tym serwisem usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń, przyjmowanie i realizacja Zleceń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Useme. Wszelkie działania Useme podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych.

 4. Korzystanie ze strony internetowej Useme jest możliwe tylko po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i zaakceptowaniu jej podczas rejestracji jako Użytkownik usług Useme.

Kategorie gromadzenia danych osobowych
W związku z korzystaniem z z serwisu Useme może dojść do gromadzenia i przetwarzania następujących danych osobowych Użytkowników:

 1. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, obejmujących np. imię i nazwisko Użytkownika, numer PESEL, jego adres e-mail, miejsce i adres zamieszkania, NIP, właściwy urząd skarbowy, numer telefonu, numer konta bankowego, rodzaj freelancera (samozatrudniony / pracownik na podstawie umowy prawnej / osoba bezrobotna), informacje o szczególnych przypadkach pozwalających na obniżenie podatków (np. w przypadku osób niepełnosprawnych lub emerytów). Utworzone w ramach Konta profile mogą być wykorzystywane przez Użytkowników do wzajemnych kontaktów, na przykład w przypadku zainteresowania Ogłoszeniem udostępnianym w serwisie Useme, w celu prawidłowej identyfikacji Użytkowników i świadczenia usług Useme jako pośrednika łączącego Freelancerów i Zleceniodawców. Wszyscy Użytkownicy są zobowiązani zarejestrować się i podać informacje wskazane jako obowiązkowe w celu korzystania z usług Useme. Użytkownicy mogą udostępniać swoje dane osobowe oraz inne informacje na swoich publicznych profilach (tj. profilach, do których dostęp może mieć każdy, kto korzysta z Internetu), na podstawie własnej, przemyślanej i świadomej decyzji o upublicznieniu tych informacji.
 2. Transakcje: Useme może przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Użytkownikom publikację ogłoszeń, realizacje zleceń, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami, rozliczanie Zleceń, w tym dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Useme. Udostępnienie tych danych transakcji zależy całkowicie od tego, w jaki sposób Użytkownik korzysta z usług Useme.
 3. Obsługa Użytkownika:Useme w ramach serwisu Useme, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby lub odpowiedzi na reklamację. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika.
 4. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne:Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Useme lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), Useme jest uprawnione do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy Useme), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Automatycznie gromadzone dane za pomocą plików cookie są oparte na zgodzie Użytkownika zgodnie z polityką plików cookies Useme.
 5. Ankiety:Za zgodą Użytkownika, w drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w serwisie Useme, Useme zbiera od Użytkowników dane osobowe, które mogą przykładowo obejmować wiek bądź inne dane osobowe lub opinie związane z usługami świadczonymi przez Useme. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Useme do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielenie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do Useme, jest zawsze dobrowolne.
 6. Komentarze na forum: Wszyscy użytkownicy mogą zamieszczać komentarze na forum publicznym, wyrażając swoją opinię na temat wpisów lub oceniając je zgodnie z Warunkami korzystania z serwisu Useme. Publikując komentarz, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego opinii i komentarza oraz ujawnienie go innym Użytkownikom Useme.

Podstawa prawna i cele przetwarzania

 1. W oparciu o uzasadnione interesy Useme w celu utrzymania funkcjonowania i bezpieczeństwa strony internetowej oraz świadczenia wysokiej jakości usług, Useme może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  1. umożliwienia Użytkownikom pełnego i bezpiecznego korzystania z serwisu Useme,
  2. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Useme oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
  3. monitorowanie aktywności Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Oferty oraz zarządzanie ruchem w serwisie Useme,
  4. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami,
  5. przeprowadzanie badań i analiz serwisu Useme między innymi pod kątem funkcjonowania serwisu, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania potrzeb odwiedzających,
  6. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
  7. wykorzystywanie zebranych informacje do celów statystycznych i archiwalnych.

 2. W celu zawarcia i wykonania umowy zawartej między Useme a Użytkownikiem, Useme może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  1. zapewnianie obsługi Konta i Transakcji Użytkownika w serwisie Useme,
  2. zakładanie i zarządzanie Kontami Użytkowników,
  3. realizacja umów i zleceń zawartych w ramach serwisu Useme,
  4. obsługa reklamacji, próśb i odwołań Użytkowników,
  5. zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonywanie płatności, windykacja należności,
  6. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji

 3. W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, Useme może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  1. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
  2. Aby zapewnić odpowiedzialność na podstawie RODO, tj. Zdolność do wykazania, że
   • dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
   • cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,
   • przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania,
   • dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
   • dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo,
   • przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane,
   • prawa osób, których dane dotyczą, są przestrzegane, np. prawo dostępu, poprawiania itp.

 4. Useme jest uprawnione do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie Useme danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów i do nieużywania danych osobowych do innych niezgodnych celów, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie po tym, jak Useme odpowiednio go o tym poinformowało. Useme może udostępnić dane osobowe, w tym adres poczty elektronicznej i dane adresowe Użytkownika innym Użytkownikom, jeżeli jest to zasadne z punktu widzenia prawidłowości i rozliczalności realizacji umowy, a także przyspieszenia pobrania prawidłowych danych do dokumentów rozliczeniowych oraz umowy.

Wyłącznie zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 1. Useme szanuje prywatność Użytkowników i nie wykorzystuje ich danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które mogą wywoływać jakiekolwiek skutki prawne w wyniku niekorzystnego wpływu na twoje prawa lub umowy lub inne podobne znaczące skutki. Ujawnienie danych osobowych

Ujawnianie danych osobowych

 1. Useme może współpracować z podmiotami trzecimi w celu świadczenia na rzecz Użytkowników Useme usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników dla własnych celów (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Useme), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki ochrony prywatności. Podmioty trzecie mają obowiązek zachowania poufności informacji i przetwarzania ich wyłącznie pod nadzorem Useme. Dostawcami usług, które mogą przetwarzać dane osobowe Użytkowników, są nasi zaufani partnerzy, świadczący usługi serwerowe, hostingowe i ICT, mailing, usługi marketingowe i obsługi klienta, księgowość i windykację. W celu świadczenia niektórych usług dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do USA, Kanady i Wielkiej Brytanii, gdzie nasze serwery są zlokalizowane i zarządzane przez partnerów certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA lub podlegających równoważnym zobowiązaniom na podstawie standardowych klauzul umownych zapewniających równoważny poziom ochrony na mocy RODO.

 2. Dane użytkowników mogą być również udostępniane urzędowi skarbowemu w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami podatkowymi wynikającymi z prawa krajowego. Inne organy publiczne mogą być również odbiorcami danych osobowych (np. Organy ścigania, sądy) w przypadku, gdy Użytkownik nie przestrzega warunków użytkowania lub jeśli prawa i uzasadnione interesy Useme lub osób trzecich mogą być zagrożone (np. własność, bezpieczeństwo, reputacja itp.).

 3. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie Useme przez roboty internetowe, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Useme może ujawnić Google Inc. adres IP Użytkownika.

 4. Zleceniodawcy i Freelancerzy, do których ma zastosowanie RODO, po uzyskaniu od Useme danych osobowych drugiej strony Zlecenia, są zobowiązani spełnić wobec Zleceniodawcy/Freelancera wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień RODO. Mogą oni przetwarzać dane osobowe uzyskane wyłącznie w celu skorzystania z usług Useme i nie mogą dalej przetwarzać ich w innych niezgodnych celach, chyba że Użytkownik wyrazi wyraźną zgodę.

Przechowywanie i bezpieczeństwo

 1. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez okres ich rejestracji na platformie Useme, chyba że Użytkownicy korzystali z usług Useme jako pracodawca / wolny strzelec, w którym to przypadku dane są przechowywane przez 5 lat po rozwiązaniu umowy zgodnie z krajowymi przepisami podatkowymi i rachunkowymi.

 2. Wszystkie zbierane przez Useme dane są przechowywane w bezpiecznych serwerach i chronione są z użyciem uzasadnionych i opartych na ryzyku środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Useme zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

 1. Na podstawie przepisów RODO użytkownikom przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, jeżeli takie usunięcie jest dozwolone przez prawo, np. jeżeli Useme nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych lub dane są nadmierne, nieistotne lub nieaktualne;
  4. ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownik może zażądać, aby Useme ograniczyło przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli zdaniem użytkownika Useme posiada nieprawidłowe dane na temat Użytkownika lub przetwarza je bezpodstawnie;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym:
   • Sprzeciw „marketingowy”. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
   • Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, jak również gdy Useme przetwarza dane w celach statystycznych i badawczych. W takim wypadku użytkownik powinien wskazać szczególną sytuację, która jego zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Useme przetwarzania objętego sprzeciwem.
  6. prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo otrzymać od Useme swoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub w celu zawarcia i wykonania umowy z Useme.
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Useme przetwarza na podstawie jego zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem.
  8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzamy jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: info@useme.eu, zadzwoń pod numer: 0048 717232234, lub zgłoś się bezpośrednio w siedzibie administratora.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności
Warunki korzystania z usługi