Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ ПЛАТФОРМА USEME

Правила на интернет платформата Useme Service

Член 1– Определения
Понятията, използвани в Общите условия, имат следното значение:

 1. Администратор – Useme sp. z o.o., със седеалище и адрес на управление ул. „Олавска“, 19/5, 50-123 Вроцлав, ДДС номер: PL8992744965, № от Националния съдебен регистър (KRS номер) 0000467478; e-mail адрес: info@useme.eu, наричано за краткост Useme Полша, съвместно с „Юзми“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, р-н „Средец“, ул. „6-ти септември“ №32, ет. 2, ЕИК № 205990394, наричано за краткост Useme България, е-mail: info@useme.eu.
 2. Useme Service - открита услуга за електронни транзакции, управлявана от Администратора и използвана за публикуване на Постове и сключване на договори относно изпълнението на определени услуги, възложени чрез Постове в Useme Service, както и комуникацията между страните по транзакциите, която се осъществява чрез интернет страницата на Useme.eu (www.useme.eu).
 3. Пост - публикуване на информация на интернет страницата Useme Service с оглед търсене на конкретна услуга, дейност или работа, или намерение за изпълнение на дадена специфична услуга, дейност или работа, респективно от Независим изпълнител или от Възложител, който цели да наеме Независим изпълнител, в обхвата на предмета на публикацията за изпълнение на услуга, дейност или работа, определен в публикации между потребителите чрез Администратора.
 4. Работа - точно определена по предмета си услуга, дейност или работа, приета за изпълнение от Независим изпълнител или от Възложител, произтичаща от публикация на Пост в Useme Service и приемане за изпълнение на Работата съгласно Поста и настоящите Общи условия.
 5. Договор - споразумение, сключено между Потребителите от една страна и между Потребителите и Администратора от друга, с оглед изпълнението на конкретна Работа, произтичащ от публикуване на Пост и приемане на предложената в него Работа по смисъла на настоящите Общи условия, определящо правата и задълженията на страните, прието от страните съгласно насоящите Общи условия за функциониране на Useme Service.
 6. Произведение - изпълнение на дейности от Независим изпълнител, произтичащо от приемането на Пост за изпълнение, съгласно съдържанието на Поста.
 7. Потребител - дееспособно физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано образувание, сключило споразумение за използване на услугите, предоставяни чрез електронни средства от администратора чрез Useme Service, или лице което е направило публиакция, без да се регистрира в системата, което може да бъде Възложител или Независим изпълнител.
 8. Независим изпълнител - Потребител, който предлага осъществяването на специфични услуги, дейности или работи чрез Useme Service, или който публикува Пост с предложение за изпълнение на специфични услуги, дейности или работа.
 9. Местен Независим изпълнител - Независим изпълнител, които е местно данъчно задължено лице в България по смисъла на българското данъчно законодателство.
 10. Чуждестранен Независим изпълнител - Независим изпълнител, който не е местно данъчнозадължено лице в България по смисъла на българското законодателство
 11. Възложител - потребител, публикуващ Пост в Useme Service, чрез който цели да сключи договор за възлагане на изпълнение специфична услуга, дейност или работа, или публикуващ предложение за сключване на договор за възлагане на изпълнение на сепцифична услуга, дейност или работа, в отговор на Пост на потенциален Независим изпълнител.
 12. Профил - персонализиран IT запис, създаден в Useme Service за целите на използването му като Потребител, считано от момента на първото правилно „свързване“ с Useme, което прави възможно пълното използване на услугите на Useme Service и събирането на информация относно дейностите на този потребител в Useme, защитен чрез уникалено потребителско име на Потребител (login) и парола.Член 2. Общи разпоредби

 1. Настоящите Общи условия определят правилата за предоставяне на възмездни електронни услуги чрез Useme в полза на Потребителите, които се изразяват в свързването на Потребителите един с друг (Възложител и Независими изпълнители), осъществяване на разплащанията по транзакциите, протичащи между тях, използването на Useme Service, също както и правилата за предоставяне на други допълнителни услуги, определени в настоящите Общи условия.
 2. Useme улеснява търсенето между Възложители и Независими изпълнители с оглед на извършването на услуги, дейности и работа от различен вид, както и чрез определянето на правата и задълженията между Възложителя и Независимия изпълнител, според настоящите Общи условия, като по този начин Useme прави възможно изпълнението на различни услуги, дейности и работи в полза Възложителите, като същевременно действа като посредник между Потребителите, уреждайки плащанията, управлението на транзакциите и цялата комуникация между Потребителите чрез Useme Service.
 3. Доколкото в рамките на отношенията по настоящите Общи условия Useme действа единствено като интернет базирана платформа за свързване между Независими изпълнители и Възложител, без да участва в действителното изпълнение на специфични услуги, дейности или работи, и участва в посочените отношения като субект, който осъществява посредничество, урежда осъществяването на транзакции и осигурява възможността да се използва Useme Service, Useme не носи отговорност за изпълнението, неизпълнението или лошото изпълнение на услуги, дейности или работи, или на други задължения, определени от настоящите Общи условия между Потребителите.
 4. Useme Service има право да възлага дейностите, посочени в параграф 3 по-горе на трети лица, без предварителното съгласие на Възложителя или Независимия изпълнител, с което потребителите изразяват съгласие с приемането на настоящите общи условия. В този случай, страната по уреждане на транзакциите и страната по договора, сключен с Независимия изпълнител, може да бъде трето лице, на което Useme Service е възложило изпълнението на горепосочените дейности.
 5. За да използват услугите на Useme Service, Потребителите (Възложители и Независими изпълнители) следва чрез отделна декларация, направена в електронна форма, да приемат, че:
  1. Ще спазват правилата на настоящите Общи условия;
  2. Те приемат и се съгласяват, че настоящите Общи условия определят не само правата и задълженията на Потребителите спрямо Администратора, но създават пряко и непосредствено права и задължения между Възложителя и Независимия изпълнител, включително уреждат отговорността на Независимия изпълнител към Възложителя за качеството и начина на изпълнение на услугите, дейностите и работите, влизащи в обхвата на Работа по смисъла на настоящите Общи условия, като вследствие на това всяка отговорност на Useme в обхвата на тази Работа е изключена;
  3. Те познават изцяло съдържанието на настоящите Общи условия, имат представа за характера на участието на Useme в посочените транзакции и нямат никакви възражения, считано от момента, в който започват да използват Useme Service, да публикуват Постове и да сключват договори за Работа чрез Useme Service.
  4. Декларациите по параграф 1-3 по-горе предопределят възможността за завършване на регистрационния процес и сключване на Споразумение за предоставяне на услуги чрез Useme Service с Администратора, въз основа на което Потребителят може да използва Useme Service.
  5. Декларациите по параграф 1-3 са направени доброволно и съзнателно, и се считат за изрични и непротиворечиви. Всяка от горепосочените декларации се осъществява в електронна форма чрез избор на съответно графично поле (‘checkbox’) или чрез изпращането на потвърждение чрез електронна поща.
 6. Възложителят приема и се съгласява, че в случай на неизпълнение или лошо изпълнение на услуги, дейности или работи от Независимия изпълнител или в случай на нарушаване на права на интелектуална собственост на трети лица, или в случай на небрежно изпълнение на задълженията от страна на Независимия изпълнител, Независимият изпълнител е изцяло и изключително отговорен за подобно неизпълнение или лошо изпълнение, поради което Възложителят няма да има никакви претенции и искания към Usemе, както и че Възложителят се отказва от всякакви искове към Администратора, произтичащи от подобно неизпълнение или лошо изпълнение. В случай на намерение за пряк иск срещу Независимия изпълнител от страна на Възложителя, без да се използва комуникация чрез Useme Service, Useme ще предостави на Възложителя цялата необходима информация относно Независимия изпълнител и относно реализираната Работа.
 7. Независимят изпълнител декларира, че е запознат със своята отговорност по отношение на Възложителя за изпълнението на услугите, дейностите и работите, които е приел за изпълнение, включително с евентуалната отговорност за неизпълнение или лошо изпълнение на такива услуги, дейности или работи. С оглед на това Независимият изпълнител се съгласява Useme да предоставя данните му на Възложител по негово искане, както и да предоставя документацията относно възложената Работа, с оглед евентуалното завеждане на пряк иск от страна на Възложителя срещу Независимия изпълнител.
 8. Всяка комуникация между Потребителите, свързана с изпълнението на Работа по Постовете в Useme Service, трябва да бъде осъществявана чрез вътрешните комуникационни канали, определени и посочени в Useme Service.
 9. Потребителите, свързани чрез Useme Service, нямат право да осъществяват разплащания по транзакции извън формата, предвидена в Useme Service. Потребител, който наруши това правило, носи пълна отговорност за вреди към Useme Полша или Useme България и в частност е задължен да заплати обезщетение за пропуснати ползи от Useme Полша или Useme България.
 10. Забранено е изпращането на непоискани търговски съобщения на други потребителите на Useme Service.
 11. Независимият изпълнител декларира, че всякакви услуги, дейности и работи, извършвани за Възложителя, се осъществяват в съответствие с изискванията на закона, в това число в съответствие с изискванията за защита на личните данни, защита на правата на интелектуална собственост, в частност авторските права и правата на индустриална собственост на трети лица. С оглед на това изявление, Независимият изпълнител носи пълна имуществена отговорност към Възложителя, в съответствие с приложимото право. В случай на неизпълнение на произтичащото от горното волеизявление, Възложителят има право да претендира вреди от Независимия изпълнител в съответствие с предвиденото в законодателството и произтичащо от общите правни принципи.
 12. Ако трето лице претендира нарушаване на негови права във връзка с изпълнение на услуга, дейност или работа, или с оглед използване на продукта от тях, Независимият изпълнител е обвързан да окаже всяко необходимо съдействие на Възложителя или на клиент на Възложителя, в полза на когото услуга, дейността или работата е била подготвена, за целите на защитата срещу искове (наред с други възможни действия като се присъедини като подпомагаща страна в съдебно производство, образувано по иск на трето лице или като осигури необходимите доказателства срещу претендираните нарушения), или да обезщети незабавно в пълен размер Възложителя за всяка вреда, разход и разноски, направени от него или от негов клиент във връзка с така предявени искове, в частност, за разноски за правна защита, също както и за вреди и разноски, произтичащи от постановени съдебни решения или сключени споразумения за решаване на спорове по предявени искове.
 13. Всички комуникации между Администратора и Потребителя ще се осъществяват по вътрешните комуникационни канали на Useme Service или чрез e-mail – на посочения от Потребителя за целите на процедурата за Регистрация електронен адрес съобразно чл. 3 от Общите условия, или на друг e-mail адрес, предоставен от потребителя.
 14. Предоставянето на услуги от Администратора изисква Потребителят да има съобщителна система за дистанционна комуникация, която отговаря на следните минимални технически изисквания:
  1. Достъп до интернет;
  2. Техническо средство за входиране и прочит на електронни данни;
  3. Софтуерно приложение, позволяващо прочита на електронни данни в различен формат, включително PDF, RTF, TXT, DOC, Java, JPEG, AVI разширение;
  4. Интернет браузър: Internet Explorer version 11.0 или по-нова версия, с разрешено използване на cookies и JavaScript support; Mozilla Firefox версия 57.0 или по-късна, с разрешено използване на cookies и JavaScript support; или Google Chrome 62.0 или по-нова версия.Член 3. Регистрация

 1. Използването на всички функционалности на Useme Service от Потребителите изисква регистрация в Useme Service.
 2. В случай на използване на Useme Service от юридическо лице или организация без правосубектност, регистрацията и всички произтичащи от нея действия в Useme Service могат да се извършват само от лице, което е надлежно овластено да представлява юридическото лице или неперсонифицираното образувание.
 3. Регистрация се осъществява чрез попълване на електронен формуляр, изготвен от Useme и наличен в Useme Service и чрез приемане на Общите условия, във всички техни части.
 4. Надлежното изпълнение на необходимите действия за регистрация и проверката на достоверността на посочените данни от Администратора има за последица изпращането до Потребителя на автоматично съобщение от Администратора на посочения при регистрация e-mail адрес на Потребителя. Моментът на активирането на Профила на Потребителя от Администратора, след проверка на данните на Потребителя, се счита за момент на сключване на Споразумение за предоставяне на услуги от Useme Service между Потребителя и Администратора, съобразно правилата, установени в настоящите Общи условия.
 5. В срок 14 дни от момента на сключване на Споразумението съобразно посоченото в параграф 4, Потребителят може да се откаже едностранно от него, без да обосновава причина за това, като направи изявление в нарочна електронна форма или чрез писмено изявление, изпратено до Администратора преди изтичане на посочения срок. Потребител, извършил каквото и да е действия в рамките на предоставяните от Useme Service услуги, в частност: предложил или приел Работа, няма право да се откаже от Договора.
 6. Администраторът може да иска от потребителя да удостовери данните посочени в Useme Service.
 7. Активирането на Профил в Useme Service прави видими в публично достъпната част от платформата някои от данните, предоставени от Потребителя.
 8. В случая на Потребители физически лица, Useme Service следва да посочи и направи публично достъпни най-малко името и мястото на пребиваване на Потребителя. В случая на Потребители, които не са физически лица, Useme Service следва да посочи и направи публично достъпни най-малко наименованието на субекта (фирмата, под която субектът осъществява търговска дейност) и местонахождението на неговото седалище или реалното местонахождение на неговото управление. Ако Потребителят е регистриран като Независим изпълнител в Useme Service, освен посочените данни, следва да бъде публично достъпен и поне един пример за работа, услуга или дейност, извършена от него като самостоятелно заето лице или чрез Useme.
 9. В случай на промяна данните на Потребителя, предоставени за целите на регистрацията, Потребителят е длъжен незабавно да актуализира съответните данни като използва предвидената за целта форма в Useme Service.
 10. Потребителят няма право да посочва неверни данни или да променя данните, като посочва данни, които не съответстват на действителността.
 11. Независим изпълнител няма право да има два или повече профила.Член 4. Общи условия за публикуване на постове

 1. Администраторът предоставя на потребителите подходящи технически средства, за да могат да публикуват Постове и да сключват договори относно възлагане на услуги, дейности и работа в предмета на Поста, в съответствие с правилата, установени в настоящите Общи условия.
 2. Постът може да бъде публикуван единствено от Потребител, който има право да сключва договори, да възлага и да изпълнява услуги, дейности или работи, предмет на Поста.
 3. Естеството на участието на Администратора в транзакциите, сключени в Useme Service се определя в разпоредбите на Член 2 от настоящите Общи условия, с оглед на което Администраторът не носи отговорност за недостатъци по изпълнение на услугите, дейностите или работата, не заявява и не гарантира, че Работата е надлежно изпълнена, нито, че потенциален Независим изпълнител има подходящи познания, умения и опит, които позволяват надлежно изпълнение на специфична Работа. С оглед на това Възложителят взема решения относно публикуването на Пост и възлагането на специфична Работа за изпълнение на отделен Независим изпълнител на свой риск и за своя сметка, и следва да отправя всякакви възражения и искове за неправилно изпълнение на единствено към Независимия изпълнител.
 4. Съдържанието на Постовете трябва да бъде изчерпателно и точно формулирано, като не въвежда в заблуждение на Потребителите, в частност що се отнася до естеството на услугите, дейностите или работите предмет на Поста. Постът следва да позволява лесна преценка от Независимия изпълнител и не може да включва данни за контакт на Възложителя (Комуникация по възлагане на Работа чрез Пост може да се извършва единствено чрез комуникационната система на Useme Service).
 5. Ако възложената Работа е от естеството да доведе до създаване на обект на право на интелектуална собственост по смисъла на приложимото законодателство, Възложителят е задължен да посочи в Поста дали изисква прехвърляне на правото, предоставяне на изключително или неизключително право да използва обекта на право на интелектуална собственост, създаден при изпълнение на работата, при условията на чл. 7 от настоящите Общи условия.
 6. Постът не може включва изискване за безвъзмездното изпращане на примери за извършена работа.
 7. Постът следва да бъде поставен в подходяща според вида му категория. Администраторът си запазва правото да промени категорията на Поста, избрана от Потребителя, в случай че Постът е публикуван в неправилно избрана категория или да направи стилистични, редакционни или съдържателни промени, ако това е необходимо с оглед на предвиденото в параграф 4.
 8. Потребителят е отговорен за съдържанието на Поста, включително за допуснати грешки или неточности в описанието на предлаганата Работа.
 9. При публикуването на Пост от Потребител, Администраторът няма право да променя съдържанието на Поста, освен при нарушаване на параграф 10 от настоящия член и член 10 от Общите условия.
 10. Съдържанието на Поста, включително предмета на предлаганата Работа, не може да нарушава приложимото право, включително правата на субектите по отношението, правата на трети лица, в частност не може да нарушава авторско или друго право на интелектуална собственост, както и обществения морал, както и не може да засяга доброто име и репутацията на Администратора.
 11. Забранено е да се копира съдържанието, включително графични файлове и други приложения, на Постове в Useme Service за целите на публикуването на съдържание в други интернет страници, различни от Useme.
 12. Администраторът си запазва правото да премахне изцяло или отчасти всеки Пост, ако счита, че съдържанието му противоречи на приложимото законодателство или нарушава разпоредбите на настоящите Общи.
 13. Забранява се Потребителите да извършват действия, които са насочени в частност към симулиране на отговори на Пост или излагане на мнение във връзка с Поста, за да бъде постигнато високо ниво на референтност в рейтинговата система, определена в член 8 на Общите условия. Такива дейности не могат да бъдат извършвани и чрез използването на други потребителски профили, или чрез профили на лица, с които субектът се намира в родствени или семейни отношения, свързани лица, или на всяко друго лице, с което Потребителят се намира в отношение, което може да породи основателно съмнение, че Потребителят и съответното лице действат съгласувано.Член 5. Публикуване на Пост /Приемане на Работа

 1. За да се публикува Пост, чието съдържание представлява предложение да се изпълнява определена услуга, дейност или работа или приемане на Работа с оглед изпълнение на специфична услуга, дейност или работа, Потребителят трябва да удовлетвори кумулативно следните условия:
  1. да създаде и приеме съдържание на Пост, описващ общите условия, при които възложената услуга, дейност или работа трябва да бъде изпълнена, включвайки информация относно евентуално изискване за предоставяне на права, произтичащи от авторско право или друго право на интелектуална собственост, чрез подаване на формуляр за публикуване на Пост, наличен в съответния раздел на интернет страницата на Useme Service, като описанието отговаря на изискванията, посочени в настоящите Общи условия;
  2. да избере допълнителни опции, към които има интерес при публикуване на Поста.
 2. Потребителят има възможност да промени съдържанието и да редактирa Поста.
 3. Независими изпълнители, които имат интерес към конкретен Пост, подават Пост за предложение за изпълнение (приемане на Работата), като използват наличното в Useme Service средство. Предложенията за изпълнение се включват в съдържанието на Поста и следва да бъдат формулирани по ясен и точен начин, като тяхното съдържание следва да отговаря на правилата, определени в настоящите Общи условия, а предложеното възнаграждение да не е съществено по-ниско в сравнение със средните пазарни равнища на възнаграждение за изпълнението на предмета на Работата.
 4. В Поста за предложение за изпълнение Независимият изпълнител може да предложи разделянето на работата на отделни части. Ако направеното предложение бъде прието от Възложителя отделните част на изпълнение на Работата се считат като отделно възлагане на Работа. Ако някоя от страните се откаже от изпълнение на част от работата, предплатеното възнаграждение не се възстановява, като Възложителят има право да използва вече предоставения от Независимия изпълнител резултат на възлагането, без да е необходимо да получи нарочно съгласие. Ако работата или която и да е част от нея е предмет на авторско право или друго право на интелектуална собственост, страните се съгласяват, че Независимият изпълнител предоставя на Възложителя правото да използва обекта на право на интелектуална собственост, съобразно предвиденото в член 7 от настоящите Общи условия.
 5. Ако предмет на договора е създаването на произведение-обект на авторски права или други права на интелектуална собственост и Възложителят изисква прехвърлянето на правото или предоставянето на право за използване на произведението, местният Независим изпълнител следва да посочи, като избере подходяща опция на интернет страницата на Useme, дали той има право на приспадане на 40% нормативно признати разходи в съответствие с чл. 29, ал. 1, т. 2, буква б) от Закона за облагане доходите на физическите лица:
  1. Ако местният Независим изпълнител потвърди , че има право да приспадне 40% от данъчната основа на придобития доход, и ако според преценката на Useme, естеството на възложената на Независимия изпълнител Работа не му позволява да приспадне 40% нормативно признати разходи за дейността във връзка с изпълняваната от него Работа, Useme събира дължимия данък върху дохода на лицето според предвиденото в данъчното законодателство, като информира за това Независимия изпълнител.
  2. Ако в съответствие с предвиденото в настоящия параграф местния Независим изпълнител потвърди, че има право на приспадане на 40% нормативно признати разходи от данъчната основа на придобития доход и Useme удържи и плати данък съобразно това заявление, но впоследствие се окаже, че Независимият изпълнител не е имал право да приспадне 40% от придобития доход, Независимият изпълнител е задължен да възстанови всякакви плащания, направени от Useme с оглед плащане на дължимите данъчни задължения, както и да поправи вредите, произтичащи от направеното от него невярно заявление.
 6. В съответствие с член 13 и 14 от Закона за задълженият и договорите, Пост, публикуван от Възложителя обвързва субекта, ако другата страна надлежно потвърди получаването му.
 7. Публикуването на Пост изтича:
  1. С избора от страна на Възложителя на Независим изпълнител, който да изпълни услугата, дейността или работата;
  2. След изтичане на крайна дата на валидност на Поста, определена от Възложителя;
  3. С прекратяване Поста към по-ранен момент във времето от страна на Възложителя.
 8. Ако публикуването на Пост води до избирането на Независим изпълнител, страните сключват договор със съдържание, определено от страните чрез Поста (възлагане на Работа), съобразно настоящите Общи условия. В такъв случай Възложителят и избраният Независим изпълнител следва да изпълнят договора, като Възложителят следва да плати цялото договорено възнаграждение съобразно избрания метод на плащане:
  1. При получаване на проформа фактура или;
  2. При получаване на фактура с начислен ДДС, като липсата на плащане на проформа фактура или ДДС фактурата няма за последица отказ от възложената работа и не засяга действието на договора, сключен между Възложителя и Изпълнителя, с оглед на което Възложителят остава задължен да изплати дължимото в полза на Независимия изпълнител, а Независимият изпълнител остава задължен да изпълни предмета на възложената Работа в полза на Възложителя.Член 6. Изпълнение на Работата

 1. След като Независимият изпълнител потвърди приемането на Работата, страните следва да започнат изпълнението ѝ.
 2. Към момента на възлагането на Работа между Възложител и Независим изпълнител, Администраторът изпраща на Възложителя, съобразно избрания метод на плащане:
  1. проформа фактура, която включва цялото възнаграждение, дължимо за изпълнението на специфичната Работа, определена между Независимия изпълнител и Възложителя, която Възложителят трябва да плати не по-късно от датата, посочена във фактурата или;
  2. ДДС фактура, която включва цялата сума, дължима за изпълнение на определената специфична Работа между Независимия изпълнител и Възложителя, която Възложителят трябва да плати не по-късно от посочената в ДДС фактурата дата.
 3. Горепосочените плащания следва да бъдат извършени чрез банков превод на посочената във фактурите банкова сметка. Ако плащанията не бъдат направени в посочения срок, възлагането на Работата не се счита за оттеглено, като Възложителят остава задължен да плати договореното възнаграждение. В такъв случай Възложителят получава напомняне за дължимото плащане, като в случай, че не направи плащането, Администраторът или Независимият изпълнител имат право да предприемат действия за принудително изпълнение за сметка на Възложителя или Независимия изпълнител, съобразно посочените в приложение към настоящите общи условия размери на възнаграждения.
 4. След постъпване на плащането по сметка на Администратора, съобразно посоченото в параграф 2 и 3, Независимият изпълнител бива информиран, че възнаграждението за изпълнение на Работата е платено, като считано от този момент той е задължен да започне изпълнение на възложената Работа, съобразно определения срок, който започва да тече от момента на получаване на съобщение за извършеното плащане. От друга страна, Възложителят получава ДДС фактура от Администратора, съответстваща на размера на платеното възнаграждение, освен, ако Възложителят вече не е получил такава фактура съобразно определеното в параграф 2, точка 2.
 5. След изпълнение на Работата, като използва предвидените в Useme Service форми, Независимият изпълнител трябва да изпрати резултата от Работата на Възложителя.
 6. Ако в резултат на Работата възниква обект на право на интелектуална собственост, съответни права за използване на обекта следва да бъдат предоставени от Независимия изпълнител на Възложителя, като Независимият изпълнител е задължен да изпрати на Администратора сертификат в електронна писмена форма, удостоверяващ прехвърлянето на правото или предоставянето на право да се използва обекта на правото на интелектуална собственост(или в електронна форма, с квалифициран електронен подпис), с оглед приемането на сертификата от Администратора и изпращането му на Възложителя, в срок 7 дни от изпълнение на Работата.
 7. В 7 дневен срок от деня на съобщаване за предаване на изпълнената Работа, Възложителят е задължен да приеме изпълнената Работа, или да откаже да приеме Работата, ако счита, че е изпълнена по начин, който нарушава или не съответства на договора. Приемането на Работата потвърждава плащането, направено от Възложителя, ако той е избрал опция за автоматично приемане на изпълнената Работа.
 8. При приемане или липса на решение от Възложителя в посочения в параграф 7 срок, се счита, че Работата се приема като изпълнена съобразно договореното, като вследствие на това Администраторът издава документ за потвърждение изпълнението на Работата и финализира плащането между страните.
 9. Ако Възложителят не приеме изпълнението на Работата в посочения в параграф 7 срок, на възложената Работа се поставя статус "Спор за надлежно изпълнение". В такъв случай, без да осъществява съдържателна оценка на изпълнената Работа, Администраторът проверя единствено дали представеният от Независимия изпълнител файл отговоря на възложеното съдържание на Работата, като, ако това е така, прилага процедурата за плащане на възнаграждение съобразно параграф 8.
 10. Администраторът има право да спре плащането на Независимия изпълнител, единствено, когато е налице явно неизпълнение на Работата от негова страна (напр. предмет на Работата е да се преведе определена част от текст на Немски език, а Независимият изпълнител изпраща файл с текст на друг език), за която Независимият изпълнител и Възложителят са се съгласили. Спирането на плащането може да се разглежда като премахване или блокиране на профила на Независимия изпълнител.
 11. Последващи възражения, претенции и искове от страна на Възложителя към Независимия изпълнител, свързани с евентуално неизпълнение или неточно изпълнение на Работата, могат да се правят пряко между Възложителя и Независимия изпълнител, като срещу Администратора не мога да се отправят възражения, претенции и искове в тази връзка. Администраторът същевременно се задължава да предостави на страните пълен достъп до всички документи и информация, свързани с изпълнение на Работата.
 12. Други елементи, свързани с изпълнението на Работата и последиците от конкретни действия ще бъдат предоставяни както на Възложителя, така и на Независимия изпълнител чрез Useme Service при изпълнение на специфична Работа.
 13. Администраторът предоставя на Потребителите възможността да изразяват мнение за работата на отделни Независими изпълнители чрез подходящи технически средства. Мненията са достъпни за всички Потребители на Useme Service, с оглед възможността да се прави преценка за уменията и референтността Независимия изпълнител, съобразно посоченото в член 9 на настоящите Общи условия.Член 6a. Уреждане на плащането с Независимия изпълнител

 1. След приемане или признаване на Работата съобразно предвиденото в Член 6, параграф 8 и 9 от настоящите Общи условия, Администраторът редуцира брутния размер на плащането, извършено от Възложителя, като удържа размера на комисионната (възнаграждението), дължимо към него, за предоставяне на услугата Useme Service, съобразно предвиденото в настоящите Общи условия, произтичащо от възлагането на специфична Работа между Възложителя и Useme Service, както и като удържа от плащането други суми, дължими съгласно данъчното законодателство или предвиденото в приложение към настоящите Общи условия. За горепосоченото е налице съгласие на Възложителя и Изпълнителя.
 2. В случая на местни Независими изпълнители, които са регистрирани по ДДС, останалият размер на плащането се изплаща като нетно плащане.
 3. Useme удържа и плаща приложимите данъци и друг дължими публични задължения, произтичащи от изпълнение на Работата, според естеството на правното отношение, което може да бъде договор за поръчка за конкретна работа или за услуга, осъществявана в рамките на търговска дейност, като плаща дължимото за изпълнената Работа възнаграждение след горепосочените удръжки по сметка на Възложителя, в срок 7 дни от приемане или признаване на извършената работа съобразно член 6, параграф 8 и 9 от настоящите Общи условия.
 4. Ако Независимият изпълнител не предостави сертификат съгласно член 6, параграф 6 от настоящите Общи условия, Useme България има право да задържи плащането на възнаграждение на Независимия изпълнител до предоставяне на необходимия сертификат.
 5. В случая на Независим изпълнител, който не е местно данъчнозадължено лице, плащането се урежда съобразно приложимото право, включително като се вземат предвид съществуващи международни споразумения. Ако приложимото право позволява това, Независимият изпълнител получава общия размер на платеното възнаграждение, като изпълнява и отговаря сам за изпълнението на данъчните и други дължими публични вземания за полученото възнаграждение.
 6. Потребителите се съгласяват, че Useme може да изпраща информация и документация във връзка с данъчното облагане на Потребителите по електронна поща на e-mail, предоставен за целите на регистрацията в Useme Service.Член 6b. Опростен ред на възлагане на Работа

 1. Useme Service позволява извършването на транзакции по опростен ред, по отношение на които се прилагат разпоредбите на настоящия член на Общите условия.
 2. За целите на изпълнението на транзакцията по опростен ред, Независимият изпълнител следва да представи в електронна форма в съответния раздел на Useme Service конкретните елементи на Работата, включително предмета, датата на изпълнение, възнаграждението, както и данните на конкретния Възложител.
 3. Независимият изпълнител може да предложи разделяне на изпълнението на Работата в условията на договора. При приемането на Поста на Независимия изпълнител от Възложителя, отделните частни на разделеното изпълнение на Работата се разглеждат като самостоятелни Работи. Ако някоя от страните се откаже от изпълнение на част от работата, предплатеното възнаграждение не се възстановява, като Възложителят има право да използва вече предоставения от Независимия изпълнител резултат на възлагането, без да е необходимо да получи нарочно съгласие. Ако работата или която и да е част от нея е предмет на авторско право или друго право на интелектуална собственост, страните се съгласяват, че Независимият изпълнител предоставя на Възложителя правото да използва обекта на право на интелектуална собственост, съобразно предвиденото в член 7 от настоящите Общи условия.
 4. След като Администраторът приеме формално предложената Работа, той изпраща предварително съобщение до Възложителя за целия размер на дължимото възнаграждение за изпълнение на работата, договорено между Независимия изпълнител и Възложителя, което Възложителят следва да плати не по-късно от датата, определена в съобщението. Ако плащането не се направи в определения срок, Възложителят получава допълнително напомняне за дължимото плащане, като, в случай, че плащането не се извърши в срок 30 дни, Работата се счита за безусловно прекратена.
 5. Възложителят може да промени съдържанието на Поста с оглед необходимостта да се предостави право за използване на обект на право на интелектуална собственост или да се прехвърли право на интелектуална собственост. В случая на такава промяна, Администраторът незабавно информира Независимия изпълнител. Независимият изпълнител може да се откаже от изпълнението на работата, ако не приема направената промяна, като изпрати e-mail за отказ от изпълнение на Работата на следния адрес: info@useme.eu.
 6. В случай на приемане на работата, Възложителят следва да плати възнаграждението, определено в проформа фактура не по-късно от датата, посочена във фактурата. Ако посоченото плащане не се направи в определения за това срок, Възложителят получава допълнително напомняне за плащане, ако плащането не бъде направено в 30 дни срок от допълнителното напомняне, Работата може да бъде изцяло прекратена. Извършването на плащането от Възложителя в съответствие с проформа фактура, представлява приемане на настоящите Общи условия.
 7. След постъпване на плащането в сметка на Администратора съобразно посоченото в параграф 3, Независимият изпълнител бива информиран, че възнаграждението за изпълнение на Работата е платено, като считано от този момент е задължен да започне изпълнение на възложената Работа, съобразно определения срок, който започва да тече от момента на получаване на съобщение за извършеното плащане. В същия момент, Възложителят получава ДДС фактура от Администратора, съответстваща на размера на платеното възнаграждение.
 8. След изпълнение на Работата и като се използва предвидената за това форма на Useme Service, Независимият изпълнител трябва да изпрати резултата от Работата на Възложителя. Към същия момент Независимият изпълнител е задължен да изпрати на Администратора, в електронна форма и на хартия, подписан сертификат за прехвърляне на правата на интелектуална собственост или предоставяне на право на използване на обекта на Договора. Администраторът е задължен да предостави сертификата в 7 дневен срок от датата на приемане на Работата или на признаване надлежното изпълнение на работата съобразно параграф 10.
 9. В 7 дневен срок от деня на приемане на изпълнената Работа, Възложителят е задължен да приеме изпълнената Работа, или да откаже да приеме Работата, ако счита, че е изпълнена по начин, който нарушава или не съответства на Договора. Възложителят може също да избере и приеме Работата чрез автоматично плащане към момента на получаването ѝ.
 10. Приемането на Работа или липсата на решение от Възложителя в срока по параграф 9, се счита за приемане на надлежно изпълнение на Работата, въз основа на което Администраторът издава документ за потвърждение изпълнението на Работата, който изпраща на Възложителя и на Независимия изпълнител и извършва плащане между страните съобразно предвиденото в параграф 6.Член 7. Право за използване на обкети на интелектуална собственост

 1. Ако при изпълнение на Работа между Възложител и Независим изпълнител се отстъпва право за използване на обекти на права на интелектуална собственост, страните се съгласяват, че правото на използване на обектите на интелектуална собственост се предоставя при условията, определени в този член.
 2. Независимият изпълнител отстъпва на Възложителя неизключително право на използване, включващо правото да се използва предметът на договора в следните случаи:
  1. Консолидиране и възпроизвеждане чрез всякакви технологични средства, във всяка избрана форма, във всякакъв обем, в частност чрез фотографска технология, отпечатване, репргорафски, чрез записване на магнитен носите, чрез дигитален запис, независимо от вида, формата на записа и системата, избрана за предлагане и разпространение на копия от произведението, обект на авторско право или друго право на интелектуална собственост.
  2. Пускане на пазара, продажба и отдаване под наем на оригинал или копие от цялото произведение или на избрани части от него, включително съчетаването на различни свободно избрани части, формиращи цяло, използване във всякакъв вид презентации, пресконференции, събития, изпращане на съобщения.
  3. Запазване в паметта на неограничен брой компютри или други устройства с електронна памет, като памет карта, RAM памет, USB памет, памет на мобилно устройство, таблет, мобилен телефон и всяко друго устройство, което използва виртуална памет или споделено пространство за като “cloud computing”.
  4. Публично представяне, представяне в изложение, прожектиране, възпроизвеждане, излъчване в ефир, преиздаване, също както публично споделяне по начин, позволяващ всеки да има достъп до съдържанието на произведението на място и във време по свой избор.
  5. Публикуване и споделяне в Интернет и IT мрежи, както и други форми на предаване, като SMS, MMS, EMS, IVR, WAP, VPN.
  6. Зареждане и споделяне в телекомуникационни и IT мрежи, както и други форми на предаване на данни, като SMS, MMS, EMS, IVR, WAP, VPN.
  7. Разпространение на периодични и непериодични публикации, включително такива, които не представляват завършено цяло, с или без постоянно заглавие или наименование, включително вестници, седмични издания, списания, специализирани издания, бюлетини, радио и телевизионно излъчване, филми, хроники и др.
  8. Разпространяване и споделяне в публично достъпни бази данни, включително бази със снимки, достъпни в Интернет.
  9. Разпространяване чрез технология на поискване, със свободен достъп или заплащане, независимо от метода на плащане.
  10. Съчетаване на цели произведения или части от тях с други работи, включително такива, които все още не са създадени като обект на права на интелектуална собственост, което позволява самостоятелно използване на обекта на права на интелектуална собственост.
  11. Излъчване чрез средства на видео и аудио предаване, също както и безжично предаване чрез сателит или друга форма на масова комуникация или публичен достъп до обекта на права на интелектуална собственост като мобилна телевизия и всяка друга технология.
  12. Съавторство на колективни издания, в това число във формата на книга, албум, каталог, лексикон, календар, мултимедийни публикации, аудиовизуални творби или други издания на други автори.
  13. При компютърни програми – да се правят всякакви промени на кода, включително преводи, адаптации, промени във визуалния изглед, независимо от обхвата, формата, метода или целта им.
  14. Да се използват в други произведения, под форма, която не представлява компилация, включително в аудиовизуални и мултимедийни произведения в обхвата на случаите по точка т. 1-13.
 3. Наред с това, Независимият изпълнител разрешава на Възложителя да разполага и използва обекта на право на интелектуална собственост чрез превод, модифициране, адаптиране, редактиране на оригиналното произведение или обект на интелектуална собственост. Ако част от работата е свързана с база данни, разрешението по настоящия параграф включва също елементите на изготвянето и структурата ѝ.
 4. Правото на неизключително използване включва и възможността това право да се преотстъпва на трети лица. Правото на неизключително използване се отстъпва за период от 10 годиниЧлен 8. Възнаграждения

 1. Някои от услугите в Useme Service, се предоставят срещу възнаграждение.
 2. Комисионната (Възнаграждението на Администратора) представлява основно възнаграждение за изпълнението на услугите, определени в настоящите Общи условия ( вж. Приложение относно възнагражденията).
 3. Субекти, осъществяващи търговска дейност – физически лица, юридически лица или неперсонифицирани образувания, които действат като Независими изпълнители, могат да сключват абонаментен план в Useme Service, който позволява да представят Постове с предложения за изпълнение.
 4. Размерът на други възнаграждения за услуги, до които Потребителят има достъп в Useme Service, като онлайн фактуриране, изпращане на ДДС фактури на хартиен носител, избора на метод на плащане според член 6, параграф 2, сключването на абонаментен план, е посочен в Приложение към настоящите Общи условия.Член 9. Система за обратна връзка

 1. В рамките на Useme Service, Администраторът позволява на Потребителите да дават мнение като Възложители с оглед изпълнение на възложена Работа, като Независимите изпълнители могат да отговорят на дадено мнение еднократно.
 2. Статистиката и мненията за изпълнението на възложени работи представляват открита информация, достъпна за всички, които посещават интернет страницата на Useme Service.
 3. Мнение може да бъде давано единствено по отношение на отделна Работа или Пост. Потребителят носи отговорност за дадените от него мнения и отговорите от него на други публикувани мнения.
 4. Useme Service може да премахне мнение или отговор на мнение, ако то нарушава закона или противоречи на добросъвестността, ако е вулгарно или обидно, нарушава правата или представлява заплаха за нарушаване на правата на дадено лице, или противоречи на други правила, установени в настоящите Общи условия.Член 10. Форум

 1. Съдържанието, публикувано в Useme Forum, представлява публично достъпна информация, видима за всички, които посещават Useme Service.
 2. Чрез публикуването на коментар в Useme Forum, Потребителят се съгласява изрично коментарът да бъде публикуван в Useme, както и да бъде изрично посочено, че той като Потребител е негов автор.
 3. Потребителят носи пълната отговорност за съдържанието на Постовете, които прави в Useme Forum. Потребителят е задължен да обезщети всяка вреда, която Useme може да претърпи в резултат на искове на трети лица, които претендират, че правата им са нарушени от коментар на Потребител, публикуван в Useme Forum.
 4. Useme може да премахне изцяло или отчасти всеки коментар, който в частност включва:
  1. Съдържание, което рекламира други интернет страници или услуги;
  2. Вулгарни, обидни, груби твърдения, противоречащи на общото разбиране за обществен порядък и добро възпитание;
  3. Съдържание, чието включване в Useme Forum нарушава правата на трети лица, в частност, засяга лични данни, контакти за връзка, съдържание на кореспонденция или телефонни разговори, публикувани без съгласие на съответните лица;
  4. Съдържание, което цели да въведе в заблуждение относно функционирането на Useme Service;
  5. Коментарите, които нарушават или представляват заплаха да бъде нарушено приложимото право или правата на трети лица, в частност права на интелектуална собственост, други лични права, както и интересите на Useme или други субекти, доколкото това представлява нелоялна конкуренция.Член 11. Други разпоредби на Общите условия

 1. Useme Полша и Useme България не носят отговорност за действията на Потребителите в рамките на Useme Service или за неточното изпълнение или неизпълнението на каквито и да е задължения, произтичащи от Пост или Работа, възложена в Useme Service, за неточна или непълна информация в Пост или по отношение на възложена Работа, както и за каквото и да е действие на Потребителите или трето лице, което нарушава настоящите Общи условия.
 2. Useme Полша и Useme България не носят отговорност за точността или релевантността на информация, предоставена от Потребителите, нито за способността на Потребителите да сключват договори и да изпълняват задълженията си по тях
 3. Useme Service си запазва правото да премахне Пост, Работа или да блокира профил в случай на нарушаване на разпоредбите на Общите условия от Потребител или в случай на поставянето на изпълнена Работа, с която Потребителя е свързан, под статус "Спор за надлежно изпълнение".
 4. При блокиране на Профил, всички постове, публикувани от Потребителя, се изтриват автоматично, като Потребителят не може повече да използва никоя от услугите, предоставяни в Useme Service.
 5. Забранява се включването на всякакво противоправно съдържание в Постовете или като елемент на възложена Работа. Useme има правото да изтрива или редактира Постове или Работа, ако е налице нарушение на Общите условия или на законови разпоредби, в частност, ако включват съдържание:
  1. Което по общо разбиране има обиден характер;
  2. Което представлява форма на нелоялна конкуренция;
  3. Нарушава добрите нрави или права на интелектуална собственост;
  4. Има подвеждащ характер.
 6. Администраторът си запазва правото да публикува името или запазената марка на Възложител в раздел „Нашите клиенти“ или в друг раздел, предоставящ информация за компании или лица, които ползват услугите на Useme Service.Член 12. Жалби

 1. Потребителят има право на жалба за неизпълнение или неточно изпълнение на Работа, възложена в Useme Service, в срок 7 дни от публикуването на Пост или от дата на завършване изпълнението на Работата. Ако жалбата има за предмет въпроси, различни от публикуването на Пост или изпълнението на Работа, тя следва да бъде подадена в срок 7 дни от настъпване на събитието, което представлява основание за подаване на жалбата.
 2. Жалбите следва да бъдат подадени на адрес: info@useme.eu или чрез изпращане на писмо от адреса на Потребителя на адреса на Useme Service. За дата на подаване на жалбата се счита датата на изпращане на писмото, удостоверена чрез товарителница или пощенско клеймо.
 3. Жалбата следва да съдържа данните на Потребителя (Име и фамилия, адрес, e-mail адрес, телефонен номер), номер на Поста или Работата, до които се отнася жалбата (ако е даден такъв номер), или други данни, позволяващи да бъде индивидуализирано събитието, по отношение на което се подава жалба, също както други обстоятелства или материали, които обосновават жалбата.
 4. Жалбите се разглеждат незабавно, не по-късно от 10 работни дни от датата на получаване на достатъчно информация, позволяваща разглеждане на жалбата.
 5. Ако информацията, предоставена от Потребителя в жалбата се нуждае от допълване, Useme Service указва на Потребителя да предостави допълнителна информация в определен срок.
 6. Ако жалбата не се разглежда в посочения по-горе срок, Useme Service съобщава на Потребителя кога ще бъде разгледана жалбата.
 7. Потребителят се информира за разглеждането на жалбата по e-mail, чрез изпращане на електронно съобщение на регистрирания в Профила на потребителя електронен адрес.Член 13. Извънсъдебни способи за разглеждане на жалби, предявени претенции и правила за достъп до тези процедури

 1. Използването на извънсъдебни средства за разглеждане на жалби и предявени претенции се извършва по преценка на заинтересованите субекти. Правилата, установени в член 12, имат неформален характер и не задължават Потребителя да използва извънсъдебни способи за решаване на спорове.
 2. За целите на решаването на спорове, възникнали при използване на услугите на Useme Service, могат да бъдат използване предвидените в българското законодателство средства за извънсъдебно решаване на спорове.Член 14. Споразумението с Useme Service

 1. Споразумението за предоставяне на услуги чрез Useme Service се сключва на български език за неограничен срок. Споразумение за ползване на Useme Service с оглед възлагане на работа като Възложител се сключва с Useme Полша. Споразумение за използване на услуги на Useme Service като Независим изпълнител се сключва с Useme България.
 2. Потребителят може да прекрати действието на споразумението за предоставяне на услуги чрез Useme Service, сключено с Useme Полша или Useme България , по всяко време, като изпрати e-mail на електронен адрес: info@useme.eu или като изпрати писмено съобщение на адреса на Useme Полша или Useme България, което включва ясно волеизявление за прекратяване на действието на споразумението, както и необходимите данни за идентифициране на профила на Потребителя.
 3. Споразумението се счита за прекратено незабавно, освен в случай, че Потребителят има текущ Пост или се намира в процес на изпълнение на конкретна Работа. В такъв случай Споразумението се счита за прекратено в срок 30 дни от публикуване на Поста или от завършване изпълнението на Работата.
 4. Useme си запазва правото да прекрати Споразумението с всеки Потребител, който наруши правилата на настоящите Общи условия.Член 15. Отказ от Споразумението

 1. Потребител на Useme Service, който има статута потребител според българското законодателство, има право да се откаже от Споразумението за предоставяне на услуги чрез Useme Service в 14 дневен срок, без да изтъква каквато и да е нарочна причина и без да търпи каквито и да е разходи, освен такива, предвидени в законодателството. Правото на отказ от Споразумението за предоставяне на услуги чрез Useme Service се упражнява при посочените по-долу условия.
 2. Отказ от Споразумението за предоставяне на услуги от Потребител, който има статута на потребител според българското законодателство, може да се осъществи чрез изпращане на съобщение за отказ от Споразумението до Администратора.
 3. Съобщение за отказ от Споразумението от Потребител, който има статута на потребител според българското законодателство, се изпраща на електронен адрес: info@useme.eu. Съобщението може да се изпрати и по пощата или куриер на адрес: Република България, гр. София, р-н „Средец“, ул. „6-ти септември“ №32, ет. 2. Съобщението следва да бъде изпратено до изтичане на 14 дневния срок за отказ от Споразумението.
 4. 14 дневния срок за отказ от Споразумението тече от деня на сключване на Споразумението.
 5. Правото на отказ от Споразумението не може да се упражни от Потребител, когато Споразумението има за предмет:
  1. предоставяне на услуги, ако Администраторът вече е предоставил изцяло услугата, с изричното съгласие на Потребителя, който е надлежно информиран преди началото на предоставянето на услугата, че след предоставяне на услугата от Администратора, Потребителят не може да упражни правото на отказ от Споразумението;
  2. доставянето на дигитално съдържание, което не е запаметено на твърд носител, ако предоставянето на услугата е започнало с изрично съгласие на Потребителя, преди изтичането на срока за упражняване на правото на отказ от Споразумението и след като Потребителят е информиран, че ползването на услугата с дигитално съдържание има за последица отпадане на правото на отказ от Споразумението.Член 16. Изменения в Общите условия

 1. Useme може да променя настоящите Общи условия и да пуска нова версия на услугите, предоставяни чрез Useme Service. Промените проявяват действие считано от момент във времето, посочен от Useme, който не може да бъде по-ранен от 7 дни от публикуване на изменените Общите условия в Useme Service и от приемането им от Потребителя. Постове и Работа, публикувани или възложени преди влизане в сила на изменените Общи условия, се подчиняват на действащите преди измененията правила.
 2. Когато Потребител се свързва в Useme Service за първи път, след като са публикувани и достъпни изменени Общи условия, Потребителят бива информиран за измененията и за възможността да ги приеме. Отказът да бъдат прието измененията в Общите условия има действието на волеизявление за прекратяване на Споразумението за предоставяне на услуги чрез Useme Service.Член 17. Заключителни разпоредби на Общите условия

 1. Към Споразумението за предоставяне на услуги чрез Useme Service между Потребителя и Useme Пошла или Useme България , е приложимо българското законодателство.
 2. Българското законодателство е приложимо също към правоотношенията между Възложителя и Независимия изпълнител, свързани с възлагане и изпълнение на Работа чрез Useme Service, при спазване на правилата на настоящите Общи условия, с които Възложителят и Независимият изпълнител са се съгласили.
 3. Всякакви спорове между страните, които не могат да бъдат решени извънсъдебно, се отнасят до компетентния български съд.
 4. При разминаване или несъответствие в различните езикови версии на настоящите Общи условия, обвързващ характер има езиковата версия на български език.
 5. Ако някоя разпоредба от настоящите Общи условия бъде обявена за недействителна от съда, останалите разпоредби на Общите условия запазват своето действие. Обявената за недействителна разпоредба следва да бъде заместена с нова разпоредба, която следва да отговаря във възможно най-голяма степен на взаимните намерения на страните.
 6. Таблицата с възнаграждения за услугите в Useme Service представлява неразделна част от настоящите Общи условия.
 7. Разплащанията за услугите в Useme Service се извършват чрез Dotpay.plПриложение към настоящите Общи условия - Тарифа за таксите и комисионите на Useme

Таксите за Фрийлансъри

Регистрация и създаване на потребителски акаунт в Useme 0 BGN/EUR
Добавяне на оферта 0 BGN/EUR
Експресен паричен превод 20 BGN/10 EUR

Комисиона при сключени сделки

От 0 до 400 BGN/EUR 20 BGN/10 EUR
От 401 до 800 BGN/EUR 40 BGN/20 EUR
От 801 и повече BGN/EUR 60 BGN/30 EUR

Таксите за Възложители

Регистрация и създаване на потребителски акаунт в Useme 0 BGN/EUR
Добавяне на обява 0 BGN/EUR
Издаване на фактура преди плащанe (без проформа фактура) +5%
Изпращане на документи по пощата 20 BGN/EUR
Онлайн плащане +3%

Други: таксите въз основа на индивидуално договаряне (попитайте за оферта на info@useme.eu)