Polski Ład: co zmienia dla freelancerów i samozatrudnionych?

Opublikowane 2021-11-09 przez: useme.

Od stycznia 2022 roku w życie wchodzi Polski Ład – szereg ustaw zmieniających dotychczasowy system podatkowy i oskładkowanie przedsiębiorców.

Zmiany te wpłynął również na freelancerów. Dotyczy to zarówno osób utrzymujących się tylko z realizacji zleceń i łączących pracę wolnego strzelca z etatem, jak i samozatrudnionych specjalistów.

Czy wolnym strzelcom, którzy wybrali działalność gospodarczą, będzie się opłacało przy niej zostać? Na ile opłacalne stanie się zakładanie własnej firmy i kiedy korzystniej będzie pozostać przy realizacji zleceń jako osoba fizyczna z opcją wystawiania faktur bez firmy w Useme?


Polski Ład: co musi wiedzieć freelancer?

Przyzwyczailiśmy się, że początek roku oznacza zmiany dla tych wolnych strzelców, którzy prowadzą własne firmy: to moment waloryzacji składki zdrowotnej oraz związaną z nią zmianą składki ZUS. Te dwie wartości w oczywisty sposób przekładały się na zarobki samozatrudnionych freelancerów, jednak w tym roku zmiany będą dotyczyły wszystkich wolnych strzelców, niezależnie od formy zatrudnienia.

Zmiany, jakie wprowadza Polski Ład, dotyczą naliczania składki zdrowotnej oraz podatku dochodowego tak dla osób fizycznych, jak i dla przedsiębiorców. Nowe przepisy przewidują między innymi podniesienie drugiego progu podatkowego i podwyższenie kwoty wolnej. Ponieważ ustawa przewiduje globalny wzrost wydatków na służbę zdrowia, możemy także spodziewać się zmiany zasad rozliczania składki NFZ.


Rośnie kwota wolna od podatku dla freelancerów i samozatrudnionych wolnych strzelców

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzanych w Polskim Ładzie jest zmiana wysokości kwoty wolnej od podatku. Jej wartość rosła od kilku lat, w 2019 roku osiągając wartość 8 tysięcy zł, jednak od nowego roku zostanie ona zwiększona do wartości 30 tysięcy zł (2500 zł miesięcznie).

Z kwoty wolnej od podatku będą mogli skorzystać wszyscy, którzy rozliczają podatki według skali, czyli na zasadach ogólnych (17% i 32%), a nie, jak dotychczas, tylko osoby z najniższym dochodem. Oznacza to, że niezależnie od zarobków freelancer zapłaci podatek dochodowy od nadwyżki dopiero powyżej tej wartości (źródło). Z tej możliwości będą mogli skorzystać również przedsiębiorcy.


Zmiana stawki podatku dochodowego

To nie koniec zmian dla freelancerów, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych. Obecnie w Polsce mamy dwa progi podatkowe: 17% i 32%. Według tego drugiego podatki obliczają osoby lepiej zarabiające, które w ciągu roku przekroczyły dochody o wartości 85 528 zł (nieco ponad 7 tysięcy miesięcznie).

Kwota, po której freelancer zobowiązany był zacząć płacić podatki według wyższej stawki, od lat utrzymywała się na tym samym poziome - niezależnie od zmian gospodarczych i poziomu inflacji. W Polskim Ładzie zmienia się wartość drugiego progu.

Od 2022 roku wyższy podatek rzędu 32% zapłacą ci, którzy w ciągu roku zarobią 120 tysięcy zł (10 tysięcy miesięcznie). Zmiana ta dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą.


Ubezpieczenie zdrowotne dla freelancerów – istotne zmiany w odliczeniach

Korzystanie z publicznej opieki medycznej w NFZ to jeden z tych czynników, które wpływają na decyzję freelancerów o tym, czy założyć własną firmę lub czy zrezygnować z etatu na rzecz utrzymywania się tylko z realizacji zleceń. Alternatywą dla tych możliwości było dobrowolne ubezpieczenie w NFZ, które niezależni freelancerzy mogli opłacać samodzielnie.

Do tej pory każda z tych grup – „pełnoetatowi” freelancerzy, wolni strzelcy łączący realizację zleceń z etatem oraz samozatrudnieni – mogli odliczyć koszt składki od podatku. W myśl przepisów regulowanych prawem pracy składka była odliczana od podatku zatrudnionego, a freelancer samodzielnie ubezpieczający się w NFZ mógł odpisać składki od podatku w zeznaniu rocznym.

Polski Ład odbiera nam możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie NFZ od podatku. Tę zmianę odczujemy wszyscy, chociaż w różnym stopniu.
I tak dzięki wyższej kwocie wolnej osoby zarabiające do 30 tysięcy rocznie (czyli 1500 zł miesięcznie) nie zapłacą podatku dochodowego, ale ich zarobki będą obciążone 9% składki zdrowotnej. Z kolei ci z nas, których zarobki mieszczą się w przedziale 30 tysięcy zł a 120 tysięcy zł rocznie (czyli od 2500 zł do 10 tysięcy zł miesięcznie) zapłacą 17% podatku dochodowego i 9% składki. Jak to wygląda w przypadku różnych grup freelancerów?


Składka zdrowotna dla freelancerów bez etatu

Jeśli zgłosiłeś się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, co miesiąc odprowadzałeś składkę, której wysokość ulegała drobnym zmianom raz na kwartał. Poniesione wydatki mogłeś odliczyć od podatku przy okazji składania zeznania rocznego, otrzymując częściowy zwrot poniesionych wydatków.

W Polskim Ładzie takiej opcji już nie masz – wraz ze zmianami w obliczeniach podatku dochodowego (podniesienie kwoty wolnej i wartości drugiego progu) nie będzie już możliwości odliczenia składki.


Składka zdrowotna dla freelancerów pozostających na etacie

Jeśli realizację zleceń łączysz z zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenia z wynagrodzeniem wyższym lub równym minimalnej płacy krajowej, Twój pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania za Ciebie składek na ubezpieczenie społeczne, w tym także składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wydatki te dzielone są po połowie – część ponosi firma (koszt pracodawcy), część potrącana jest z Twojego wynagrodzenia. Składka NFZ wynosi 9% podstawy wymiaru składki, a jednocześnie 7,75% jej wartości odliczane jest od Twojego podatku. To oznacza, że faktycznie z Twoich zarobków pokrywane jest tylko 1,25% składki.

Wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu to odliczenie przestanie być aktualne. Poniesiesz zatem pełen koszt ubezpieczenia, bez możliwości „zwrotu”. Znacząco wpłynie to zatem na kwotę netto Twoich zarobków. Z jednej strony masz bowiem szansę na skorzystanie z ulg (wyższa kwota wolna, waloryzacja drugiego progu), z drugiej opłacisz całość swojego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Zmiana sposobu opłacania składki dotknie wszystkie osoby ubezpieczone – zarówno freelancerów na etacie, jak i samozatrudnionych wolnych strzelców. „Etatowcy”, którzy w ciągu roku osiągają na etacie (umowa o pracę) dochody niższe niż 133 692 zł (czyli ponad 11 tysięcy miesięcznie), mogą liczyć na przewidziane przez rząd rozwiązania, które przynajmniej częściowo zniwelują to obciążenie.

Mówi się o wprowadzeniu ulg podatkowych dla osób zatrudnionych, która ma na celu wyrównanie obciążeń ponoszonych przez osoby samozatrudnione i pozostające na etacie. Wysokość ulgi obliczać się będzie na podstawie iloczynu przychodów brutto i wskaźnika 0,17. W Polskim Ładzie przewiduje się dwie możliwości:

1. (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł
2. (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł.
Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej dla samozatrudnionych

Bez wątpienia w kwestii składek zdrowotnych Polski Ład w najgorszej sytuacji stawia samozatrudnionych freelancerów. Każdy freelancer, który zdecydował się na własną firmę, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej miał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, w tym również składki na ubezpieczenie w NFZ.

Wysokość składki zdrowotnej ustalana była na podstawie 75% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z ostatniego kwartału minionego roku. Przedsiębiorcy opłacali ją ryczałtem – wysokość składki była taka sama dla firm przynoszących wysokie dochody, jak i tych mniej dochodowych.

Samozatrudniony freelancer na początku działalności mógł liczyć na preferencyjne składki w ramach takich ulg, jak Ulga na start, Mały ZUS czy Mały ZUS Plus. Zmniejszały one wymiar prawie wszystkich składek - oprócz zdrowotnej. Tę jednak samozatrudnieni przedsiębiorcy mogli odliczyć od podatku.

Te zasady odchodzą jednak do lamusa, ponieważ Polski Ład całkowicie zmienia zasady, według których będziemy naliczać składkę zdrowotną dla firm.


Polski Ład i firma z podatkiem według skali

Najważniejsze zmiany będą dotyczyły polskich przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze i rozliczających podatki według skali (na zasadach ogólnych).

Pierwsza zmiana dotyczy wysokości składki zdrowotnej: ryczałt zastąpi wyliczenie dokonywane indywidualnie na podstawie wysokości osiągniętego dochodu (zarobków netto, po odliczeniu składek i podatków). Składka nadal będzie wynosiła 9% wymiaru.

Druga zmiana, która dotknie przedsiębiorców, to utrata możliwości odliczenia składki na NFZ od podatku – do tej pory firmy, w tym samozatrudnieni freelancerzy, opłacały 9% wymiaru składki, z czego 7,75% można było odliczyć od podatku. Nie będzie także stanowiła kosztu uzyskania przychodu. Polski Ład całkowicie likwiduje możliwość odliczenia składki, znacząco podnosząc koszty prowadzenia firmy. Wszystko to obrazuje skalę zmian, jakich możemy podziewać się w budżetach osób samozatrudnionych.

Przedsiębiorcy zarabiający w przedziale 68 412 zł do 133 692 zł, czyli ponad 11 tysięcy zł miesięcznie, mogą liczyć na mechanizm zmniejszający obciążenia podatkowe działający na tej samej zasadzie, co ulga dla klasy średniej.

Trzecia zmiana dotyczy terminów płatności składek. Ich wysokość będzie obliczana na podstawie dochodów z zeszłego miesiąca, a termin płatności wypada 20. dnia kolejnego miesiąca. I tak składkę za luty zapłacimy na podstawie dochodów uzyskanych w styczniu, a termin płatności wypadnie na 20 marca.


Polski Ład, samozatrudnienie i podatek liniowy

Wprowadzane zmiany szczególnie mocno odczuje grupa przedsiębiorców, którzy płacili stały podatek liniowy.

Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym również zapłacą składkę zdrowotną na nowych zasadach: proporcjonalnie do osiąganych dochodów i bez możliwości odliczenia jej od podatku. Składka będzie naliczana procentowo: ma wynosić 4,9% dochodu z zastrzeżeniem, że jednocześnie nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia.

Niezależnie od wszystkiego realne obciążenie przedsiębiorców "liniowych" wzrośnie… przy jednoczesnym braku ulg, przewidzianych dla samozatrudnionych freelancerów i etatowych pracowników, rozliczających się według skali podatkowej. Warto pamiętać, że kwota wolna od podatku nie dotyczy freelancerów rozliczających przychody z działalności gospodarczej właśnie podatkiem liniowym.


Własna firma a karta podatkowa w Polskim Ładzie

Polski Ład dąży do stopniowego „wygaszenia” opodatkowania na podstawie karty podatkowej, choć oczywiście przepisy oczywiście uwzględniają jeszcze przedsiębiorców rozliczających się w ten sposób. Dla nich składka zdrowotna również wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia.

W tym miejscu warto wspomnieć, że od 2022 roku nie będzie już możliwości wskazania karty podatkowej jako sposobu opodatkowania. Z tej formy skorzystają tylko te firmy, które wybrały ją przed wejściem w życie nowych przepisów.


Polski Ład, ubezpieczenie NFZ a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Dla samozatrudnionych freelancerów, którzy rozliczają podatki ryczałtem, składka na ubezpieczenie NFZ również będzie wynosiła 9%, ale od innej podstawy wymiaru. Nie będzie to płaca minimalna, ale dochody przedsiębiorstwa. Zgodnie z nowymi przepisami im większy dochód, tym bardziej składka wzrośnie, z kolei właściciele gorzej prosperujących firm zapłacą nieco mniej.

I tak:

  • dla firm o rocznych przychodach do 60 tysięcy zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60%. przeciętnego wynagrodzenia za pracę (ok. 300 zł),
  • dla przychodów do 300 tysięcy zł będzie to 100% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 500 zł),
  • dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 900 zł).

Podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych – zmiany dla samozatrudnionych programistów i pracowników IT

Zmianami, jakie wejdą w życie w ramach Polskiego Ładu, zainteresowani są szczególnie freelancerzy pracujący jako programiści, informatycy lub specjaliści w branży IT. Jest wśród nich wiele osób prowadzących działalność gospodarczą, które wybierają pracę w ramach kontraktów zamiast realizacji projektów dla tylko jednego pracodawcy.


Ryczałt w IT: wysokość podatku

Polski Ład przewiduje istotne zmiany podatkowe dla tych samozatrudnionych freelancerów z branży IT, którzy rozliczają się na podstawie podatku od przychodów ewidencjonowanych. Podatek od przychodów uzyskanych z określonych usług programistycznych i IT zostanie obniżony z 15% do 12%.

Dotyczy to między innymi działalności gospodarczej związanej z takimi usługami, jak:

  • usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1)
  • doradztwo w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02) i sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0)
  • zarządzanie siecią i systemami IT (PKWiU 62.03.1)
  • instalacja oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0)
  • wydawania oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1) i gier (PKWiU ex 58.21.10.0).

    Aby móc korzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjowanych przychody Twojej firmy nie mogą przekraczać limitu 2 mld euro rocznie (ok 9 mld złotych).


Kiedy możesz przejść na ryczałt?

Dla dobrze zarabiających programistów na etacie ryczałt może więc okazać się korzystną alternatywą dla umowy o pracę. Rozwiązanie to może również kusić samozatrudnionych informatyków i programistów, którzy rozliczają się według skali lub liniowo.

Tu jednak trzeba być świadomym pewnego ograniczenia: jeśli chcesz zmienić formę zatrudnienia i wykonywać pracę dla byłego pracodawcy, na ryczałt możesz przejść dopiero po 2 latach. Ograniczenie to jednak nie ma zastosowania w przypadku umowy zawiązanej z nowym partnerem.


Ryczałt od przychodów ewidencjowanych w IT: o czym musisz pamiętać

Zanim zaczniesz podejmować istotne decyzje finansowe opierając się o zmiany Polskiego Ładu, przelicz, jakie rozwiązanie rzeczywiście jest dla Ciebie opłacalne.

Przede wszystkim decydując się na rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych tracisz możliwość rozliczenia kosztów i korzystania z ulg. Jest to zatem rozwiązanie korzystne dla freelancerów, którzy mają niewielkie koszty własne.

Twoja składka zdrowotna liczona będzie podobnie jak to ma miejsce w przypadku samozatrudnionych freelancerów i firm: 9% wymiaru obliczanego w oparciu o średnie wynagrodzenie za pracę, progresywnie względem dochodów firmy.


Praca zdalna w domu – co Polski Ład zmieni w amortyzacji dla samozatrudnionych?

Według aktualnych przepisów jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w domu, przysługuje Ci prawo do amortyzacji wydatków z tym związanych: możesz wciągnąć je do kosztów uzyskania przychodu. Dotyczy to kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją lokalu proporcjonalnie do przestrzeni mieszkania wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej firmy.

W Polskim Ładzie takiej możliwości już nie będzie - nastąpi to w wyniku zmian w ustawie o PIT, gdzie znajdują się zapisy regulujące zasady amortyzacji lokalu. Zakaz amortyzacji prywatnych lokali miał wejść w życie wraz z innymi zapisami Polskiego Ładu na początku 2022 roku, jednak uchwalona wersja ustawy wprowadza roczne vacatio legis. W ten sposób zmiany zaczną obowiązywać dopiero od stycznia 2023 roku.

Przepisy te mają jeden wyjątek, o którym muszą pamiętać samozatrudnieni freelancerzy pracujący zdalnie z własnego domu. Wydatki „mieszkaniowe” zamortyzujecie tylko w przypadku lokali kupionych lub wybudowanych przed wejściem w życie Polskiego Ładu, tj. przed 1 stycznia 2022 roku.


Polski Ład dla freelancerów: czy własna firma będzie się opłacać?

Zmiany zapowiadane w ramach Polskiego Ładu oznaczają rewolucję, która w mniejszym lub większym stopniu dotknie nas wszystkich. Z jednej strony mamy więc większe zróżnicowanie stawki podatku dochodowego oraz zwiększenie kwoty wolnej od podatku, co ma znaczenie nie tylko w kontekście zatrudnienia w przypadku umowy o dzieło lub zlecenia.
Z drugiej strony mamy skutki waloryzacji składki zdrowotnej, opłacanej przez wszystkich podatników. Całkowicie zmieniają się bowiem zasady jej naliczania: teraz nawet przedsiębiorcza klasa średnia, czyli samozatrudnieni oraz właściciele małych i średnich firm, zaczną odprowadzać tę składkę na podstawie osiąganych dochodów, a nie ryczałtem. Tracimy także możliwość odliczenia jej od podatku.

Celem zapowiedzianych nowelizacji jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych podatników i zwiększenie wpływów na budżet ochrony zdrowia, jak przewidywała to deklaracja podniesienia wydatków na opiekę zdrowotną.

Wprowadzenie zapowiedzianych zmian uderzy szczególnie w przedsiębiorców. Do niedawna preferencyjne składki miały zachęcać do zakładania firm i pomagać w wypełnianiu obowiązków wynikających z prowadzenia działalności. Mogli na nie liczyć przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynali rozkręcać własny biznes.
Freelancerzy, którzy wybrali działalność gospodarczą skuszeni atrakcyjnymi możliwościami wliczania w koszty części obciążeń fiskalnych (takich jak składka zdrowotna) mogą teraz zastanawiać się nad opłacalnością dalszego prowadzenia firmy i rozglądać się za gwarancją utrzymania przychodów.

Od wejścia zapowiedzianych zmian wartość wydatków z tytułu danin publicznych wzrasta. Zmiana zasad naliczania składki NFZ oraz zwiększenie płacy minimalnej, na podstawie której ustalane są składki ZUS, będzie skutkować większymi opłatami stałymi.
I tak od nowego roku płaca minimalna może zostać podniesiona o 7,1%, z 2800 zł do 3000 zł. Możemy spodziewać się, że podobnie wzrosną preferencyjne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców, ustalane na podstawie minimalnej płacy krajowej. Podstawa wzrośnie zatem z 840 zł do 900 zł.
Zmiany nie ominął również przedsiębiorców płacących pełne składki. Dla nich podstawą do ich wyliczenia jest przeciętne wynagrodzenie za pracę. Prognozowana wysokość pełnych składek ZUS wynosi obecnie 1194,32 zł.
Dla samozatrudnionych w niedalekiej przyszłości szykują się również zmiany dotyczące amortyzacji domowego biura.

Możemy się zatem spodziewać, że właściciele firm będą szukać opcji legalnej optymalizacji podatkowej i gwarancji stabilności otoczenia biznesowego.


Ostatnie wpisy

Własna firma a emerytura - ile dostaniesz za 1400 zł składek społecznych?

Opublikowane 2021-10-28 przez useme

Emerytura dla samozatrudnionych: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o składkach emerytalnych, zanim założy własną firmę. Jakiego świadczenia...

Raport: Freelancing w Polsce i na świecie 2021

Opublikowane 2021-10-12 przez useme

Ostatni rok przyniósł spore zmiany w gospodarce i na rynku pracy. Co się zmieniło na rynku pracy zdalnej i jak pandemia wpłynęła na freelancing?...

Łatwiejsza współpraca z zagranicznymi wykonawcami – case study z branży e-commerce

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Współpracy z zagranicznymi freelancerami nie muszą ograniczać kwestie prawne ani warunek wystawiania faktur międzynarodowych - to dobra wiadomość...

Wiele umów vs oszczędność czasu i pieniędzy przy automatyzacji rozliczeń – case study firmy gaming marketingowej

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Zmieniające się przepisy dotyczące zatrudnienia, biurokracja i kompletowanie dokumentów? To nie musi być już Twój problem, jeśli prowadzisz...

Wygodna i prosta współpraca na wielu rynkach – case study firmy z branży lokalizacji tłumaczeń

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Rozliczanie tłumaczeń wymaga precyzyjnego określenia rodzaju wykonywanej pracy i umowy, w ramach której biuro i freelancer mogą nawiązać...

Wszystkie najważniejsze dokumenty w jednym serwisie – case study agencji interaktywnej

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Powtarzalny proces rekrutacji i gromadzenia dokumentów związanych z zatrudnieniem freelancerów możesz uprościć i zastąpić szybkim rozliczeniem w...

Jakie są rodzaje praw autorskich i czym się różnią?

Opublikowane 2021-10-06 przez Zuzanna Ilków

Prawa autorskie dotyczą każdej pracy, jaką tworzysz na zamówienie klienta. W jaki sposób chronią Twój projekt i co dzięki nim uzyskujesz? Oprócz...

Dobre praktyki Useme: jak korzystać z serwisu?

Opublikowane 2021-08-18 przez Zuzanna Ilków

Wraz z nową odsłoną naszej strony głównej chcielibyśmy przypomnieć wam, jak korzystać z Useme, aby rozliczenie przebiegało szybko i bez zbędnych...

Podatki w umowie o dzieło - zasady, jak obliczyć, kiedy zapłacić?

Opublikowane 2021-08-04 przez Zuzanna Ilków

Umowa o dzieło to obok umowy zlecenia najpopularniejsza forma rozliczeń wybierana przez freelancerów, którzy nie prowadzą własnej działalności...

Zaliczka a zadatek - czym się różnią, co przepada i co jest lepsze dla freelancera?

Opublikowane 2021-07-28 przez useme

Freelancerzy i zleceniodawcy szukają zabezpieczeń dla pracy zdalnej. Jak zagwarantować sobie wypłatę z jednej, a terminowe ukończenie pracy z...

Większe bezpieczeństwo transakcji w Useme: elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy

Opublikowane 2021-07-15 przez useme

Freelancing bardziej niż inne formy współpracy wymaga dobrej komunikacji i bezpieczeństwa dla obu stron. Teraz w Useme oprócz znanego Wam systemu...

Kim jest freelancer i jak nim zostać?

Opublikowane 2021-07-07 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna na zlecenie dla wielu klientów? Taki scenariusz przyciąga nie tylko młodych ludzi po studiach, ale również doświadczonych...

Podatki dla freelancerów - jak się rozliczyć?

Opublikowane 2021-06-17 przez Zuzanna Ilków

Jaki podatek i kiedy powinien zapłacić freelancer? Podatki w umowie o dzieło, zlecenia i najmu różnią się sposobem obliczenia i choć na ogół ich...

Licencja a przekazanie praw autorskich w pracy freelancera

Opublikowane 2021-06-09 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy do stworzonych prac mogą przekazać prawa autorskie lub udzielić licencji. Czym różnią się od siebie, jaki jest w nich koszt uzyskania...

Umowa o dzieło w pracy zdalnej - wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-05-25 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy nie muszą mieć firmy! Popularną formą rozliczenia pracy zdalnej jest umowa o dzieło. Jak podpisać umowę o dzieło z klientem? Jakie...

Jak rozliczyć zagraniczne przychody freelancera?

Opublikowane 2021-05-04 przez Zuzanna Ilków

Współpraca z klientami zagranicznymi staje się coraz popularniejsza wśród polskich freelancerów. Wyższe zarobki i nowe doświadczenia przyciągają...

Jak zatrudnić freelancera? Umowa o dzieło, umowa zlecenia czy faktura VAT: porównanie

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak zatrudnić freelancera? Jak zlecić osobie fizycznej pracę i jednocześnie rozliczyć się za jej wykonanie jak z firmą? Porównanie umów o dzieło,...

Freelancer bez firmy - jak się rozliczać? Porównanie możliwości

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak rozliczać prace wykonane jako freelancer? Sprawdzamy, czy dla freelancera bardziej opłacalna jest umowa o dzieło/zlecenia, własna firma czy...

Rebranding Useme: nowy wizerunek na nowe czasy

Opublikowane 2021-04-22 przez useme

Wszyscy potrzebujemy zmian: nowych wyzwań, nowych celów, nowych doświadczeń. W Useme zdecydowaliśmy zacząć od siebie, aby dać Wam nowe, lepsze...

Pytanie do freelancera: najpopularniejsi graficy Useme i ich recepty na sukces

Opublikowane 2021-03-16 przez Zuzanna Ilków

Na co powinien zwrócić uwagę początkujący grafik komputerowy? Jak zdobyć pierwsze zlecenia na wykonanie grafik dla klientów, nawiązać stałe...

Pytanie do freelancera: najlepsi copywriterzy zdradzają tajemnice swojego sukcesu

Opublikowane 2021-02-18 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać copywriterem? A może piszesz już teksty na zlecenie dla firm, ale chcesz robić to lepiej i zastanawiasz się, na czym polega sekret...

Kim jest polski programista? Raport Useme

Opublikowane 2021-02-16 przez Zuzanna Ilków

Programiści kojarzą się z pracą zdalną w najszerszym ujęciu. Są wśród nich freelancerzy, etatowi pracownicy, którzy mogą wykonywać swoje obowiązki...

Jak stworzyć ofertę, która wygrywa zlecenia? Checklista dla freelancerów

Opublikowane 2021-02-11 przez Zuzanna Ilków

Składnie ofert na zlecenia pracy zdalnej to dla Ciebie codzienność – zdobywanie klientów i nowych zadań do wykonania to podstaw pracy każdego...

Kim jest polski tłumacz? Raport Useme

Opublikowane 2021-01-26 przez Zuzanna Ilków

Po raportach dotyczących freelancerów z branż graficznej i copywriterskiej przedstawiamy podsumowanie dotyczących tłumaczy. Kim jest...

FAQ freelancera: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o finansach, zarobkach i umowach

Opublikowane 2021-01-21 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać freelancerem albo już jesteś wolnym strzelcem, ale chcesz robić to lepiej? Na początek sprawdź, czy wiesz wszystko o tym, jak...

Zamień rejestrację umowy o dzieło w ZUS na fakturę VAT: Useme dla firm i freelancerów

Opublikowane 2021-01-14 przez Zuzanna Ilków

Obowiązek rejestracji umów o dzieło w ZUS nie oznacza, że musisz rezygnować ze współpracy z freelancerem lub założyć firmę, aby Twój klient nie...

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – jak, za ile, gdzie? Wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-01-05 przez Zuzanna Ilków

Jak możesz skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, jeśli nie prowadzisz firmy ani nie jesteś zatrudniony na etat? Rozwiązaniem jest...

Kim jest polski grafik? Raport Useme

Opublikowane 2020-12-15 przez Zuzanna Ilków

Po szczegółowym omówieniu polskiej branży copywriterskiej w Useme, przedstawiamy raport dotyczący freelancerów realizujacych w Useme zlecenia prac...

Bloger i influencer bez działalności gospodarczej: rozliczenie współpracy marketingowej i faktura VAT dla klienta

Opublikowane 2020-12-10 przez Zuzanna Ilków

Blogerzy i influencerzy stają się coraz ważniejszymi współpracownikami specjalistów od marketingu cyfrowego. Reklamodawcy i marki doceniają, jaki...

Współpraca z klientem zagranicznym – co musi wiedzieć freelancer?

Opublikowane 2020-11-24 przez Zuzanna Ilków

Zlecenia dla zagranicznych klientów mogą realizować wszystkich pozostałych „branż cyfrowych”, od grafików i projektantów aż do tłumaczy i...

Kim jest polski copywriter? Raport Useme

Opublikowane 2020-11-17 przez Zuzanna Ilków

W raporcie Useme o freelancingu i rynku pracy zdalnej w Polsce zebraliśmy dane o wszystkich grupach wykonawców, jacy pracują jako freelancerzy....

Rejestracja umów o dzieło – nowy obowiązek zleceniodawców

Opublikowane 2020-11-10 przez Zuzanna Ilków

Jesteś freelancerem i zawierasz z klientami umowy o dzieło? A może jesteś zleceniodawcą i korzystasz z usług wolnych strzelców, którzy nie...

Jak ocenić portfolio freelancera przed rozpoczęciem współpracy?

Opublikowane 2020-10-28 przez Zuzanna Ilków

Niezależnie czy szukasz zdalnego programisty, copywritera, czy grafika, jego dotychczasowe realizacje są najlepszym sposobem na zweryfikowanie...

Raport: Freelancing w Polsce 2020

Opublikowane 2020-10-20 przez Zuzanna Ilków

Jako największy polski portal pracy dla freelancerów od lat badamy rynek pracy zdalnej w Polsce. Ten rok jest niezwykły dla nas wszystkich: nigdy...

Współpraca z freelancerem: faktura VAT czy umowa o dzieło?

Opublikowane 2020-10-14 przez Zuzanna Ilków

Najważniejszą kwestią, jaką powinieneś ustalić, zanim zlecisz dodatkową pracę freelancerowi, jest sposób rozliczenia. Przedsiębiorcy korzystają na...

7 sposobów na obniżenie kosztów dla freelancerów

Opublikowane 2020-10-07 przez Zuzanna Ilków

Freelancing to elastyczność godzin pracy, większa kontrola nad przebiegiem twojej kariery, ale również większa odpowiedzialność, kiedy w grę...

Dzień Copywritera w Useme: freebies dla twórców contentu

Opublikowane 2020-09-30 przez Zuzanna Ilków

Copywriting to jedna z najpopularniejszych profesji, jakie możesz wykonywać zdalnie jako freelancer. Pisanie contentu na strony www wydaje się...

Freelancing i praca na etacie – jak możesz je połączyć?

Opublikowane 2020-09-16 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna zdobywa coraz większą popularność i przestaje być kojarzona tylko z freelancingiem. To sprawia, że również etatowi pracownicy...

Freelancer na samozatrudnieniu i Useme: transakcja chroniona i faktury dla klientów zagranicznych

Opublikowane 2020-09-09 przez Zuzanna Ilków

Pisaliśmy już o tym, co rodzi najwięcej wątpliwości wśród naszych użytkowników, czyli jak freelancerzy prowadzący własne firmy mogą korzystać z...

Freelancer z działalnością gospodarczą i Useme: jak korzystać z takiego połączenia?

Opublikowane 2020-09-03 przez Zuzanna Ilków

Useme powstało z myślą o freelancerach, którzy nie zdecydowali się na założenie własnej firmy, ale chcą mieć możliwość rozliczania wykonanej pracy...

Nie zatrudniasz jeszcze freelancera? Oto 5 rzeczy, które tracisz

Opublikowane 2020-08-21 przez Zuzanna Ilków

Właściciele firm i start-upów nierzadko mają mieszane uczucia dotyczące zatrudniania freelancerów: niektórzy wciąż korzystać z umiejętności już...

Praca zdalna 2020: kto mógł i wybierał pracę z domu? Zaskakujące statystyki

Opublikowane 2020-08-06 przez Zuzanna Ilków

Do marca 2020 praca zdalna dla wielu zatrudnionych osób była nieosiągalnym marzeniem lub perspektywą co najmniej egzotyczną. Wiosenny lockdown był...

Niższe podatki: jak zrobić to w Useme?

Opublikowane 2020-07-21 przez Zuzanna Ilków

Podatki to temat budzący kontrowersje nie tylko wśród freelancerów i przedsiębiorców. Podatki dochodowe, od wartości dodanej, podatek CIT – to...

Outsourcing dla firm: jak wybrać najlepszego wykonawcę?

Opublikowane 2020-07-09 przez Zuzanna Ilków

Przewiduje się, że najbliższe miesiące przyniosą zmiany na rynku pracy i w gospodarce, przede wszystkim w strukturze zatrudnienia. To sprawia, że...

RAPORT 2020: Zaglądamy freelancerom do portfeli

Opublikowane 2020-06-26 przez Zuzanna Ilków

Liczba wolnych strzelców zarabiających na rękę powyżej 5 tys. zł wzrosła w 2020 r. vs 2019 aż o 43%. Co warto podkreślić, freelancerów, których...

Węgry: czy warto pracować zdalnie?

Opublikowane 2020-05-18 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna w Europie zyskuje na popularności, jednak nie we wszystkich krajach freelancerzy mają równie łatwy start. W naszych raportach o...

Outsourcing: jak zacząć zlecać prace freelancerom?

Opublikowane 2020-05-14 przez Zuzanna Ilków

Outsourcing, czyli delegowanie prac firmom zewnętrznym lub podwykonawcom, to praktyka spotykania już nie tylko wśród dużych firm. Zlecenie prac...

Outsourcing: twój nowy sposób na optymalizację kosztów w firmie

Opublikowane 2020-05-06 przez Zuzanna Ilków

Chcesz inwestować w rozwój swojej firmy, aby utrzymać się na rynku, ale jednocześnie szukasz oszczędności? Outsourcing pomoże ci zoptymalizować...

Firma w dobie epidemii: jakie masz alternatywy dla prowadzenia własnej działalności?

Opublikowane 2020-04-17 przez Zuzanna Ilków

Chociaż tzw. tarcza antykryzysowa już funkcjonuje, wielu samozatrudnionych przedsiębiorców zastanawia się nad swoją przyszłością. Co lepiej...

Praca w domu z Useme: jak skutecznie korzystać z serwisu?

Opublikowane 2020-04-16 przez Zuzanna Ilków

Useme to narzędzie dla freelancerów do rozliczania prac wykonanych i takich, które dopiero zaczynasz i chcesz zagwarantować sobie wypłatę. Oprócz...

Praca zdalna: jak zorganizować zespół w czasie #zostanwdomu i home office?

Opublikowane 2020-04-07 przez Zuzanna Ilków

Pracownicy biurowi nie zawsze wiedzą, co to jest praca zdalna i jak się do niej przygotować. Właściciele firm i start-upów z kolei obawiają się...

Praca z domu: czy multitasking ma sens?

Opublikowane 2020-04-01 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wygląda inaczej, kiedy oprócz ciebie w domu nie ma nikogo i realizujesz zlecenia w swoim tempie. Epidemia koronawirusa wiele jednak...

Jak urządzić w domu biuro do pracy zdalnej?

Opublikowane 2020-03-30 przez Zuzanna Ilków

W dobie obecnie panującej pandemii koronawirusa ten, kto może, pracuje z domu. Jak jednak urządzić domowe biuro, by praca była możliwie...

Home office: kiedy godziny pracy zdalnej mają znaczenie?

Opublikowane 2020-03-26 przez Zuzanna Ilków

Pracę zdalną można zorganizować na wiele różnych sposobów. W zależności od branży, specyfiki pracy i indywidualnych upodobań może być to osiem...

Praca zdalna: 6 najlepszych narzędzi do komunikacji w zespole

Opublikowane 2020-03-24 przez Zuzanna Ilków

W dobie popularyzacji pracy zdalnej rośnie też popyt na skuteczne i kompleksowe narzędzia do pracy grupowej. W sytuacji, gdy większość ludzi...

Work-life balance w pracy zdalnej

Opublikowane 2020-03-20 przez Zuzanna Ilków

Jak zachować podział między pracą a życiem prywatnym, kiedy pracujesz z domu, a godziny aktywności zależą tylko od ciebie? Rady „wyloguj się, bądź...

Home office z rodziną: jak pracować zdalnie z domu?

Opublikowane 2020-03-18 przez Zuzanna Ilków

Masz doświadczenie w pracy z domu, ale teraz dzielisz swoją "przestrzeń roboczą" ze świeżo upieczonymi pracownikami zdalnymi? Podpowiadamy, jak...

Korzyści pracy zdalnej dla pracownika i pracodawcy

Opublikowane 2020-03-16 przez Zuzanna Ilków

Twoi pracownicy coraz częściej wspominają o możliwości pracy z domu, a przedstawiciele pokolenia X na rozmowach kwalifikacyjnych wprost pytają o...

Chorwacja – podatki freelancerów

Opublikowane 2020-03-09 przez Zuzanna Ilków

Chorwacja to dla wielu wymarzone miejsce na urlop. Czy jest też idealnym miejscem dla freelancerów, którzy chcą pracować zdalnie? Okazuje się, że...

Raport: od jakiego wynagrodzenia opłaca się w Polsce zakładać firmę?

Opublikowane 2020-02-09 przez Zuzanna Ilków

Wbrew pozorom nie każdemu specjaliście z wysokimi dochodami opłaca się prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli masz niskie wydatki związane z...

Freelancer w Holandii: podatki, własna firma, praca zdalna

Opublikowane 2020-02-06 przez Zuzanna Ilków

Holandia to ponad 17 milionów mieszkańców, z których zaledwie 7 tysięcy pracuje zdalnie i szuka zleceń na portalach dla freelancerów. Czy...

Francja – zasady podatkowe kształtujące zarobki freelancerów

Opublikowane 2020-01-22 przez Zuzanna Ilków

W tym artykule omawiamy otoczenie prawno-podatkowe Francji z perspektywy pracownika zdalnego, czyli takiego, który nie jest związany umową o pracę...

Podatki Freelancerów w Rumunii

Opublikowane 2020-01-07 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zatrudnić freelancera z Rumunii i zastanawiasz się, czego potrzebujesz? Odpowiadamy na pytania, czy freelancer z Rumunii musi zakładać...

Bułgaria: obowiązki podatkowe freelancerów

Opublikowane 2019-12-05 przez Zuzanna Ilków

Bułgaria oferuje warunki, które uważamy za dość dobre. Obejmuje to niski podatek dochodowy i znaczącą kwotę wolną od obciążeń emerytalno-rentowych.

Macedonia Północna: obowiązki podatkowe dla freelancerów

Opublikowane 2019-11-20 przez Zuzanna Ilków

Dlaczego Macedonia? Ponieważ kraj ten dołożył wielu starań, aby stać się przyjaznym dla inwestorów. Zaowocowało to uzyskaniem wysokiej, 10....

Grupa Useme.eu na Facebooku – dołącz do nas!

Opublikowane 2019-10-29 przez Zuzanna Ilków

W naszej corocznej ankiecie pytaliśmy Was, czy potrzebujecie grupy dla użytkowników Useme na Facebooku. Większość z Was stwierdziła, że chętnie do...

Właściciele firm i osoby fizyczne w Useme – jaki status wybrać?

Opublikowane 2019-09-30 przez Zuzanna Ilków

Z Useme możesz korzystać zawsze, i jako osoba fizyczna, i jako właściciel firmy. Twój status prawny nie jest przeszkodą w szukaniu zleceń,...

Kim jest polski freelancer?

Opublikowane 2019-08-05 przez Zuzanna Ilków

Czy w Polsce opłaca się być freelancerem? Jaka jest konkurencja? Czy trzeba spełniać specjalne warunki, aby móc zajmować się freelancingiem? Na te...

Ile zarabia polski freelancer?

Opublikowane 2019-06-03 przez Zuzanna Ilków

Czy z freelancingu można się utrzymać? Gdzie szukać zleceń jako freelancer? Na tei inne pytania odpowiadają wyniki ankiety „Freelancerzy w Polsce...

Dlaczego Freelancer może mieć tylko jedno konto w Useme?

Opublikowane 2019-05-08 przez Zuzanna Ilków

W Useme możesz mieć tylko jeden profil Freelancera. Sprawdź, jakie konsekwencje niesie dublowanie kont i dlaczego nie możemy ich akceptować.

Jak wyglądają umowy zawierane przez Useme?

Opublikowane 2019-04-23 przez Zuzanna Ilków

Na bazie regulaminu serwisu oraz przepisów polskiego prawa Useme stworzyło innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu możesz rozliczyć pracę na...

Nowe funkcjonalności w Useme: jak wybrać kilku Freelancerów do tego samego zlecenia?

Opublikowane 2019-03-28 przez Zuzanna Ilków

Na Twoje zlecenie odpowiedziało kilku Freelancerów i chcesz skorzystać z wszystkich ofert? Teraz wystarczy tylko kliknąć!

Faktura w Useme i umowa z klientem: jak to połączyć?

Opublikowane 2018-11-29 przez Zuzanna Ilków

Jak pogodzić umowę zawartą z Klientem i rozliczenie w Useme? Zawarcie umowy o dzieło spowoduje podwójne zobowiązanie, dlatego lepszym rozwiązaniem...

Nowości w Useme: funkcjonalności w zakładce „Moje umowy”

Opublikowane 2018-10-25 przez Zuzanna Ilków

W Useme zależy nam, abyście mieli dostęp do plików, które są potrzebne przy rozliczeniu umowy. W zakładce „Moje umowy” w panelu Wykonawcy...

Nowa funkcjonalność w Useme: wystawianie umów dla tego samego klienta

Opublikowane 2018-09-25 przez Zuzanna Ilków

Rozliczasz przez Useme stałą współpracę z jednym klientem? Teraz możesz wystawiać faktury jeszcze szybciej i wygodniej.

Nowelizacja ustawy: zmiany w rozliczeniach dla tłumaczy

Opublikowane 2018-08-08 przez Zuzanna Ilków

W lipcu weszła w życie nowelizacja Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tłumacze mogą korzystać z wyższego kosztu...

Jak złożyć ofertę na zlecenie w Useme?

Opublikowane 2018-07-12 przez Zuzanna Ilków

W Useme treść oferty podawanej przez freelancera jest ukryta, aby zapobiegać nieuczciwej konkurencji, psuciu rynku i licytowaniu do najniższej...

Prywatna opieka medyczna dla freelancerów – LuxMed w Useme

Opublikowane 2018-06-21 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wcale nie musi oznaczać braku zabezpieczenia i opieki medycznej. Freelancerzy, którzy zdecydowali się realizować zlecenia „na cały...

RAPORT: Freelancing w Polsce – edycja 2018

Opublikowane 2018-06-04 przez Zuzanna Ilków

Jak pokazały wyniki tegorocznego badania „Freelancerzy w Polsce 2018”, freelancing to wciąż względnie młoda, ale bardzo prężnie rozwijająca się...

Najem w Useme: jak rozliczyć podatki z umowy najmu?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

Umowy najmu i sprzedaży to jedyne typy umów, od których wykonawcy w Useme samodzielnie odprowadzają podatek. Jak to zrobić w przypadku umowy najmu?

Umowa w etapach w Useme: kiedy i jak z niej skorzystać?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

W Useme zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre prace wymagają czasu lub są na tyle złożone, że wykonawcy czują się bezpieczniej, kiedy mogą...

Umowy z zaliczką a rozliczenie w Useme

Opublikowane 2018-04-16 przez Zuzanna Ilków

Dla wielu freelancerów zaliczka to najlepszy sposób zabezpieczenia płatności. Zdarza się także, że z zaliczek korzystają zleceniodawcy, którzy w...

Praca zdalna zagranicą: najlepsze miasta dla freelancerów 2017 roku

Opublikowane 2018-03-29 przez Zuzanna Ilków

Jedną z zalet pracy zdalnej jest to, że nie musisz pracować w jednym miejscu i w stałej lokalizacji. Tak długo, jak masz dostęp do laptopa i łącza...

Transakcja chroniona w Useme: jakie korzyści daje freelancerowi i jego zleceniodawcy?

Opublikowane 2018-03-16 przez Zuzanna Ilków

Jedną z najczęstszych obaw przed rozpoczęciem współpracy między freelancerem i jego klientem jest kwestia wynagrodzenia i jakości otrzymanej...

Ile zarabiają freelancerzy w Polsce?

Opublikowane 2018-02-27 przez Zuzanna Ilków

Niezależność, autonomia i wolność to główne przyczyny dla około 400 tysięcy Polaków, którzy zdecydowali się na pracę jako freelancerzy. Najlepsi,...

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Useme

Opublikowane 2018-01-30 przez Zuzanna Ilków

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, zmienia sposób opodatkowania freelancerów. Nowe przepisy dokładnie określają, kto może...

Zmiana kosztów uzyskania przychodu dla freelancerów

Opublikowane 2018-01-12 przez Zuzanna Ilków

1 stycznia 2018 roku w życie weszła Ustawa o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zapytania ofertowe w Useme – jak nawiązać współpracę i jak odpowiedzieć na propozycję?

Opublikowane 2017-12-29 przez Zuzanna Ilków

Szukasz wykonawcy na stronę www lub sklep internetowy, grafiki lub paczkę tekstów? A może chcesz zoptymalizować witrynę pod kątem SEO lub zlecić...

Portfolio w Useme: gdzie i jakie pliki wgrać?

Opublikowane 2017-12-07 przez Zuzanna Ilków

Portfolio podnosi wiarygodność wykonawcy, a przez to zwiększa szanse na zdobycie zlecenia. Sprawdź, co najlepiej dodać do portfolio w Useme!

Najem w Useme – jakie prace rozliczysz?

Opublikowane 2017-11-10 przez Zuzanna Ilków

Najem to nie tylko wynajmowanie pokoju, biura czy studia fotograficznego. Tym typem umowy możesz rozliczyć najem każdej powierzchni: przestrzeń na...

Prawa autorskie w Useme: do jakich prac można je przekazać i jak to zrobić?

Opublikowane 2017-10-20 przez Zuzanna Ilków

Wśród freelancerów popularne jest przekazywanie praw autorskich do zrealizowanych prac. Jak rozliczyć przez Useme umowę z przekazaniem praw autorskich?

Prawa autorskie w Useme – kiedy i dlaczego warto je przekazać?

Opublikowane 2017-10-02 przez Zuzanna Ilków

Jako freealncer pracujesz najczęściej nad autorskimi projektami, w których efektem jest unikalny, niepowtarzalny produkt. Dysponujesz zatem...

Dodawanie zleceń w Useme: co powinno zawierać zlecenie?

Opublikowane 2017-09-14 przez Zuzanna Ilków

Useme to nie tylko faktury bez firmy: w serwisie działa także giełda zleceń, na której możesz opublikować swoje ogłoszenie i zebrać oferty od...

Dzieło w Useme: jakie prace dodać?

Opublikowane 2017-08-29 przez Zuzanna Ilków

W każdej wystawianej przez ciebie fakturze najważniejsze jest dzieło - jest nam niezbędnie potrzebne do rozliczenia twojej umowy. Tu znajdziesz...

Praca zdalna - zmiany prawne i podatkowe w 2017 roku.

Opublikowane 2017-02-02 przez Zuzanna Ilków

Poza podniesieniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń, najważniejsze zmiany nie są wcale zapisane w prawie, pojawiają się za to w...

Polski Freelancer 2016

Opublikowane 2016-12-29 przez Zuzanna Ilków

63% mobilnych specjalistów nie jest zadowolonych ze swoich zarobków, a ponad 25% rozliczeń pracy zdalnej i freelancingu odbywa się w "szarej...

Na czym polega wystawianie faktur bez posiadania firmy?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Wystawienie faktury bez posiadania firmy to tak naprawdę termin marketingowy. W rzeczywistości, na bazie regulaminu i przepisów polskiego prawa,...

Dlaczego Useme weryfikuje dane Wykonawców przy rejestracji?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Jako serwis musimy dochować staranności wystawianych dokumentów. Dane Zleceniodawcy możemy zweryfikować na etapie wysyłania pro formy, czyli...

Jak zyskać na zleceniach z Useme

Opublikowane 2016-02-29 przez Zuzanna Ilków

Wojna o tzw. umowy śmieciowe trwa już od wielu lat. Ale czy na pewno każdy wie, czym się różni nawiązanie stosunku pracy od umowy...

Lista biur coworkingowych w Polsce

Opublikowane 2015-09-29 przez useme

Lista biur coworkingowych, w których możesz pracować zdalnie.

Jak rozliczyć pracę zdalną i zabezpieczyć swoje wynagrodzenie

Opublikowane 2015-09-15 przez Zuzanna Ilków

Wielu freelancerów staje przed problemem jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym lub zmaga się z problemem nieterminowych płatności ze strony...