Polski Ład a praca na zlecenie. Co freelancer musi wiedzieć?

Opublikowane 2021-12-20 przez: useme.

Od 1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie Polski Ład – zespół przepisów, które całkowicie zmieniają zasady w podatku dochodowym dla wszystkich osób zarabiających w Polsce, niezależnie od formy zatrudnienia.

W kontekście Polskiego Ładu najczęściej mówi się o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą – ta grupa to również część samozatrudnionych wolnych strzelców. Polski Ład dotyczy również osób fizycznych, w tym także freelancerów, którzy realizują zlecenia w oparciu o umowę zlecenia i o dzieło.

Co zatem Polski Ład zmienia dla freelancerów-osób fizycznych i co trzeba wiedzieć przed wejściem w życie tej nowej ustawy o podatku dochodowym?


Polski Ład i umowy cywilnoprawne

Przede wszystkim Polski Ład nie likwiduje umów cywilnoprawnych. Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenia pozostaną dostępnymi podstawami do rozliczenia głównych źródeł dochodu, jak i prac wykonywanych dodatkowo do umowy o pracę.

Ponadto wbrew pogłoskom i spekulacjom Polski Ład nie wprowadza oskładkowania umów o dzieło. Nadal pozostaną one jedną z najkorzystniejszych finansowo umów dla freelancerów – od nowego roku również nie odprowadzimy od nich składek na ubezpieczenie społeczne.

Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu w umowach o dzieło i umowach zlecenia zmieni się sposób opodatkowania oraz, w przypadku tego drugiego typu rozliczeń, zasady naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.


Umowy cywilnoprawne – na czym polegają i co dają freelancerom?

W świadomości wolnych strzelców umowy cywilnoprawne funkcjonują w opozycji do umowy o pracę: nie wymagają one pracy pod nadzorem, w określonych godzinach i miejscu, nie tworzą też stosunku pracy. Dają natomiast sporo swobody w zakresie czasu i miejsca wykonania zlecenia oraz, co ważne, nie wymagają opłacania składek społecznych.
Na podstawie umów o dzieło lub zlecenia najczęściej pracują więc wolni strzelcy, którzy nie zdecydowali się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorców z kolei są one korzystne, ponieważ nie generują wysokich kosztów pracodawcy. Wszystko to sprawia, że są lubiane zarówno przez freelancerów, jak i ich klientów.

Zasady zawierania obu tych umów reguluje kodeks cywilny, a różni przede wszystkim zakres. Przedmiotem umowy o dzieło jest unikalny, nowy i w pełni sprawny produkt, cyfrowy lub fizyczny. To właśnie jego stworzenie jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia.

Umowa zlecenie jest z kolei nazywana umową starannego działania. Mniej istotny jest w niej efekt, bardziej z kolei liczy się poświęcony czas i staranność wykonania. Zleceniodawca ma również obowiązek opłacenia składek ZUS za zleceniobiorcę, co generuje już koszty pracy, jednak w mniejszym stopniu niż umowa o pracę.

Obie te konstrukcje prawne różni także sposób rozliczenia. Podczas gdy umowa zlecenie wymaga opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, umowa o dzieło jest z niej zwolniona.Pewne różnice występują też w opodatkowaniu. Chociaż od obu umów zapłacimy „klasyczny” podatek PIT, w umowie o dzieło freelancer może skorzystać z kosztów uzyskania przychodu, które obniżają jego wartość nawet o połowę. W umowie zlecenia koszt ten jest na stałym poziomie 20% wartości zlecenia.


Umowy cywilnoprawne w Polskim Ładzie: jakie zmiany w 2022 roku?

Polski Ład i wprowadzane przez niego zmiany nie omijają również umów o dzieło i zlecenia. Najważniejsze czynniki, jakie na nie wpływają to:

  • podniesienie kwoty wolnej od podatku
  • zmiana sposobu naliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego
  • zmiana sposobu obliczania podatku dochodowego

Umowa o dzieło w Polskim Ładzie

Wśród freelancerów dużą popularnością cieszy się zwłaszcza umowa o dzieło, która najlepiej odpowiada charakterowi prac wolnych strzelców. Jej przedmiotem jest stworzenie określonej pracy zgodnie z zamówieniem i w ustalonym terminie.

Podatek i koszty uzyskania przychodu

W Polskim Ładzie bazujących na niej freelancerów czeka tylko jedna zmiana dotycząca naliczania podatków. Chodzi tu o kwotę wolną, której wartość od początku 2022 roku wzrasta do 30.000 zł rocznie. Oznacza to, że podatek PIT zapłacisz dopiero po osiągnięciu dochodu powyżej tej sumy.

Wysokość samego podatku pozostaje bez zmian: to 17% z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodu. Wynoszą one 20% lub 50% wartości umowy. Koszt uzyskania przychodu wpływa na podstawę, od której liczona jest zaliczka na PIT. 20% jest zapisane „ustawowo”, podczas gdy przeniesienie majątkowych praw autorskich na klienta zwiększa wartość kosztów do 50%. Podatek dochodowy liczony jest wówczas od połowy wartości Twojej umowy.

W umowie o dzieło ma również zastosowanie podniesienie drugiego progu podatkowego do sumy 120.000 zł dochodu. Po jego przekroczeniu stawka podatku rośnie z 17% do 32%.

Co musisz wiedzieć o umowie o dzieło w Polskim Ładzie?

Umowa o dzieło w Polskim Ładzie pozostaje nieoskładkowana – nie ma obowiązku odprowadzania od niej składki ZUS ani zdrowotnej. Oznacza to, że wraz z najwyższymi kosztami uzyskania przychodu gwarantuje freelancerowi najwyższą wypłatę na rękę ze wszystkich dostępnych form rozliczenia.

Korzystanie z umów o dzieło w żadnym wypadku nie tworzy obowiązku zakładania działalności gospodarczej. Zlecenia na podstawie umowy o dzieło możesz realizować jako freelancer bez limitu częstotliwości, ilości lub ich wartości bez rejestrowania firmy – również za pośrednictwem Useme.


Umowy zlecenia w Polskim Ładzie w 2022 roku

W nieco większym stopniu niż umowę o dzieło Polski Ład zmienia umowy zlecenia – dotyczy to przede wszystkim składki zdrowotnej oraz sposobu obliczania podatku dochodowego.

Składka zdrowotna w umowie zlecenia

Obecnie składkę zdrowotną oblicza się na podstawie wartości Twojej umowy. Jej wymiar wynosił 9%, ale 7,75% było odliczane od Twojego podatku.

Zgodnie z nowymi zasadami Polskiego Ładu składka zdrowotna nadal będzie obliczana jako 9% wartości Twojego zlecenia, ale nie odliczysz jej już od podatku. Oznacza to zmniejszenie kwoty netto, jaką otrzymasz po realizacji umowy.


Podatki z tytułu umowy zlecenie

Umowy zlecenia dotyczą też wszystkie pozostałe regulacje podatkowe, wprowadzane przez Polski Ład. Rośnie więc kwota wolna od podatku oraz wartość drugiego progu podatkowego – podatek dochodowy wysokości 17% zapłacisz więc dopiero po przekroczeniu sumy dochodów wysokości 30.000 zł, a o wartości 32% od wszystkich dochodów uzyskanych powyżej sumy 120.000 zł.

Umowa zlecenie zachowa również koszt uzyskania przychodu na starym poziomie 20%.


Wzrost płacy minimalnej 2022 – jak wpłynie na wynagrodzenie freelancera?

W tym miejscu warto zauważyć, że niezależnie od przepisów Polskiego Ładu w 2022 roku płaca minimalna wzrośnie do 3010 zł brutto na umowie o pracę. Konsekwentnie w przypadku umowy zlecenia minimalna stawka godzinowa brutto zostanie podniesiona z 18,30 zł do 19,70 zł.

Paradoksalnie nie oznacza to wcale wzrostu zarobków dla freelancerów. Dotyczy to zarówno „pełnoetatowych” wolnych strzelców, jak i tych, którzy jednoczesne wykonywanie umowy zlecenia ze stałym zatrudnieniem na etacie.

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna w swoim wyliczeniu, przy stawce godzinowej 25 zł brutto, w 2021 roku freelancer zarobił 21,75 zł, podczas gdy w 2022 roku jego zarobek wyniesie… 19,75 zł. Ta zmiana na niekorzyść spowodowana jest właśnie likwidacją odliczenia składki zdrowotnej od podatku.


Umowa cywilnoprawna z własnym pracodawcą

Szczególnym przypadkiem jest umowa zlecenia z własnym pracodawcą – rzadka wśród freelancerów, ale możliwa i tym samym warta omówienia. To specyficzna sytuacja, w której obie umowy (o pracę i zlecenia) wymagają odprowadzenia składek ZUS, przy czym kwota wolna zostaje w całości „wykorzystana” przez tę pierwszą, a tym samym nie będzie uwzględniała dodatkowego zarobku z tytułu umowy o dzieło lub zlecenia.

Pewnym paradoksem jest to, że jeśli masz umowę o pracę np. na część etatu lub tylko przez kilka miesięcy w roku i Twoje wynagrodzenie nie przekracza pułapu wyznaczanego przez ulgę dla klasy średniej, netto zarobisz więcej. Jeśli jednak połączysz etat i umowę zlecenie lub dzieło, z ich tytułu otrzymasz… mniejszą zapłatę.


Umowy cywilnoprawne dla studentów

Polski Ład dotyczy również freelancerów, którzy wykonując komercyjne zlecenia lub decydując się na świadczenie usług w oparciu o umowę cywilnoprawną pozostają studentami studiów licencjackich, magisterskich lub jednolitych. W ich imieniu składkę zdrowotną odprowadza uczelnia lub szkoła wyższa.

W praktyce każda umowa zlecenie, jaką zawiąże student ze swoim klientem, jest obciążona tylko składką na ubezpieczenie zdrowotne, która jednak – analogicznie do opisanych wyżej przypadków – nie będzie już odliczana. Dzięki temu, że ustawodawca utrzymał ulgę Zerowy PIT dla młodych, student lub osoba do 26 roku życia podatek dochodowy zapłaci natomiast tylko od umów o dzieło.


Ulgi w umowach cywilnoprawnych?

Na czym zatem polegają kontrowersje wokół nowych przepisów? Wyższa kwota wolna oraz całkowita zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej dotyczą w jednakowym stopniu najpopularniejszych umów zawieranych między osobami fizycznymi między sobą lub z firmą – takich jak umowa o pracę, umowa zlecenia czy w mniejszym stopniu umowa o dzieło, chociaż od tych ostatnich nie odprowadza się składki ZUS ani zdrowotnej.

Zwiększenie obciążenia etatowych pracowników i freelancerów o 9% składki zdrowotnej, której nie odliczymy już od podatku, będzie odczuwalna w kwotach wypłat. Popatrzmy, jak przedstawiają się te różnice na podstawie umowy zlecenia o wartości 2 tys zł brutto:


Wynagrodzenie brutto: 2.000 zł /2.000 zł
Ubezpieczenie zdrowotne: 180 zł /180 zł
Zaliczka na PIT: 117 zł / 272 zł
Netto: 1703 zł / 1548 zł

Wyższa suma zaliczki na podatek dochodowy w wyliczeniu dla roku 2022 wynika właśnie z likwidacji odliczenia składki zdrowotnej. W praktyce freelancer, który rozlicza się na podstawie umowy zlecenia, zarobi o 155 zł mniej.

W przypadku umowy o pracę ustawodawca przewidział tzw. ulgę dla klasy średniej, która ma za zadanie niwelować negatywne skutki tych zmian. Ulga dla kasy średniej nie obejmuje jednak umów zlecenia i umów o dzieło.

W mocy pozostaje natomiast ulga dla osób do 26 roku życia, czyli tak zwany Zerowy PIT dla młodych. Dotyczy on tylko umów zlecenia i o pracę. Wszystkie zarobki z tytułu umów o dzieło pozostaną opodatkowane według zwyczajnych zasad.


Umowy cywilnoprawne w Polskim Ładzie: kiedy zapłacić podatek?

Najważniejszą zmianą, jaką wprowadza Polski Ład, jest wyższa kwota wolna od podatku. Do tej pory wynosiła ona nieco powyżej 8.000 zł, przy czym zleceniodawca wypłacając wynagrodzenie i odprowadzając do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy standardowo nie brał jej pod uwagę. W ten sposób freelancer mógł liczyć na zwrot podatku, jednak ze względu na relatywnie niską kwotę wolną nie miało to większego wpływu na wysokość wynagrodzenia. W Polskim Ładzie czeka nas rewolucja.

Od 2022 roku mamy i relatywnie niższą wypłatę netto – nie odliczamy od podstawy opodatkowania składki zdrowotnej – i jednocześnie wyższą kwotę wolną. W praktyce oznacza to, że freelancer z kwoty wolnej skorzysta dopiero przy rozliczeniu rocznym, kiedy podsumuje swój podatek dochodowy. W ciągu 12 miesięcy będzie bowiem płacił wyższe zaliczki, aby potem otrzymać zwrot nadpłaty.

Wiele wskazuje na to, że zleceniodawcy pozostaną przy obecnym rozwiązaniu. Nadal będą odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy freelancerów, bez uwzględnienia kwoty wolnej. Będzie to miało wyraźny wpływ na wysokość wynagrodzeń freelancerów w ciągu roku.


Jak skorzystać z wyższej kwoty wolnej w ciągu roku?

Ponieważ w grę wchodzą znaczne kwoty, osoby pracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne będą miały możliwość skorzystania z kwoty wolnej w trakcie roku, a nie dopiero po rozliczeniu PIT. Rozwiązane to niesie ze sobą pewne ryzyko.

Freelancer korzystający z umów o dzieło lub zlecenia może bowiem zwrócić się do swojego klienta z pisemnym wnioskiem o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. Aby złożyć takie pismo wolny strzelec musi jednak spełnić dwa warunki.

Pierwszy z nich opisuje artykuł 41 ustęp 1c ustawy o PIT w nowej wersji. Zgodnie z jego brzmieniem taki wniosek może złożyć osoba, której roczne dochody nie przekroczą 30 tys. zł. Oznacza to, że składając taki wniosek musisz mieć pewność co do wysokości swoich dochodów w danym roku – z uwzględnieniem kosztów jego uzyskania.

W praktyce prawdopodobnie nie możesz ocenić, ile zarobisz – takie rozwiązanie jest realne w przypadku osób pracujących na umowę zlecenia, w której wynagrodzenie w ciągu roku nie ulegnie zmianie i oscyluje w okolicy 3 tys. zł na miesiąc.

Drugi warunek, jaki musi spełnić freelancer, jeśli chce złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki na PIT od swoich umów, jest bardziej podchwytliwy. Nie możesz wciągu tego roku osiągać dochodów z innych źródeł, od których są pobierane zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kwoty wolnej. Automatycznie wyklucza to więc złożenie pisemnego wniosku przez freelancera, który jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę i jednocześnie osiąga sporadyczne dochody na na podstawie umów zleceń.

Ministerstwo Finansów zostawia jednak alternatywne rozwiązanie dla osób, które chcą skorzystać z kwoty wolnej w tracie roku podatkowego. Chodzi tu o art. 22 § 2 Ordynacji podatkowej.
Mówi on, że „organ podatkowy, na wniosek podatnika, może zwolnić płatnika z obowiązku pobrania podatku, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy”. Nie do końca jest jednak jasne, jak freelancer może przedstawić przekonujące argumenty na rozbieżność między wysokością należnego podatku a sumą pobranych zaliczek.


Drugi próg podatkowy dla freelancerów

Polski Ład zmienia także wartości progów podatkowych: na próg drugi freelancer wejdzie, kiedy w ciągu roku zarobi więcej niż 120 tys zł – to duży wzrost w porównaniu do 85 528 zł, które obowiązywały dotychczas.

Jeśli w pracy zdalnej opierasz się na umowach cywilnoprawnych, warto przeliczać swoje wynagrodzenie. Kiedy będziesz zbliżać się do zarobków wysokości 10 tys. zł brutto (po odliczeni kosztów uzyskania przychodu) lub go przekroczysz, zgłaszaj swoim klientom, z którymi zawierasz umowy, o odprowadzanie za Ciebie zaliczki na PIT o wartości 32%. Zrobisz to analogicznie do złożenia wniosku o niepobieranie zaliczki, który opisaliśmy wyżej.

Zaniedbanie tej formalności może oznaczać nieprzyjemną niespodziankę przy składaniu deklaracji podatkowej. Kiedy fiskus wyliczy brak, możesz spodziewać się wezwania do zapłaty brakującej sumy.


Praca zdalna w Polskim Ładzie – jaka umowa jest korzystna dla freelancera?

W kontekście zmian wprowadzanych przez Polski Ład należy zastanowić się, jaka umowa cywilnoprawna jest dla freelancera najbardziej korzystna.

Umowy cywilnoprawnej nie obejmuje ulga dla klasy średniej, która częściowo niweluje finansowo negatywne skutki reformy podatkowej Polskiego Ładu dla osób rozliczających się według skali podatkowej. Dotyczą ich natomiast wszystkie pozostałe zmiany wprowadzane przez nowe przepisy: wyższa kwota wolna, nowe wartości progów podatkowych i nowe zasady naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ta ostatnia dotyczy jednak tylko umów zlecenia – umowa o dzieło nadal pozostaje z niej zwolniona. To sprawia, że po zmianie ustawy w tym pierwszym przypadku freelancer opłaci jednocześnie składkę ubezpieczeniową pełnej wysokości bez odliczania od podatku, oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Ze względu na wyższą kwotę wolną może liczyć na zwrot tej ostatniej w postaci nadpłaty, ale dopiero w kolejnym roku kalendarzowym, po złożeniu deklaracji podatkowej.

To sprawia, że z umów dostępnych dla freelancerów w większości przypadków to umowa o dzieło staje się najbardziej korzystna – również dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które mają niewielkie koszty stałe. Dla samozatrudnionych freelancerów zastanawiających się nad zastąpieniem własnej firmy rozliczeniem na podstawie umów o dzieło w Useme udostępniliśmy przydatny kalkulator dla przedsiębiorców.
W ramach umowy o dzieło nie opłaca się składki zdrowotnej, daje ona natomiast możliwość korzystania z wyższej kwoty wolnej od podatku i wyższych progów podatkowych.


Jak Polski Ład wpłynie na wynagrodzenia zleceniobiorców?

Polski Ład w dużym stopniu zmienia aktualną ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy odczują nie tylko wolni strzelcy, którzy powadzą firmy, chociaż Polski Ład dla jednoosobowych działalności gospodarczych zmienia najwięcej. Dla freelancerów bez firmy najważniejsze ustalenia Polskiego Ładu są następujące:

  • nowe przepisy nie likwidują umów cywilnoprawnych
  • umowa o dzieło pozostaje nieoskładkowane
  • w umowach zlecenia freelancer zapłaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne wysokości 9% wartości zlecenia, bez możliwości odliczenia jej od podatku
  • z kwoty wolnej skorzystasz prawdopodobnie dopiero wraz z rozliczeniem podatkowym


Freelancerzy, którzy rozliczają się w oparciu o umowę o dzieło, według nowej ustawy PIT zapłacą więc podatek standardowej wysokości 17%. Z kolei ci, którzy do tej pory zarabiali około 7 tys. zł miesięcznie, znajdą się z powrotem w pierwszym, niższym progu podatkowym. Drugi próg z jego wyższą stawką 32% osiągną wraz ze wzrostem dochodów do 10 tys. zł miesięcznie.

Jednocześnie freelancerzy działający w oparciu o umowy o dzieło korzystają z kwoty wolnej. W praktyce zaliczka na PIT nadal będzie pobierana na starych zasadach. Skorzystanie z niej już w ciągu roku będzie nakładało na freelancera dodatkowe obowiązki – takie jak złożenie wniosku o niepobieranie zaliczek. Rozwiązanie to będzie jednak obwarowane pewnymi warunkami.
Po złożeniu deklaracji podatkowej freelancer może liczyć na zwrot podatku. 17% stawki będzie bowiem liczone dopiero po przekroczeniu granicy 30 tys. zł.

W gorszej sytuacji znajdą się z kolei freelancerzy, którzy wykonują prace w oparciu o umowę zlecenia. Chociaż ich również obejmuje kwota wolna i nowe progi podatkowe, umowy zlecenia pozostają obłożone składkami na ubezpieczenie zdrowotne. Do tej pory odpisywało się je od podatku dochodowego, pomniejszając jego wartość, teraz natomiast ulga ta nie będzie miała zastosowania.

Freelancer na umowie zlecenia nie skorzysta zatem z ulgi dla klasy średniej, zapłaci za to pełną składkę i zaliczkę na PIT. Chociaż może liczyć na jej zwrot wraz z końcem roku i złożeniem deklaracji podatkowej, nie zawsze wyrówna ona niższe zarobki – nawet w kontekście podniesienia minimalnej płacy krajowej do 3010 zł.

Polski Ład spowoduje rewolucję na rynku pracy zdalnej. Przy większej wartości składki ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego można spodziewać się, że dla pewnej grupy freelancerów prowadzenie działalności gospodarczej stanie się nieopłacalne.

Ostatnie wpisy

Polski Ład: jak uniknąć strat na zmianach podatkowych?

Opublikowane 6 dni temu przez useme

Podatek według skali, ryczałt czy spółka? Jakie są alternatywy dla Polskiego Ładu i jak nie stracić na zmianach podatkowych w nowych przepisach?...

Ryczałt, skala czy liniowy? Co się opłaca samozatrudnionym w Polskim Ładzie

Opublikowane 2021-12-28 przez useme

Jakie zmiany przynosi w 2022 roku Polski Ład i co opłaca się przedsiębiorcom? Jaką formę opodatkowania dla firmy wybrać, aby uniknąć strat i...

Polski Ład: zmiany dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Opublikowane 2021-12-15 przez Zuzanna Ilków

Polski Ład zmienia niemal wszystkie przepisy podatkowe zarówno dla freelancerów-osób fizycznych, jak i dla samozatrudnionych. Co czeka...

Polski Ład: co zmienia dla freelancerów i samozatrudnionych?

Opublikowane 2021-11-09 przez useme

Polski Ład całkowicie zmienia system podatkowy oraz sposób rozliczania składki zdrowotnej. Dotyczy to wszystkich freelancerów - tych łączących...

Własna firma a emerytura - ile dostaniesz za 1400 zł składek społecznych?

Opublikowane 2021-10-28 przez useme

Emerytura dla samozatrudnionych: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o składkach emerytalnych, zanim założy własną firmę. Jakiego świadczenia...

Raport: Freelancing w Polsce i na świecie 2021

Opublikowane 2021-10-12 przez useme

Ostatni rok przyniósł spore zmiany w gospodarce i na rynku pracy. Co się zmieniło na rynku pracy zdalnej i jak pandemia wpłynęła na freelancing?...

Łatwiejsza współpraca z zagranicznymi wykonawcami – case study z branży e-commerce

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Współpracy z zagranicznymi freelancerami nie muszą ograniczać kwestie prawne ani warunek wystawiania faktur międzynarodowych - to dobra wiadomość...

Wiele umów vs oszczędność czasu i pieniędzy przy automatyzacji rozliczeń – case study firmy gaming marketingowej

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Zmieniające się przepisy dotyczące zatrudnienia, biurokracja i kompletowanie dokumentów? To nie musi być już Twój problem, jeśli prowadzisz...

Wygodna i prosta współpraca na wielu rynkach – case study firmy z branży lokalizacji tłumaczeń

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Rozliczanie tłumaczeń wymaga precyzyjnego określenia rodzaju wykonywanej pracy i umowy, w ramach której biuro i freelancer mogą nawiązać...

Wszystkie najważniejsze dokumenty w jednym serwisie – case study agencji interaktywnej

Opublikowane 2021-10-06 przez useme

Powtarzalny proces rekrutacji i gromadzenia dokumentów związanych z zatrudnieniem freelancerów możesz uprościć i zastąpić szybkim rozliczeniem w...

Jakie są rodzaje praw autorskich i czym się różnią?

Opublikowane 2021-10-06 przez Zuzanna Ilków

Prawa autorskie dotyczą każdej pracy, jaką tworzysz na zamówienie klienta. W jaki sposób chronią Twój projekt i co dzięki nim uzyskujesz? Oprócz...

Dobre praktyki Useme: jak korzystać z serwisu?

Opublikowane 2021-08-18 przez Zuzanna Ilków

Useme to jedyny serwis dla freelancerów umożliwia legalne wystawianie faktur VAT przez osoby fizyczne. Jak działa Useme i w jaki sposób możesz...

Podatki w umowie o dzieło - zasady, jak obliczyć, kiedy zapłacić?

Opublikowane 2021-08-04 przez Zuzanna Ilków

Umowa o dzieło to obok umowy zlecenia najpopularniejsza forma rozliczeń wybierana przez freelancerów, którzy nie prowadzą własnej działalności...

Zaliczka a zadatek - czym się różnią, co przepada i co jest lepsze dla freelancera?

Opublikowane 2021-07-28 przez useme

Freelancerzy i zleceniodawcy szukają zabezpieczeń dla pracy zdalnej. Jak zagwarantować sobie wypłatę z jednej, a terminowe ukończenie pracy z...

Większe bezpieczeństwo transakcji w Useme: elektroniczne potwierdzenie zawarcia umowy

Opublikowane 2021-07-15 przez useme

Freelancing bardziej niż inne formy współpracy wymaga dobrej komunikacji i bezpieczeństwa dla obu stron. Teraz w Useme oprócz znanego Wam systemu...

Kim jest freelancer i jak nim zostać?

Opublikowane 2021-07-07 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna na zlecenie dla wielu klientów? Taki scenariusz przyciąga nie tylko młodych ludzi po studiach, ale również doświadczonych...

Podatki dla freelancerów - jak się rozliczyć?

Opublikowane 2021-06-17 przez Zuzanna Ilków

Jaki podatek i kiedy powinien zapłacić freelancer? Podatki w umowie o dzieło, zlecenia i najmu różnią się sposobem obliczenia i choć na ogół ich...

Licencja a przekazanie praw autorskich w pracy freelancera

Opublikowane 2021-06-09 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy do stworzonych prac mogą przekazać prawa autorskie lub udzielić licencji. Czym różnią się od siebie, jaki jest w nich koszt uzyskania...

Umowa o dzieło w pracy zdalnej - wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-05-25 przez Zuzanna Ilków

Freelancerzy nie muszą mieć firmy! Popularną formą rozliczenia pracy zdalnej jest umowa o dzieło. Jak podpisać umowę o dzieło z klientem? Jakie...

Jak rozliczyć zagraniczne przychody freelancera?

Opublikowane 2021-05-04 przez Zuzanna Ilków

Współpraca z klientami zagranicznymi staje się coraz popularniejsza wśród polskich freelancerów. Wyższe zarobki i nowe doświadczenia przyciągają...

Jak zatrudnić freelancera? Umowa o dzieło, umowa zlecenia czy faktura VAT: porównanie

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak zatrudnić freelancera? Jak zlecić osobie fizycznej pracę i jednocześnie rozliczyć się za jej wykonanie jak z firmą? Porównanie umów o dzieło,...

Freelancer bez firmy - jak się rozliczać? Porównanie możliwości

Opublikowane 2021-04-22 przez Zuzanna Ilków

Jak rozliczać prace wykonane jako freelancer? Sprawdzamy, czy dla freelancera bardziej opłacalna jest umowa o dzieło/zlecenia, własna firma czy...

Rebranding Useme: nowy wizerunek na nowe czasy

Opublikowane 2021-04-22 przez useme

Wszyscy potrzebujemy zmian: nowych wyzwań, nowych celów, nowych doświadczeń. W Useme zdecydowaliśmy zacząć od siebie, aby dać Wam nowe, lepsze...

Pytanie do freelancera: najpopularniejsi graficy Useme i ich recepty na sukces

Opublikowane 2021-03-16 przez Zuzanna Ilków

Na co powinien zwrócić uwagę początkujący grafik komputerowy? Jak zdobyć pierwsze zlecenia na wykonanie grafik dla klientów, nawiązać stałe...

Pytanie do freelancera: najlepsi copywriterzy zdradzają tajemnice swojego sukcesu

Opublikowane 2021-02-18 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać copywriterem? A może piszesz już teksty na zlecenie dla firm, ale chcesz robić to lepiej i zastanawiasz się, na czym polega sekret...

Kim jest polski programista? Raport Useme

Opublikowane 2021-02-16 przez Zuzanna Ilków

Programiści kojarzą się z pracą zdalną w najszerszym ujęciu. Są wśród nich freelancerzy, etatowi pracownicy, którzy mogą wykonywać swoje obowiązki...

Jak stworzyć ofertę, która wygrywa zlecenia? Checklista dla freelancerów

Opublikowane 2021-02-11 przez Zuzanna Ilków

Składnie ofert na zlecenia pracy zdalnej to dla Ciebie codzienność – zdobywanie klientów i nowych zadań do wykonania to podstaw pracy każdego...

Kim jest polski tłumacz? Raport Useme

Opublikowane 2021-01-26 przez Zuzanna Ilków

Po raportach dotyczących freelancerów z branż graficznej i copywriterskiej przedstawiamy podsumowanie dotyczących tłumaczy. Kim jest...

FAQ freelancera: wszystko, co freelancer musi wiedzieć o finansach, zarobkach i umowach

Opublikowane 2021-01-21 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zostać freelancerem albo już jesteś wolnym strzelcem, ale chcesz robić to lepiej? Na początek sprawdź, czy wiesz wszystko o tym, jak...

Zamień rejestrację umowy o dzieło w ZUS na fakturę VAT: Useme dla firm i freelancerów

Opublikowane 2021-01-14 przez Zuzanna Ilków

Obowiązek rejestracji umów o dzieło w ZUS nie oznacza, że musisz rezygnować ze współpracy z freelancerem lub założyć firmę, aby Twój klient nie...

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – jak, za ile, gdzie? Wszystko, co freelancer musi wiedzieć

Opublikowane 2021-01-05 przez Zuzanna Ilków

Jak możesz skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, jeśli nie prowadzisz firmy ani nie jesteś zatrudniony na etat? Rozwiązaniem jest...

Kim jest polski grafik? Raport Useme

Opublikowane 2020-12-15 przez Zuzanna Ilków

Po szczegółowym omówieniu polskiej branży copywriterskiej w Useme, przedstawiamy raport dotyczący freelancerów realizujacych w Useme zlecenia prac...

Bloger i influencer bez działalności gospodarczej: rozliczenie współpracy marketingowej i faktura VAT dla klienta

Opublikowane 2020-12-10 przez Zuzanna Ilków

Blogerzy i influencerzy stają się coraz ważniejszymi współpracownikami specjalistów od marketingu cyfrowego. Reklamodawcy i marki doceniają, jaki...

Współpraca z klientem zagranicznym – co musi wiedzieć freelancer?

Opublikowane 2020-11-24 przez Zuzanna Ilków

Zlecenia dla zagranicznych klientów mogą realizować wszystkich pozostałych „branż cyfrowych”, od grafików i projektantów aż do tłumaczy i...

Kim jest polski copywriter? Raport Useme

Opublikowane 2020-11-17 przez Zuzanna Ilków

W raporcie Useme o freelancingu i rynku pracy zdalnej w Polsce zebraliśmy dane o wszystkich grupach wykonawców, jacy pracują jako freelancerzy....

Rejestracja umów o dzieło – nowy obowiązek zleceniodawców

Opublikowane 2020-11-10 przez Zuzanna Ilków

Jesteś freelancerem i zawierasz z klientami umowy o dzieło? A może jesteś zleceniodawcą i korzystasz z usług wolnych strzelców, którzy nie...

Jak ocenić portfolio freelancera przed rozpoczęciem współpracy?

Opublikowane 2020-10-28 przez Zuzanna Ilków

Niezależnie czy szukasz zdalnego programisty, copywritera, czy grafika, jego dotychczasowe realizacje są najlepszym sposobem na zweryfikowanie...

Raport: Freelancing w Polsce 2020

Opublikowane 2020-10-20 przez Zuzanna Ilków

Jako największy polski portal pracy dla freelancerów od lat badamy rynek pracy zdalnej w Polsce. Ten rok jest niezwykły dla nas wszystkich: nigdy...

Współpraca z freelancerem: faktura VAT czy umowa o dzieło?

Opublikowane 2020-10-14 przez Zuzanna Ilków

Najważniejszą kwestią, jaką powinieneś ustalić, zanim zlecisz dodatkową pracę freelancerowi, jest sposób rozliczenia. Przedsiębiorcy korzystają na...

7 sposobów na obniżenie kosztów dla freelancerów

Opublikowane 2020-10-07 przez Zuzanna Ilków

Freelancing to elastyczność godzin pracy, większa kontrola nad przebiegiem twojej kariery, ale również większa odpowiedzialność, kiedy w grę...

Dzień Copywritera w Useme: freebies dla twórców contentu

Opublikowane 2020-09-30 przez Zuzanna Ilków

Copywriting to jedna z najpopularniejszych profesji, jakie możesz wykonywać zdalnie jako freelancer. Pisanie contentu na strony www wydaje się...

Freelancing i praca na etacie – jak możesz je połączyć?

Opublikowane 2020-09-16 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna zdobywa coraz większą popularność i przestaje być kojarzona tylko z freelancingiem. To sprawia, że również etatowi pracownicy...

Freelancer na samozatrudnieniu i Useme: transakcja chroniona i faktury dla klientów zagranicznych

Opublikowane 2020-09-09 przez Zuzanna Ilków

Pisaliśmy już o tym, co rodzi najwięcej wątpliwości wśród naszych użytkowników, czyli jak freelancerzy prowadzący własne firmy mogą korzystać z...

Freelancer z działalnością gospodarczą i Useme: jak korzystać z takiego połączenia?

Opublikowane 2020-09-03 przez Zuzanna Ilków

Useme powstało z myślą o freelancerach, którzy nie zdecydowali się na założenie własnej firmy, ale chcą mieć możliwość rozliczania wykonanej pracy...

Nie zatrudniasz jeszcze freelancera? Oto 5 rzeczy, które tracisz

Opublikowane 2020-08-21 przez Zuzanna Ilków

Właściciele firm i start-upów nierzadko mają mieszane uczucia dotyczące zatrudniania freelancerów: niektórzy wciąż korzystać z umiejętności już...

Praca zdalna 2020: kto mógł i wybierał pracę z domu? Zaskakujące statystyki

Opublikowane 2020-08-06 przez Zuzanna Ilków

Do marca 2020 praca zdalna dla wielu zatrudnionych osób była nieosiągalnym marzeniem lub perspektywą co najmniej egzotyczną. Wiosenny lockdown był...

Niższe podatki: jak zrobić to w Useme?

Opublikowane 2020-07-21 przez Zuzanna Ilków

Podatki to temat budzący kontrowersje nie tylko wśród freelancerów i przedsiębiorców. Podatki dochodowe, od wartości dodanej, podatek CIT – to...

Outsourcing dla firm: jak wybrać najlepszego wykonawcę?

Opublikowane 2020-07-09 przez Zuzanna Ilków

Przewiduje się, że najbliższe miesiące przyniosą zmiany na rynku pracy i w gospodarce, przede wszystkim w strukturze zatrudnienia. To sprawia, że...

RAPORT 2020: Zaglądamy freelancerom do portfeli

Opublikowane 2020-06-26 przez Zuzanna Ilków

Liczba wolnych strzelców zarabiających na rękę powyżej 5 tys. zł wzrosła w 2020 r. vs 2019 aż o 43%. Co warto podkreślić, freelancerów, których...

Węgry: czy warto pracować zdalnie?

Opublikowane 2020-05-18 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna w Europie zyskuje na popularności, jednak nie we wszystkich krajach freelancerzy mają równie łatwy start. W naszych raportach o...

Outsourcing: jak zacząć zlecać prace freelancerom?

Opublikowane 2020-05-14 przez Zuzanna Ilków

Outsourcing, czyli delegowanie prac firmom zewnętrznym lub podwykonawcom, to praktyka spotykania już nie tylko wśród dużych firm. Zlecenie prac...

Outsourcing: twój nowy sposób na optymalizację kosztów w firmie

Opublikowane 2020-05-06 przez Zuzanna Ilków

Chcesz inwestować w rozwój swojej firmy, aby utrzymać się na rynku, ale jednocześnie szukasz oszczędności? Outsourcing pomoże ci zoptymalizować...

Firma w dobie epidemii: jakie masz alternatywy dla prowadzenia własnej działalności?

Opublikowane 2020-04-17 przez Zuzanna Ilków

Chociaż tzw. tarcza antykryzysowa już funkcjonuje, wielu samozatrudnionych przedsiębiorców zastanawia się nad swoją przyszłością. Co lepiej...

Praca w domu z Useme: jak skutecznie korzystać z serwisu?

Opublikowane 2020-04-16 przez Zuzanna Ilków

Useme to narzędzie dla freelancerów do rozliczania prac wykonanych i takich, które dopiero zaczynasz i chcesz zagwarantować sobie wypłatę. Oprócz...

Praca zdalna: jak zorganizować zespół w czasie #zostanwdomu i home office?

Opublikowane 2020-04-07 przez Zuzanna Ilków

Pracownicy biurowi nie zawsze wiedzą, co to jest praca zdalna i jak się do niej przygotować. Właściciele firm i start-upów z kolei obawiają się...

Praca z domu: czy multitasking ma sens?

Opublikowane 2020-04-01 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wygląda inaczej, kiedy oprócz ciebie w domu nie ma nikogo i realizujesz zlecenia w swoim tempie. Epidemia koronawirusa wiele jednak...

Jak urządzić w domu biuro do pracy zdalnej?

Opublikowane 2020-03-30 przez Zuzanna Ilków

W dobie obecnie panującej pandemii koronawirusa ten, kto może, pracuje z domu. Jak jednak urządzić domowe biuro, by praca była możliwie...

Home office: kiedy godziny pracy zdalnej mają znaczenie?

Opublikowane 2020-03-26 przez Zuzanna Ilków

Pracę zdalną można zorganizować na wiele różnych sposobów. W zależności od branży, specyfiki pracy i indywidualnych upodobań może być to osiem...

Praca zdalna: 6 najlepszych narzędzi do komunikacji w zespole

Opublikowane 2020-03-24 przez Zuzanna Ilków

W dobie popularyzacji pracy zdalnej rośnie też popyt na skuteczne i kompleksowe narzędzia do pracy grupowej. W sytuacji, gdy większość ludzi...

Work-life balance w pracy zdalnej

Opublikowane 2020-03-20 przez Zuzanna Ilków

Jak zachować podział między pracą a życiem prywatnym, kiedy pracujesz z domu, a godziny aktywności zależą tylko od ciebie? Rady „wyloguj się, bądź...

Home office z rodziną: jak pracować zdalnie z domu?

Opublikowane 2020-03-18 przez Zuzanna Ilków

Masz doświadczenie w pracy z domu, ale teraz dzielisz swoją "przestrzeń roboczą" ze świeżo upieczonymi pracownikami zdalnymi? Podpowiadamy, jak...

Korzyści pracy zdalnej dla pracownika i pracodawcy

Opublikowane 2020-03-16 przez Zuzanna Ilków

Twoi pracownicy coraz częściej wspominają o możliwości pracy z domu, a przedstawiciele pokolenia X na rozmowach kwalifikacyjnych wprost pytają o...

Chorwacja – podatki freelancerów

Opublikowane 2020-03-09 przez Zuzanna Ilków

Chorwacja to dla wielu wymarzone miejsce na urlop. Czy jest też idealnym miejscem dla freelancerów, którzy chcą pracować zdalnie? Okazuje się, że...

Raport: od jakiego wynagrodzenia opłaca się w Polsce zakładać firmę?

Opublikowane 2020-02-09 przez Zuzanna Ilków

Wbrew pozorom nie każdemu specjaliście z wysokimi dochodami opłaca się prowadzić działalność gospodarczą. Jeśli masz niskie wydatki związane z...

Freelancer w Holandii: podatki, własna firma, praca zdalna

Opublikowane 2020-02-06 przez Zuzanna Ilków

Holandia to ponad 17 milionów mieszkańców, z których zaledwie 7 tysięcy pracuje zdalnie i szuka zleceń na portalach dla freelancerów. Czy...

Francja – zasady podatkowe kształtujące zarobki freelancerów

Opublikowane 2020-01-22 przez Zuzanna Ilków

W tym artykule omawiamy otoczenie prawno-podatkowe Francji z perspektywy pracownika zdalnego, czyli takiego, który nie jest związany umową o pracę...

Podatki Freelancerów w Rumunii

Opublikowane 2020-01-07 przez Zuzanna Ilków

Chcesz zatrudnić freelancera z Rumunii i zastanawiasz się, czego potrzebujesz? Odpowiadamy na pytania, czy freelancer z Rumunii musi zakładać...

Bułgaria: obowiązki podatkowe freelancerów

Opublikowane 2019-12-05 przez Zuzanna Ilków

Bułgaria oferuje warunki, które uważamy za dość dobre. Obejmuje to niski podatek dochodowy i znaczącą kwotę wolną od obciążeń emerytalno-rentowych.

Macedonia Północna: obowiązki podatkowe dla freelancerów

Opublikowane 2019-11-20 przez Zuzanna Ilków

Dlaczego Macedonia? Ponieważ kraj ten dołożył wielu starań, aby stać się przyjaznym dla inwestorów. Zaowocowało to uzyskaniem wysokiej, 10....

Grupa Useme.eu na Facebooku – dołącz do nas!

Opublikowane 2019-10-29 przez Zuzanna Ilków

W naszej corocznej ankiecie pytaliśmy Was, czy potrzebujecie grupy dla użytkowników Useme na Facebooku. Większość z Was stwierdziła, że chętnie do...

Właściciele firm i osoby fizyczne w Useme – jaki status wybrać?

Opublikowane 2019-09-30 przez Zuzanna Ilków

Z Useme możesz korzystać zawsze, i jako osoba fizyczna, i jako właściciel firmy. Twój status prawny nie jest przeszkodą w szukaniu zleceń,...

Kim jest polski freelancer?

Opublikowane 2019-08-05 przez Zuzanna Ilków

Czy w Polsce opłaca się być freelancerem? Jaka jest konkurencja? Czy trzeba spełniać specjalne warunki, aby móc zajmować się freelancingiem? Na te...

Ile zarabia polski freelancer?

Opublikowane 2019-06-03 przez Zuzanna Ilków

Czy z freelancingu można się utrzymać? Gdzie szukać zleceń jako freelancer? Na tei inne pytania odpowiadają wyniki ankiety „Freelancerzy w Polsce...

Dlaczego Freelancer może mieć tylko jedno konto w Useme?

Opublikowane 2019-05-08 przez Zuzanna Ilków

W Useme możesz mieć tylko jeden profil Freelancera. Sprawdź, jakie konsekwencje niesie dublowanie kont i dlaczego nie możemy ich akceptować.

Jak wyglądają umowy zawierane przez Useme?

Opublikowane 2019-04-23 przez Zuzanna Ilków

Na bazie regulaminu serwisu oraz przepisów polskiego prawa Useme stworzyło innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu możesz rozliczyć pracę na...

Nowe funkcjonalności w Useme: jak wybrać kilku Freelancerów do tego samego zlecenia?

Opublikowane 2019-03-28 przez Zuzanna Ilków

Na Twoje zlecenie odpowiedziało kilku Freelancerów i chcesz skorzystać z wszystkich ofert? Teraz wystarczy tylko kliknąć!

Faktura w Useme i umowa z klientem: jak to połączyć?

Opublikowane 2018-11-29 przez Zuzanna Ilków

Jak pogodzić umowę zawartą z Klientem i rozliczenie w Useme? Zawarcie umowy o dzieło spowoduje podwójne zobowiązanie, dlatego lepszym rozwiązaniem...

Nowości w Useme: funkcjonalności w zakładce „Moje umowy”

Opublikowane 2018-10-25 przez Zuzanna Ilków

W Useme zależy nam, abyście mieli dostęp do plików, które są potrzebne przy rozliczeniu umowy. W zakładce „Moje umowy” w panelu Wykonawcy...

Nowa funkcjonalność w Useme: wystawianie umów dla tego samego klienta

Opublikowane 2018-09-25 przez Zuzanna Ilków

Rozliczasz przez Useme stałą współpracę z jednym klientem? Teraz możesz wystawiać faktury jeszcze szybciej i wygodniej.

Nowelizacja ustawy: zmiany w rozliczeniach dla tłumaczy

Opublikowane 2018-08-08 przez Zuzanna Ilków

W lipcu weszła w życie nowelizacja Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tłumacze mogą korzystać z wyższego kosztu...

Jak złożyć ofertę na zlecenie w Useme?

Opublikowane 2018-07-12 przez Zuzanna Ilków

W Useme treść oferty podawanej przez freelancera jest ukryta, aby zapobiegać nieuczciwej konkurencji, psuciu rynku i licytowaniu do najniższej...

Prywatna opieka medyczna dla freelancerów – LuxMed w Useme

Opublikowane 2018-06-21 przez Zuzanna Ilków

Praca zdalna wcale nie musi oznaczać braku zabezpieczenia i opieki medycznej. Freelancerzy, którzy zdecydowali się realizować zlecenia „na cały...

RAPORT: Freelancing w Polsce – edycja 2018

Opublikowane 2018-06-04 przez Zuzanna Ilków

Jak pokazały wyniki tegorocznego badania „Freelancerzy w Polsce 2018”, freelancing to wciąż względnie młoda, ale bardzo prężnie rozwijająca się...

Najem w Useme: jak rozliczyć podatki z umowy najmu?

Opublikowane 2018-05-16 przez useme

Umowy najmu i sprzedaży to jedyne typy umów, od których wykonawcy w Useme samodzielnie odprowadzają podatek. Jak to zrobić w przypadku umowy najmu?

Umowa w etapach w Useme: kiedy i jak z niej skorzystać?

Opublikowane 2018-05-16 przez Zuzanna Ilków

W Useme zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre prace wymagają czasu lub są na tyle złożone, że wykonawcy czują się bezpieczniej, kiedy mogą...

Umowy z zaliczką a rozliczenie w Useme

Opublikowane 2018-04-16 przez Zuzanna Ilków

Dla wielu freelancerów zaliczka to najlepszy sposób zabezpieczenia płatności. Zdarza się także, że z zaliczek korzystają zleceniodawcy, którzy w...

Praca zdalna zagranicą: najlepsze miasta dla freelancerów 2017 roku

Opublikowane 2018-03-29 przez Zuzanna Ilków

Jedną z zalet pracy zdalnej jest to, że nie musisz pracować w jednym miejscu i w stałej lokalizacji. Tak długo, jak masz dostęp do laptopa i łącza...

Transakcja chroniona w Useme: jakie korzyści daje freelancerowi i jego zleceniodawcy?

Opublikowane 2018-03-16 przez Zuzanna Ilków

Jedną z najczęstszych obaw przed rozpoczęciem współpracy między freelancerem i jego klientem jest kwestia wynagrodzenia i jakości otrzymanej...

Ile zarabiają freelancerzy w Polsce?

Opublikowane 2018-02-27 przez Zuzanna Ilków

Niezależność, autonomia i wolność to główne przyczyny dla około 400 tysięcy Polaków, którzy zdecydowali się na pracę jako freelancerzy. Najlepsi,...

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w Useme

Opublikowane 2018-01-30 przez Zuzanna Ilków

Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, zmienia sposób opodatkowania freelancerów. Nowe przepisy dokładnie określają, kto może...

Zmiana kosztów uzyskania przychodu dla freelancerów

Opublikowane 2018-01-12 przez Zuzanna Ilków

1 stycznia 2018 roku w życie weszła Ustawa o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zapytania ofertowe w Useme – jak nawiązać współpracę i jak odpowiedzieć na propozycję?

Opublikowane 2017-12-29 przez Zuzanna Ilków

Szukasz wykonawcy na stronę www lub sklep internetowy, grafiki lub paczkę tekstów? A może chcesz zoptymalizować witrynę pod kątem SEO lub zlecić...

Portfolio w Useme: gdzie i jakie pliki wgrać?

Opublikowane 2017-12-07 przez Zuzanna Ilków

Portfolio podnosi wiarygodność wykonawcy, a przez to zwiększa szanse na zdobycie zlecenia. Sprawdź, co najlepiej dodać do portfolio w Useme!

Najem w Useme – jakie prace rozliczysz?

Opublikowane 2017-11-10 przez Zuzanna Ilków

Najem to nie tylko wynajmowanie pokoju, biura czy studia fotograficznego. Tym typem umowy możesz rozliczyć najem każdej powierzchni: przestrzeń na...

Prawa autorskie w Useme: do jakich prac można je przekazać i jak to zrobić?

Opublikowane 2017-10-20 przez Zuzanna Ilków

Wśród freelancerów popularne jest przekazywanie praw autorskich do zrealizowanych prac. Jak rozliczyć przez Useme umowę z przekazaniem praw autorskich?

Prawa autorskie w Useme – kiedy i dlaczego warto je przekazać?

Opublikowane 2017-10-02 przez Zuzanna Ilków

Jako freealncer pracujesz najczęściej nad autorskimi projektami, w których efektem jest unikalny, niepowtarzalny produkt. Dysponujesz zatem...

Dodawanie zleceń w Useme: co powinno zawierać zlecenie?

Opublikowane 2017-09-14 przez Zuzanna Ilków

Useme to nie tylko faktury bez firmy: w serwisie działa także giełda zleceń, na której możesz opublikować swoje ogłoszenie i zebrać oferty od...

Dzieło w Useme: jakie prace dodać?

Opublikowane 2017-08-29 przez Zuzanna Ilków

W każdej wystawianej przez ciebie fakturze najważniejsze jest dzieło - jest nam niezbędnie potrzebne do rozliczenia twojej umowy. Tu znajdziesz...

Praca zdalna - zmiany prawne i podatkowe w 2017 roku.

Opublikowane 2017-02-02 przez Zuzanna Ilków

Poza podniesieniem minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń, najważniejsze zmiany nie są wcale zapisane w prawie, pojawiają się za to w...

Polski Freelancer 2016

Opublikowane 2016-12-29 przez Zuzanna Ilków

63% mobilnych specjalistów nie jest zadowolonych ze swoich zarobków, a ponad 25% rozliczeń pracy zdalnej i freelancingu odbywa się w "szarej...

Na czym polega wystawianie faktur bez posiadania firmy?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Wystawienie faktury bez posiadania firmy to tak naprawdę termin marketingowy. W rzeczywistości, na bazie regulaminu i przepisów polskiego prawa,...

Dlaczego Useme weryfikuje dane Wykonawców przy rejestracji?

Opublikowane 2016-12-04 przez Zuzanna Ilków

Jako serwis musimy dochować staranności wystawianych dokumentów. Dane Zleceniodawcy możemy zweryfikować na etapie wysyłania pro formy, czyli...

Jak zyskać na zleceniach z Useme

Opublikowane 2016-02-29 przez Zuzanna Ilków

Wojna o tzw. umowy śmieciowe trwa już od wielu lat. Ale czy na pewno każdy wie, czym się różni nawiązanie stosunku pracy od umowy...

Lista biur coworkingowych w Polsce

Opublikowane 2015-09-29 przez useme

Lista biur coworkingowych, w których możesz pracować zdalnie.

Jak rozliczyć pracę zdalną i zabezpieczyć swoje wynagrodzenie

Opublikowane 2015-09-15 przez Zuzanna Ilków

Wielu freelancerów staje przed problemem jak rozliczyć się z Urzędem Skarbowym lub zmaga się z problemem nieterminowych płatności ze strony...