Projekt: Ocena sytuacji finansowej wybranego podmiotu notowanego na GPW w Warszawie.

Closed job
Job category:
jobs for students/other
Expected budget:

Proposed by freelancer

Preferable skills:
accounting
bookkeeping
business analysis
finance
financial analysis
institution management

Job description

Stwórzcie opis firmy, zamieszczając zasadnicze informacje o niej. Firma powinna być średniej

wielkości, tzn. nie powinna zatrudniać/współpracować z mniejszą liczbą pracowników/

współpracowników niż 100. Nie powinna być też za duża (więcej niż 500 pracowników/

współpracowników).

Scharakteryzujcie stanowisko wyjściowego i stanowisko docelowe. Ustalcie ścieżki rozwoju:

horyzontalna, wertykalna

Ustalcie 5 kompetencji dla opisywanego stanowiska.

a. Opiszcie dwie kompetencje twarde dla stanowiska wyjściowego i docelowego.

b. Opiszcie trzy kompetencje miękkie dla stanowiska wyjściowego i docelowego.

Scharakteryzujcie pracownika oraz stwórzcie jego profile kompetencyjne:

a. Zdefiniujcie profil dla stanowiska wyjściowego.

b. Zdefiniujcie profil dla stanowiska docelowego.

c. Zdefiniujcie profil aktualny dla wybranego pracownika. W rzeczywistości może być tak, że

poziom kompetencji pracownika może odbiegać od poziomu stanowiska wyjściowego

(idealnego, oczekiwanego).

d. Zakładamy, że wszystkie kompetencje wymagają rozwoju, tj.: aktualnie posiadany

poziom dla wszystkich kompetencji jest niższy niż od poziomu kompetencji oczekiwanych.

e. Profil kompetencyjny dla stanowisk (wyjściowego, docelowego i aktualnego) powinien

składać się z pięciu 5 kompetencji (2 kompetencje twarde i 3 kompetencje miękkie).

f. Przyjmijcie 5-stopniową skalę Likerta do oceny wszystkich kompetencji.

g. Dla kompetencji miękkich możecie przyjąć średnią ważoną jako metodę oceny.

Poszczególnym wskaźnikom behawioralnym możecie nadać wagi. Średnia ważona

wskaźników behawioralnych da Wam poziom kompetencji miękkiej.

5.

Ustalcie lukę kompetencyjną określając:

a. preferencje rozwojowe pracownika,

b. lukę kompetencyjną wynikającą z porównania profili kompetencyjnych jako potencjał

rozwojowy pracownika,

c. różnica pomiędzy preferencjami rozwojowymi, a luką kompetencyjną

d. dokonajcie analizy SWOT i zaprezentujcie wnioski dotyczące preferencji rozwojowych

pracownika i luki kompetencyjnej.

Ustalcie plan rozwoju pracownika.

The job in figures:

1 projekt zgodny z załączonym plikiem.

No one sends a job offer at this moment.